Spoznajte víťazov súťaže plagátov VIEME, ČO DÝCHAME? ZNEČISTENIE OVZDUŠIA VPLYVOM DOPRAVY V OKOLÍ NAŠEJ ŠKOLY

05. 06. 2023

Cieľom súťaže bolo vizuálne zobraziť hlavné posolstvo prvého ročníka výzvy pre školy, na úvod ktorej bolo v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia realizované meranie množstva oxidu dusičitého v ovzduší v bezprostrednom okolí 42 vybraných škôl na Slovensku. „Prostredníctvom plagátov chceme pomôcť upriamiť pozornosť na problém zhoršenej kvality ovzdušia v okolí škôl a školských zariadení. Každá škola, na ktorej prebehlo naše meranie, mohla pripraviť 1 súťažný plagát, ktorý mal obsahovať namerané hodnoty znečistenia ovzdušia, vysvetlenie prečo je znečistené ovzdušie obzvlášť nebezpečné pre deti, vlastné návrhy na riešenie danej situácie a podobne“. Do súťaže sa zaregistrovalo 24 škôl.

Obrázok ochrana ovzdušia
Zdroj: MŽP SR

Organizátor súťaže, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Referát koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ocení výhrami štyri školy, ktoré uspeli v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Výsledky zverejňujeme práve dnes, 5. júna, kedy si na celom svete pripomíname dôležitosť ochrany životného prostredia (Svetový deň životného prostredia). Zlepšenie kvality ovzdušia v okolí škôl, škôlok a na miestach, kde deti a mladiství trávia svoj čas, môže tejto zraniteľnej skupine pomôcť výrazne znížiť ich vystavenie voči znečisťujúcim látkam. Téma je naliehavá, znečistenie ovzdušia môže poškodiť zdravie v detstve a zvyšuje riziko chorôb v neskoršom veku. 

V rámci hlasovania verejnosti na http://www.dnesdycham.sk  sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

1)      Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava  

2)      Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky

3)      Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta

 Na základe hlasovania odbornej poroty, ktorá na základe všetkých kritérií mohla vybrať jednu školu, je víťazom    Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou.

 Súťažné práce si môžete prezrieť v galérii na stránke súťaže http://www.dnesdycham.sk – v sekcii Pre školy.