Získajte prvé finančné prostriedky na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy SR

25. 07. 2022

Dňa štvrtok 30. júna 2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkových budov, na ktorú vyčlenilo 120 miliónov eur. Celkovo je v Pláne obnovy na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. Žiadosti je možné predkladať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie.

Získajte prvé finančné prostriedky na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy SR
Zdroj: Jojo Hasilla, https://pixabay.com/

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Podporená bude stredne hlboká obnova budov, v rámci ktorej má byť obnovené aspoň 117 000 m2 podlahovej plochy.

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú  opatrenia, ktoré priamo prispejú  k zníženiu energetickej náročnosti budovy (opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov). Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur bez DPH a financovaných môže byť až 100% oprávnených nákladov.

Bližšie informácie sú dostupné na https://www.mindop.sk/budovy.