Využite možnosti financovania Vášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Žiadosť môžete predložiť do 7.7.2022.

24. 05. 2022

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom  Slovenskej agentúry životného prostredia spustilo 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je  podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Podpora oprávneným žiadateľom o príspevok zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) bude poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur. Medzi oprávnené patria aj aktivity zamerané na ochranu ovzdušia.

Využite možnosti financovania Vášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Žiadosť môžete predložiť do 7.7.2022.
Zdroj: ZVF

Zástupcovia občianskych združení, nadácií poskytujúcich verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, ako aj štátnych škôl môžu získať finančné prostriedky vo výške od 1 000 do 5 000 eur s DPH na realizáciu svojich projektových zámerov, pričom podmienka je minimálne 5 % spolufinancovanie. Projektové zámery môžu byť zamerané na  výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, pedagogických pracovníkov, ďalšie subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť ale aj samotnú verejnosť. Ide o aktivity ako sú napríklad realizácia podujatí a súťaží národného a regionálneho charakteru, realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, exkurzií a aktivít na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Projekty môžu byť tiež zamerané na vydávanie odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s tematikou ochrany ovzdušia určené širokej verejnosti a poskytované  bezodplatne.

Všetky podrobnosti nájdete na stránke: https://zelenyvzdelavacifond.sk/.