Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes mesto Dunajská Streda

11. 10. 2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.9.2022 rozhodlo o tom, že cestovanie mestskými autobusmi bude bezplatné. Termín zavedenia bezplatného cestovania sa odvíja od dodania dvoch elektrických autobusov, ktoré mesto získalo vďaka úspešnému projektu z  prostriedkov Európskej únie.  Ich príchod sa očakáva v  najbližších týždňoch.

Zdroj: Dunajská Streda, https://pixabay.com/

Z oficiálnych informácií zverejnených na webovej stránke mesta (https://dunstreda.sk/mestska-autobusova-doprava-bude-coskoro-bezplatna) uvádzame: „Doteraz bola verejná doprava na mestských autobusoch  bezplatná len pre dôchodcov a  žiakov. Od nástupu nových autobusov na elektrický pohon cestovať s  nimi bude môcť zadarmo každý. Vedenie mesta sleduje tým to, aby verejná doprava autobusmi sa stala atraktívnou pre široký okruh  obyvateľov. Paralelne sa plánuje aj zaradenie nových trás do cestovného poriadku a  spoje budú premávať častejšie. Očakávaným pozitívnym efektom by malo byť zníženie počtu osobných vozidiel, ktoré prechádzajú mestom, a  následne aj premávka by bola plynulejšia aj na križovatkách a  kruhových objazdoch. Elektrické autobusy budú nabíjať nočným prúdom na trafostanici za športovou halou. Na mestských autobusoch od prechodu na prepravu osôb elektrickými autobusmi sa nebudú vydávať žiadne cestovné lístky, aby preprava bola plynulejšia.“

Je potrebné si uvedomiť negatívne vplyvy na zdravie človeka, súvisiace s emisiami znečisťujúcich látok z dopravy, ktorými sú hlavne oxidy dusíka, prachové častice, oxid uhoľnatý, benzén a benzo(a)pyrén. Viac o negatívnych účinkoch týchto látok sa môžete dozvedieť na https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie.

V prípade emisií oxidov dusíka, kde je ich najvýznamnejším zdrojom práve doprava, sa osobné automobily podieľajú viac ako tretinou na celkovej produkcii v rámci SR. Zatraktívnenie mestskej hromadnej dopravy je preto  veľmi vítaný počin zo strany samosprávy hodný nasledovania.

Ide o jeden z významných nástrojov na riešenie zníženia znečisťovania ovzdušia dopravou v mestách. Ďalšími sú napríklad vhodná parkovacia politika, budovanie záchytných parkovísk mimo centier mesta, budovanie integrovaných dopravných systémov, ale aj riešenie nákladnej dopravy napr. v prípade zásobovania. Podrobnejšie informácie sú dostupné okrem iného aj v brožúre S dopravou k čistejšiemu ovzdušiu, dostupnej na webových stránkach Ministerstva životného prostredia SR (https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/strategia-ochrany-ovzdusia/doprava_mesto_ovdzusie.pdf). Inšpiratívne môžu byť aj metodické príručky k udržateľnej mobilite, spracované v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré je možné nájsť na https://www.populair.sk/sk/docs/28.