Vyšla nová Správa o emisiách do ovzdušia

29. 05. 2024

Správa o emisiách je určená širšej odbornej, ale aj laickej verejnosti. Venuje sa základným pojmom, definíciám a právnemu rámcu v oblastiach zdrojov znečisťovania ovzdušia, emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a emisiám skleníkových plynov spôsobujúcich zmenu klímy. Správa vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav a pripravuje ju podľa paragrafu 19(3), písmeno c a paragrafu 24(3) (časť Národný emisný informačný systém - NEIS) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Ilustrácia grafov
Zdroj: www.shmu.sk

Znečistenie ovzdušia je lokálny, celoeurópsky a celosvetový problém. Látky znečisťujúce ovzdušie uvoľňované v jednej krajine sa môžu prenášať v atmosfére, čo prispieva alebo vedie k zlej kvalite ovzdušia v inej krajine. Zlá kvalita ovzdušia spôsobuje na svete odhadom 4,2 milióna úmrtí ročne na mozgové príhody, srdcové choroby, rakovinu pľúc, akútne a chronické respiračné choroby.

Medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia patrí používanie palív na varenie a kúrenie v domácnostiach, doprava, výroba energie, poľnohospodárstvo, spaľovanie odpadu a priemysel.

Predmetná správa poskytuje informácie o množstvách vyprodukovaných emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia a rovnako aj o predpokladanom ďalšom vývoji – projekciách vzniku. Informuje taktiež o zdrojoch - sektoroch a ich podieloch na vzniku emisií.

Emisie znečisťujúcich látok na Slovensku od roku 1990 významne poklesli. Príčinou tohto poklesu bolo sprísňovanie národnej legislatívy smerom k prevádzkovateľom veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a transpozície európskej legislatívy. Napríklad emisie oxidov dusíka v roku 2022 oproti roku 1990 poklesli o 60 %, v prípade emisií oxidov síry je tento pokles ešte výraznejší a síce o 91 %. Slovenská republika tak plní záväzky, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho Protokolov.

Zníženie emisií znečisťujúcich látok nemusí vždy automaticky viesť k zníženiu ich koncentrácií v okolitom ovzduší. Medzi emisiami v ovzduší a kvalitou ovzdušia existujú zložité väzby. Patrí sem množstvo emisií, chemické premeny, reakcie na slnečné svetlo, ďalšie prírodné vplyvy ako je počasie a topografia. Výsledkom toho je, že napriek výraznému zníženiu emisií má stále Slovensko problémy s plnením limitných hodnôt znečistenia ovzdušia u niektorých látok.

Kompletné zhodnotenie vývoja emisií znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov nájdete na: https://oeab.shmu.sk/novinky/emisna-rocenka-2024.html.