Second Clean Air Outlook report - Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

03. 05. 2021

Správa Európskej komisie „Druhý výhľad pre čisté ovzdušie“ konštatuje, že dôsledná realizácia opatrení v oblasti zvyšovania kvality ovzdušia by mohla v roku 2030 znížiť predčasné úmrtia v dôsledku znečistenia ovzdušia o 55 %. Na druhej strane uvádza, že hoci sa množstvá znečisťujúcich látok v ovzduší členských krajín EÚ za posledné desaťročia znížili, kvalita ovzdušia zostáva stále veľkým problémom.

Second Clean Air Outlook report  - Druhý výhľad pre čisté ovzdušie
Zdroj: pixabay.com

Pôvodná správa „Prvý výhľad pre čisté ovzdušie“ bola aktualizovaná a doplnená o opatrenia predložené  členskými štátmi v rámci národných programov znižovania emisií.  Materiál je pokladom pre prípravu Akčného plánu EÚ na dosiahnutie nulového znečistenia, ktorý prispeje k cieľu Európskej zelenej dohody „chrániť, zachovávať a zlepšovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a pohodu občanov pred rizikami a dopadmi na životné prostredie“. Zároveň zvyšuje aj ambície v boji proti zmene klímy.

Správa ukazuje, že pri dôslednom uplatňovaní všetkých existujúcich právnych predpisov by väčšina členských štátov bola na dobrej ceste k splneniu záväzkov v oblasti znižovania emisií do roku 2030 pre štyri z piatich (SO2, NOX, NMVOC, PM) znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré sú regulované smernicou o revidovaných národných emisných stropoch (National Emission Reduction Commitments - ďalej len „smernica NEC“). Dodatočné opatrenia týkajúce sa zlepšovania kvality ovzdušia ohlásené v národných programoch znižovania emisií by tento proces ešte urýchlili. Tieto opatrenia by však nestačili na zníženie emisií amoniaku (90 % pochádza z poľnohospodárstva) na najvyššiu povolenú úroveň, pretože pätnásť členských štátov by stále muselo urgentne prijať ďalšie opatrenia nad rámec tých, ktoré boli zverejnené v národných programoch. Druhý výhľad pre čisté ovzdušie ukazuje, že skúmané opatrenia týkajúce sa čistého ovzdušia prinášajú spoločnosti čisté prínosy, pričom výhody týchto opatrení vždy prevyšujú vynaložené náklady a z dlhodobého hľadiska prispievajú k zvyšovaniu HDP. Benefity sa zvyšujú s ambicióznejšími opatreniami v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia a klímy, ktoré zvýrazňujú synergie týchto dvoch politík.

Zaujímavosťou sú rozdielne výsledky správy EK v porovnaní s normou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), najmä čo sa týka expozície obyvateľov miest členských krajín EÚ voči nadmernému množstvu prachových častíc PM2,5. Podľa WHO bolo v roku 2018 takto ovplyvnených až 70 %, ale správa EK informuje o 4 % obyvateľov miest.

Päť členských krajín EÚ (Cyprus, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) bude musieť do roku 2030 znížiť hodnoty PM2,5 v ovzduší až o polovicu. Celkovo 15 členských krajín musí do roku 2030 znížiť hodnoty oxidov dusíka (NOX) aspoň o 30 %.

V roku 2019 nahlásilo prekročenie aspoň jednej limitnej hodnoty 23 z vtedajších 28 členských krajín Únie. Európska komisia zároveň varuje, že v prípade dodržiavania aktuálnych právnych predpisov by limitné hodnoty amoniaku, plánované do roku 2030, nesplnili všetky členské krajiny s výnimkou Grécka, Holandska, Malty, Slovenska a Slovinska.

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie a jeho podporná analýza poskytujú členským štátom podklady pre cielenejšie vykonávanie smernice NEC. Materiál bude aktualizovaný približne o 2 roky vydaním „Tretieho výhľadu pre čisté ovzdušie“ ako súčasť širších aktivít zameraných na nulové znečistenie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0003&from=EN