Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Dubnica nad Váhom

15. 02. 2022

V rámci riešenia projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia bol dňa 26.1.2022 zrealizovaný ďalší zo série workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia. Opäť sa tak vytvoril priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a prezentáciu riešení, ktoré sa môžu stať inšpiráciou a podnetom pre realizáciu aktivít s cieľom zabezpečiť čisté ovzdušie pre obyvateľov našich miest a obcí.

Zdroj: Mgr. Janka Beniaková, Dubnica nad Váhom

Určite inšpiratívnou bola aj prezentácia zástupkyne mesta Dubnica nad Váhom venovanej aktivitám mesta na podporu starostlivosti o ovzdušie  s podtitulom  Edukácia verejnosti ako jeden zo spôsobov zdravšieho mestského prostredia. S cieľom mať aktuálne informácie  o tom, čo vlastne obyvatelia  dýchajú, samospráva sa rozhodla zabezpečiť  monitoring kvality ovzdušia vybraných znečisťujúcich látok umiestnením zariadení v troch častiach mesta, kde sa nachádzajú základné školy s materskými školami. Realizované je sledovanie prachových častíc,  oxidu siričitého,  oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého.

Prostredníctvom monitorovacích zariadení  je umožnené získať školám dôležité informácie o aktuálnom stave ovzdušia tak, aby mohli bezpečne realizovať svoje vonkajšie aktivity s deťmi.  Namerané údaje z monitoringu sa validujú a porovnávajú s limitnými/cieľovými hodnotami na ochranu zdravia a sprístupňované sú na oficiálnej webstránke mesta https://www.dubnica.eu/ . Slúžia zároveň na edukácia rodičov, aby deti nevozili autami do školy, ale zvolili alternatívny druh dochádzky do školy.

 Okrem tejto informačnej aktivity sú na území mesta Dubnica nad Váhom realizované ďalšie prínosné a podnetné aktivity. Vytvorené bolo záchytné parkovisko pre tzv. dodávkové vozidlá a nákladné vozidlá, aby sa tak obmedzil ich pohyb na sídliskách. Samospráva sama využíva dve vozidlá na elektrický pohon, ďalšie plánuje zakúpiť pre účely hliadok mestskej polície. Mesto má spracovanú komplexnú štúdiu segregovaných cyklotrás na celom svojom území, s napojením na plánované cyklotrasy okolitých samospráv. Po meste postupne pribúdajú stojany na systém zdieľaných bicyklov. Za všetky tieto aktivity si zaslúži mesto Dubnica nad Váhom ocenenie a uznanie.