Využite ďalšie sprístupnené materiály o kvalite ovzdušia

10. 01. 2022

Podpora informovania verejnosti o stave a ochrane ovzdušia je jednou zo základných úloh projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: SAŽP

Získajte informácie o tom, ako sa monitoruje a hodnotí kvalita ovzdušia v rámci kraja, v ktorom žijete a akú dosahuje úroveň z pohľadu vzťahu ku zdraviu ako aj stavu ekosystémov. Využite možnosť dozvedieť sa viac  o hlavných príčinách, ktoré ju ovplyvňujú, ale aj o tom, ako ju  zlepšiť. Tiež o strategických, koncepčných a legislatívnych prístupoch k ochrane ovzdušia a o finančných nástrojoch na podporu realizácie opatrení. Tieto informácie „v kocke“ Vám poskytne séria letákov vydaných v rámci projektových výstupov dostupných na https://www.populair.sk/sk/docs/31.

Aj vy môžete prispieť k ochrane ovzdušia a využiť pritom vytvorenú sieť manažérov kvality ovzdušia. Nájdite si kontakt za Váš kraj https://dnesdycham.populair.sk/kontakt.