Zoznámte sa s monitorovacou stanicou

22. 10. 2021

Možno sa vám už stalo, že ste prechádzali okolo monitorovacej stanice a pomysleli si na čo asi slúži a čo sa vlastne nachádza vo vnútri. My sme do jednej automatickej monitorovacej stanice kvality ovzdušia nahliadli za vás.

Zdroj: SHMÚ

Kde ich nájdete na čo slúžia

V rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) je na území Slovenska rozmiestnených 52 automatických monitorovacích staníc, z toho 3 sú mobilné (Rovinka, Ivanka pri Dunaji, Hencovce).

Ich rozmiestnenie má za cieľ identifikovať dlhodobé trendy znečistenia ovzdušia,  pričom počet zohľadňuje legislatívne požiadavky na určenie najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále merania koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.

Z celkového počtu monitorovacích staníc NMSKO sú 4 stanice (Chopok, Topoľníky, Stará Lesná a Starina) zapojené do európskej siete EMEP  (European Monitoring and Evaluation Programme) a stanica Chopok aj do celosvetovej siete GAW (Global Atmosphere Watch) v rámci Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

Monitorovacie stanice sa rozdeľujú podľa typu na pozaďové (background B), dopravné (transport T) a priemyselné (industrial I) a podľa typu oblasti na mestské (urban U), predmestské (suburban S) a vidiecke (rural R). Stanice na najviac exponovaných miestach ako mestské dopravné a priemyselné stanice, majú najmenšiu priestorovú reprezentatívnosť, najvyššiu priestorovú reprezentatívnosť územia predstavuje regionálna pozaďová stanica.

 

Monitorovacia stanica SHMÚ Banská Bystrica – Štefánikovo nábrežie – typ mestskej dopravnej stanice

Zdroj: SHMÚ

Monitorovacia stanica SHMÚ Prievidza – typ mestskej pozaďovej stanice


Zdroj: SHMÚ

Pozrime sa, čo sa nachádza vo vnútri

Stanica monitorovania kvality ovzdušia je určená na monitorovanie koncentrácií znečisťujúcich látok v rôznych časových obdobiach dňa. Zbiera údaje o znečistení ovzdušia a odosiela ich na vzdialený server na zaznamenávanie a analýzu údajov. Zariadenie je vybavené rôznymi senzormi plynov, akými sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOX, NO, NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3), benzén, benzo(a)pyrén. Okrem plynových senzorov má zariadenie senzory prachových častíc na detekciu suspendovaných častíc veľkosti PM10 a PM2,5  v ovzduší.  Zariadenie tiež obsahuje snímače teploty, relatívnej vlhkosti, barometrického tlaku a ultrafialového indexu na presné meranie a analýzu parametrov znečistenia.

Zdroj: SAŽP

Zdroj: SAŽP

Zdroj: SAŽP

 

Kde nájdete údaje z meraní

Údaje o kvalite ovzdušia sa odosielajú prostredníctvom mobilného pripojenia na analýzu a následne sa zobrazujú vo forme indexu kvality ovzdušia (IKO) vo webovej/mobilnej aplikácii. Ich výstupy nájdete napríklad priamo na stránke SHMÚ a tiež ich v zjednodušenej vizuálnej forme poskytuje aj webaplikácia dnesdycham.sk

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

​Dobrá kvalita ovzdušia – zelená farba
„Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity“.

Zhoršená kvalita ovzdušia – oranžová farba 
„Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy“.
„Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku“.

Zlá kvalita ovzdušia – červená farba
„Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku“.
„Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku“.

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

 

Podrobnejšie informácie o Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia, ako aj ďalšie užitočné informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku je možné dohľadať v ročných správach, ktoré pravidelne publikuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojich webstránkach.