Verejné historické a pamiatkovo chránené budovy môžu stále skrásnieť a zozelenieť

30. 05. 2023

Výzva na predkladanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 – Obnova budov, investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov je otvorená do 1.12.2024. Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Levoča
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie. Obnovou verejných historických a pamiatkovo chránených budov s aplikáciou prvkov adaptácie na zmenu klímy a obnoviteľných zdrojov energie sa prispeje k zníženiu emisií oxidu uhličitého a znečistenia ovzdušia. V rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej a pamiatkovej hodnoty budov, realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení. Pri realizácii obnovy budov sa vzhľadom na historický charakter odporúča uplatňovať technickú normu STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov.

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie. Podporené budú  opatrenia, ktoré priamo prispejú  k zníženiu energetickej náročnosti budovy (opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov). Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

Nakoľko sú oprávnenými len aktivity súvisiace s obnovou existujúcej časti budovy tak projekty, ktorých súčasťou je prístavba a/alebo nadstavba sa považujú za oprávnené iba v prípade, ak je predmetom projektu aj významná obnova existujúcej časti budovy.

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov bude realizovaná v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií vrátane potrebnej dokumentácie a formulárov žiadostí je možné nájsť na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy-a-odolnosti-sr.