SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať.

09. 07. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyzýva slovenské samosprávy a inštitúcie zapojiť sa do celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 2024. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut. Miestne orgány by mali využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie kvality ovzdušia a získavanie spätnej väzby od verejnosti. Táto aktivita už tradične nadväzuje na sesterskú kampaň Do práce na bicykli. Obe vyzývajú ľudí pre zmenu svojich dopravných návykov. Motivujú a svojimi aktivitami napomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia, spomaliť klimatické zmeny, zlepšovať zdravie obyvateľov, budovať mestá pre ľudí, nie pre autá. Registrovať sa dá prostredníctvom webového sídla http://www.eurotm.sk

Cyklistka ilustačný obrázok
Zdroj: www.sazp.sk

Jedným z dôležitých pilierov modernej spoločnosti a ekonomiky je doprava, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní životného štýlu. Individuálna automobilová doprava však dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy. Má významný podiel na tvorbe emisií v mestách, okrem hluku a prachu spôsobuje množstvo ďalších negatívnych vplyvov. Dopravné zápchy spôsobujú nielen citeľné časové straty, ale aj znečistenie ovzdušia, ktoré znižuje kvalitu života obyvateľov. To len potvrdzuje dôležitosť udržateľnej mobility pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. Viac ako 70 % Európanov žije v mestách a pre mnohých z nich sa verejný priestor stal vzácnym. Spravodlivé rozdelenie verejného priestoru pre všetkých prináša spoločnosti mnohé výhody. A preto nie náhodou je témou ETM pre rok 2024 Verejný priestor pre všetkých. 

Kampaň ETM na Slovensku koordinuje od roku 2014 Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR. Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík vyzýva, aby sa do kampane neváhali zapojiť všetky samosprávy, inštitúcie a organizácie a podporili tak myšlienku kampane. „Cieľom kampane ETM je podporovať zmenu správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility. Tento rok bude kampaň EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY zameraná na spoločné rozhodovanie  o zdieľaní nášho verejného priestoru. Verím, že samosprávy ani tento rok  nebudú váhať so zapojením sa do kampane a podarí sa tak opäť deklarovať náš spoločný vzrastajúci záujem o riešenia v prospech udržateľnej mobility, skvalitňovania ovzdušia a života našich obyvateľov,“ povedal.

Registrácia sa do ETM 2024 je možná prostredníctvom webového sídla http://www.eurotm.sk,  kde sú zverejnené taktiež všetky potrebné informácie o kampani, metodické materiály, tematické príručky, príklady dobrej praxe, podklady pre jej propagáciu. 

 „Vytvárať kvalitnú infraštruktúru pre peších a cyklistov a zatraktívňovať verejnú dopravu tak, aby sa aktívna mobilita stávala pre obyvateľov prvou voľbou, je potrebné aj vzdelávanie a osveta a samosprávy by v tomto procese mali byť lídrom. Kampaň ETM je príležitosť ukázať dobré riešenia iným a tiež možnosť učiť sa od ostatných,“ uviedla Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane.

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň organizovaná  Európskou komisiou od roku 2002. Koná sa každý rok v termíne od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je Deň bez áut (22. september). Je to najrozšírenejšia kampaň na podporu udržateľnej mobility, ktorá už dávno prekročila hranice Európy, nakoľko sa do nej už zapájajú aj mestá z iných kontinentov. Vytvára širokú platformu na zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi zapojenými sídlami a zrejme aj preto stúpa každý rok počet registrovaných samospráv, organizácií a inštitúcií, ktoré sa tak navzájom môžu inšpirovať, motivovať a vymieňať si cenné skúsenosti. Na Slovensku sa do kampane v roku 2023 zapojilo 70 samospráv, 6 samosprávnych krajov a mnoho ďalších inštitúcií. 

Prevzaté: www.sazp.sk