Zapojte sa do prípravy strategických dokumentov ochrany ovzdušia

20. 07. 2023

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023.

obloha
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia  a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií.  s uceleným názvom Stratégia ochrany ovzdušia.  Vstupná správa a ďalšie informácie o Stratégii ochrany ovzdušia sú dostupné na webovej stránke ministerstva: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/kvalita-ovzdusia/narodny-program-znizovania-emisii-slovenska-republika/.

Zámerom pre vypracovanie oboch dokumentov je potreba vytvorenia komplexného prístupu riešenia ochrany ovzdušia na Slovensku s cieľom zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Cieľom Stratégie ochrany ovzdušia je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia, t. j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo. Zahŕňa dva kľúčové dokumenty: 

1.časť - Národný program znižovania emisií, ktorého návrh bol schválený vládou SR dňa 5. marca 2020.

2. časť - Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Podklady pre tento dokument vypracoval SHMÚ a sú dostupné na: https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/strategia-ochrany-ovzdusia/vlastny-material-narodny-program-znizovania-emisii-sr_final.pdf.

Vaše návrhy, ktoré by mohli prispieť k tvorbe Stratégie ochrany ovzdušia môžete zaslať prostredníctvom nasledujúceho formulára, ktorý nájdete na horeuvedenej webovej stránke MŽP SR. Termín na zaslanie námetov je 31. október.2023.