SAŽP spustila informačný web k obnove rodinných domov

24. 01. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia spustila novú webovú stránku  s cieľom postupne poskytnúť všetky potrebné informácie k obnove rodinných domov realizovanej s využitím finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

Zdroj: Miroslav Mokrý, SAŽP

Požiadavkou Európskej komisie bolo, aby Plán obnovy a odolnosti zahŕňal minimálne 37% výdavkov na riešenie oblastí súvisiacich so zmenou  klímy. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43%. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov vrátane cieľov súvisiacich s kvalitou ovzdušia.

Obnova rodinných domov prispeje k zvyšovaniu odolnosti voči  negatívnym dopadom zmeny klímy, zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov ale aj k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ, v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy a výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania. V rámci komponentu obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti  počíta so sumou  viac ako pol miliardy eur.

Na webe http://www.obnovdom.sk je spustená  zatiaľ všeobecná informačná časť a kontaktný formulár.

Čoskoro pribudnú aj technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50%.

Obnovu rodinných domov zastrešuje  Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je odbornou organizáciou Ministerstvo životného prostredia SR.