Školy môžu získať finančnú podporu na fotovoltické panely

23. 01. 2024

V rámci programu „Školy na zelenú 2024“, finančne podporovaného prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis sa môžu školy už druhýkrát uchádzať o podporu využívania udržateľných foriem energie na prevádzku školských zariadení. Žiadosť je možné podať do 9.2.2024.

Fotovoltické panely
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Prostriedky finančnej podpory grantovej výzvy sú viazané na dve oblasti. Sú to ochrana a tvorba životného prostredia a podpora vzdelávania. Šetrenie energiami a vyhľadávanie nových možností, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a zároveň ekonomicky udržateľné, je v súčasnosti nevyhnutné. Preto sa aj v rámci uvedeného programu donori zameriavajú na podporu projektov inovatívneho využívania energetických zdrojov v budovách škôl a školských zariadeniach. Vo vyhlásenej výzve sú definované povinné podmienky, ktoré škola alebo školské zariadenie musí spĺňať. Sú medzi nimi napríklad skutočnosti, že musia disponovať strechou aspoň 150 m2, strecha musí byť dostupná pre priamy dopad slnečného žiarenia, musí byť v dobrom technickom stave tak, že minimálne 15 rokov sa nepredpokladá potreba jej rekonštrukcie. Definovaná je tiež minimálna ročná spotreba energie.

Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je 10 000 eur, maximálna výška je 50 000 eur. Zrealizovanie projektu by malo prebehnúť do 15.11.2024.

Viac informácií o podmienkach poskytnutia a použitia finančnej podpory, ako aj usmernenie k podaniu žiadosti je možné nájsť na:  https://www.dm-spolocne.sk/sk/skoly-na-zelenu/.