Spoznajte víťazov súťaťe najkreatívnejších plagátov s posolstvom
„VIEME, ČO DÝCHAME?
ZNEČISTENIE OVZDUŠIA VPLYVOM DOPRAVY V OKOLÍ NAŠEJ ŠKOLY“

Cieľom súťaže bolo vizuálne zobraziť hlavné posolstvo prvého ročníka výzvy pre školy, na úvod ktorej sme spoločne merali množstvo oxidu dusičitého (ďalej len „NO2“) v ovzduší v bezprostrednom okolí 42 vybraných škôl na Slovensku. Prostredníctvom plagátov chceme pomôcť upriamiť pozornosť na problém zhoršenej kvality ovzdušia v okolí škôl a školských zariadení. Každá škola, na ktorej prebehlo naše meranie, mohla pripraviť 1 súťažný plagát, ktorý mal obsahovať namerané hodnoty znečistenia ovzdušia, vysvetlenie prečo je znečistené ovzdušie obzvlášť nebezpečné pre deti, vlastné návrhy na riešenie danej situácie a podobne. Do súťaže sa zaregistrovalo 24 škôl.

Organizátor súťaže, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Referát koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ocení výhrami štyri (4) školy, ktoré uspeli v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Výsledky zverejňujeme práve dnes, 5. júna, kedy si na celom svete pripomíname dôležitosť ochrany životného prostredia. Zlepšenie kvality ovzdušia v okolí škôl, škôlok a na miestach, kde deti a mladiství trávia svoj čas, môže tejto zraniteľnej skupine pomôcť výrazne znížiť ich vystavenie voči znečisťujúcim látkam. Téma je naliehavá, znečistenie ovzdušia môže poškodiť zdravie v detstve a zvyšuje riziko chorôb v neskoršom veku.

V rámci hlasovania verejnosti na www.dnesdycham.sk sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:

  • 1) Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
  • 2) Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky
  • 3) Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta

Na základe hlasovania odbornej poroty, ktorá na základe všetkých kritérií mohla vybrať jednu školu, je víťazom:

  • 1) Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou

Galéria súťažných plagátov

Spojená škola sv. Františka z Assisi
Bratislava
žiaci školy

Súkromná ZŠ Edulienka
Bratislava
žiaci siedmeho ročníka,

Gymnázium L. Novomeského
Bratislava
žiaci celej triedy, sekunda B

Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM
Galanta
žiaci školy

ZŠ s MŠ Koperníkova
Hlohovec
Nina Fabušová, VI.B

Základná škola
Komárno
O. Vajkai a žiaci, 6.A

ZŠ Andreja Radlinského
Kúty
žiaci školy

ZŠ Miloša Janošku
Liptovský Mikuláš
žiaci školy

Gymnázium, ul. 1. mája 8
Malacky
žiaci školy

Súkromná základná škola Edukey
Martin
žiaci školy

Základná škola
Nové Mesto nad Váhom
žiaci triedy, VII.A

ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka
Palín
žiaci školy

Gymnázium, Senecká 2
Pezinok
žiaci školy

ZŠ Šrobárova
Prešov
žiaci, 7.D

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica
Prievidza
žiaci školy

Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
kolektív triedy, sekunda

Základná škola, Školská 29
Rovinka
žiaci školy

Zákládná škola, Ul. 17. novembra
Sabinov
žiaci školy

Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou
žiaci školy

Základná škola A. Sládkoviča
Sliač
žiaci školy

ZŠ J. M. Petzvala
Spišská Belá
žiaci školy

ZŠ, M. R. Štefánika 910/51
Trebišov
žiaci školy

ZŠ s MŠ Ulica Jána Bottu 27
Trnava
žiaci školy

Základná škola s materskou školou
Udiča
žiaci školy

Štatút súťaže (PDF; 0,98 MB)