Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Galanta

06. 06. 2022

Ako súčasť vzdelávacích a školiacich aktivít zrealizovaných v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, sa dňa 31.5.2022 uskutočnil ďalší zo série workshopov zameraných na tému centrálneho zásobovania teplom vo vzťahu ku kvalite ovzdušia. Jednou z prezentácií, ktoré odzneli na workshope, bola aj prezentácia zameraná na tému využívania geotermálnej energie ako zdroja tepla v meste Galanta.

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Galanta
Zdroj: Výmenník tepla v geotermálnej stanici v Galante, SLOVGEOTERM a.s.

Dlhoročné skúsenosti s využívaním geotermálnej energie v systéme centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v meste Galanta prezentoval zástupca firmy SLOVGEOTERM a.s. Bratislava Ing. Oto Halás.

Ide o prvý projekt využitia geotermálnej energie v SCZT na Slovensku. Spustený bol v  roku 1996  firmou SLOVGEOTERM a.s. Bratislava v spolupráci s islandskými odborníkmi z firmy Fjarhitun hf. Táto sústava, prevádzkovaná firmou Galantaterm, s.r.o, odoberá geotermálnu vodu z dvoch vrtov a zásobuje teplom približne 1 300 bytov a priľahlú nemocnicu s poliklinikou. Geotermálna voda  je čerpaná z dvoch geotermálnych vrtov 2 100 m hlbokých s teplotou 77 resp. 81°C . Výdatnosť vrtov je na úrovni 13,5 l/s resp. 13,7 l/s. Ročná výroba tepla predstavuje približne 17 159 MWh.  Geotermálne teplo je o 22 % lacnejšie ako teplo z inej plynovej sústavy v Galante.

Geotermálny systém využíva kaskádové (sériové) zapojenie výmenníkov tepla, v ktorých geotermálna voda postupne odovzdáva svoje teplo do okruhov s rôznymi teplotnými spádmi tak, že na výstupe je čo najviac vychladená. Tento spôsob zapojenia zabezpečuje vysokú mieru využitia geotermálnej energie a hospodárnu prevádzku geotermálneho zdroja a tým aj jeho dlhodobú životnosť. Tepelne využitá geotermálna voda je odvádzaná do Váhu.

Výhody využívania geotermálnej energie spočívajú hlavne v tom, že sa jedná o domáci lokálny obnoviteľný zdroj, ktorý je uhlíkovo neutrálny. Využívanie geotermálnej energie môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovo neutrálneho hospodárstva do roku 2050. Viac informácií o využívaní geotermálnej energie v meste Galanta je možné získať na stránke http://www.slovgeoterm.sk.

Ďalšie prezentácie, ktoré odzneli na workshope S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU sú dostupné na stránke projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia https://www.populair.sk/sk/podujatie/581.