Využime právo na informácie o našom životnom prostredí – aj tie, ktoré sa týkajú ovzdušia

13. 06. 2022

Každý z nás má právo na priaznivé životné prostredie, na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Garantuje nám ho Ústava Slovenskej republiky. Zároveň nám však ukladá aj povinnosti životné prostredie chrániť a zveľaďovať. K získaniu adekvátnych informácií pomáha aj Enviroportál, ktorého budovaním a prevádzkou bola Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) poverená Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Využime právo na informácie o našom životnom prostredí – aj tie, ktoré sa týkajú ovzdušia
Zdroj: Ilustračný obrázok, Mgr. Peter Kapusta, SAŽP

Enviroportál  (https://www.enviroportal.sk/ovzdusie) je centrálny informačný bod, na ktorom môžeme získať informácie, ktoré sa týkajú aktuálnych medzinárodných dohovorov, právnych predpisov a dokumentov a to na európskej úrovni ako aj národnej úrovni. Taktiež z jedného miesta je možné dostať sa na informačné zdroje o ovzduší – jednak na príslušné monitorovacie a informačné  systémy, ale aj na hodnotiace správy  o kvalite ovzdušia vydávané Slovenským hydrometeorologickým ústavom alebo na národné Správy o stave životného prostredia SR, ktoré každoročne publikuje MŽP SR v spolupráci so SAŽP.

Súčasťou zverejňovaných informácií je aj hodnotenie indikátorov, ktoré významne napomáhajú pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov vrátane kontroly ich plnenia a k tvorbe následných opatrení a nástrojov. Rovnako sú komplexným zdrojom informácií o stave a vývoji životného prostredia a s ním súvisiacich aspektov pre širokú verejnosť. Z kľúčového indikátora Kvalita ovzdušia (https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=261) vyberáme “V roku 2020 došlo k prekročeniam limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 ho­dinové koncentrácie PM10 na 1 monitorovacej stanici. Vyskytli sa tiež prekročenia cieľovej hodnoty na ochranu zdravia pre benzo(a)pyrén na 7 monitorovacích staniciach. Na 3 monitorovacích staniciach došlo k prekročeniu povolených hodnôt koncentrácie prízemného ozónu pre ochranu ľudského zdravia.“

Súčasťou Enviroportálu je aj databáza environmentálnych indikátorov EnvⓘDat (https://www.enviroportal.sk/envidat), ktorá  spolu s databázou zverejnenou na http://www.dnesdycham.sk je pre nás všetkých významným zdrojom údajov a informácií o kvalite ovzdušia ale aj o faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú.