Vo Veľkej Lomnici sa pripravuje riešenie zaťaženia obce nadmernou dopravou

21. 06. 2024

Doprava za prácou, doprava súvisiaca s prepravou tovarov, ale rovnako aj s cestovným ruchom a rekreáciou, prináša so sobou okrem benefitov aj mnohé negatívne vplyvy. Spojená je s emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, produkciou skleníkových plynov a s nadmerným hlukom. Tieto vplyvy súvisia s kvalitou života obyvateľov o to viac, ak sa jedná o obec akou je Veľká Lomnica, keďže cez ňu prechádza frekventovaná cesta do Tatranskej Lomnice a ďalších obcí, osád a rekreačných stredísk vo Vysokých Tatrách.  

Veľká Lomnica
Zdroj: Facebook obce Veľká Lomnica

Ide o frekventovanú cestu II/540, ktorá je vedená centrom obce s obojstrannou obytnou zástavbou. Využívajú ju obyvatelia Veľkej Lomnice, Starej Lesnej, Tatier či Ždiaru, ale aj tranzitná doprava smerujúca do Poľska a opačne. Rovnako cestu využívajú aj  dovolenkári smerujúci počas letnej a zimnej turistickej sezóny hlavne do Tatranskej Lomnice a Ždiaru.

Prešovský samosprávny kraj  chce výstavbou preložky tejto cesty dosiahnuť odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie obce. Toto riešenie by malo zvýšiť bezpečnosť a minimalizovať negatívne vplyvy z dopravy na životné prostredie a obyvateľov obce. Preložka sa plánuje vybudovať mimo zastavaného územia, jej ďalším prínosom bude sprístupnenie územia pre pripravovaný priemyselný park.

Výstavba približne 3,4-kilometrového úseku si vyžiada podľa odhadov viac ako 23 miliónov eur. Projekt je plánovaný na realizáciu v dvoch etapách. Začiatok prvej etapy je plánovaný na jar budúceho roku. Druhá etapa je naplánovaná najskôr v období 2026 až 2028. Projekt bude podľa kraja napredovať v závislosti od finančných prostriedkov a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

Navrhovateľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja predložil v rámci zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer, ktorý rámcovo zhodnotil predpokladané vplyvy výstavby preložky na životné prostredie.  Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Kežmarok rozhodol, že sa projekt výstavby obchvatu Veľkej Lomnice nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ však musí však splniť 30 podmienok pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov činnosti na životné prostredie.

Celý zámer je dostupný na: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/ii-540-obchvat-obce-velka-lomnica.

Zaťaženie miest a obcí dopravou je z hľadiska znečistenia ovzdušia významný problém. Jeho riešenie je jedným z typov opatrení, ktoré budú súčasťou pripravovaných Programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Za ich vypracovanie je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia zodpovedný príslušný Okresný úrad v sídle kraja. Vypracovanie týchto programov sa očakáva do konca tohto roku.