Vieme, čo dýchame? Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy

Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Vedecké dôkazy potvrdzujú, že deti sú obzvlášť ohrozenou skupinou obyvateľstva vplyvom znečisteného ovzdušia. Existuje výrazné riziko, že sa u dieťaťa rozvinie astma, sprevádzaná častými astmatickými záchvatmi, najmä ak žije v blízkosti rušnej cesty či križovatky. Znečistenie ovzdušia môže tiež ovplyvniť vývoj srdca, mozgu a nervového systému dieťaťa, a to dokonca ešte pred jeho narodením. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že žiadnu úroveň znečistenia ovzdušia nemožno považovať za bezpečnú. Chcete vedieť aké je ovzdušie v okolí vašej školy?

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlasuje výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú primárne z dopravy. Meranie bude prebiehať na dvoch miestach pri škole počas 4 týždňov prostredníctvom pasívnych vzorkovačov, umiestnených podľa našich inštrukcií.

Aktivita je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Žiaci budú pracovať s mapou a spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) identifikujú miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Žiaci budú za pomoci pedagógov a MKO následne inštalovať pasívne vzorkovače (trubičky). Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Vybrané triedy budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Okrem toho môžu žiaci spolu s učiteľmi zistiť, či sa v blízkosti ich školy (v meste/obci) nachádza aj monitorovacia stanica kvality ovzdušia (na webe dnesdycham.sk) a priebežne sledovať aj vývoj kvality ovzdušia. Prípadne je k dispozícii mobilná aplikácia (Dnes Dýcham), kde je možné sledovať stav ovzdušia priamo z mobilu.

Po ukončení merania si MKO prídu trubičky do škôl vyzbierať a následne ich zašleme na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. Výsledky merania budú školám oznámené prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia v dohodnutom termíne. Následne budú žiaci za asistencie MKO prezentovať výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy a potom aj na pôde vyššieho územného celku za prítomnosti jeho vedenia, zástupcov samospráv a poslancov.

Školy sa mohli prihlásiť do výzvy, ak splnili nasledujúce kritériá:

Kritériá pre uchádzačov o meranie:

  1. Nachádza sa vaša škola v blízkosti rušnej cestnej komunikácie, rušnej križovatky, väčšieho parkoviska, či v blízkosti priemyselnej alebo obchodnej zóny (zásobovanie nákladnými autami)?
  2. Má vaša škola záujem o enviro vzdelávanie?
  3. Máte na škole šikovných žiakov, ktorých zaujímajú nezvyčajné úlohy, tímová práca a aktivity v teréne?

Odborná porota1 vybrala 6 zaregistrovaných škôl za každý kraj (okrem Nitrianskeho kraja)2. Pri výbere porota okrem stanovených kritérií zvažovala najmä regionálne rozloženie v rámci kraja. Do výzvy sa celkovo prihlásilo 65 škôl. Kompletný zoznam vybraných škôl je k dispozícií v tomto dokumente PDF (PDF; 0,7 MB). Školy budú kontaktovať regionálni manažéri kvality ovzdušia. Merania na jednotlivých školách budú realizované v období 4 týždňov (viď harmonogram nižšie).

Naše spoločné merania pomôžu:

  • zlepšiť prácu v kolektíve žiakov, získať nové poznatky o životnom prostredí;
  • zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí vašej školy, viac si všímať svoje okolie;
  • vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami;
  • poukázať na prepojenia zvýšeného výskytu oxidov dusíka NOx s frekventovanými cestami pri škole, s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilu na voľnobeh a podobne;
  • podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení;
  • prezentovať výsledky pred školou a pred zástupcami svojho mesta, obce a kraja.

Pomôžte s nami zlepšiť vzduch, ktorý dýchame my a najmä naše deti!

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov. Zhromažďovaním vedeckých údajov môžeme v tomto prípade lepšie pochopiť problém, ktorým je zlá kvalita ovzdušia.

Podrobnejšie informácie o informatívnych meraniach oxidov dusíka (NOx) pomocou pasívno-difúznych vzorkovačov budú poskytnuté vybraným školám.

Informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy – harmonogram

2022/2023 Dátum od Dátum do Plánovaná činnosť
45. týždeň 14.11.2022 Vyhlásenie výzvy.
48. týždeň 2.12.2022 Ukončenie prihlasovania.
49. týždeň 5.12.2022 9.12.2022 Vyhodnotenie výzvy a informovanie vybraných škôl.
50. týždeň
51. týždeň
15.12.2022 20.12.2022 Online stretnutie vybraných škôl s organizátormi výzvy a zaslanie podkladov k meraniam NO2.
2. týždeň 9.1.2023 13.1.2023 Inštalácia meračov na školách.
2. – 5. týždeň 9.1.2023 10.2.2023 Prebiehajú merania NO2.
6. týždeň 6.2.2023 10.2.2023 Odinštalovanie meračov po 4 týždňoch expozície.
6. týždeň 10.2.2023 Skompletizovanie meračov a balenie v Bratislave.
6. týždeň 10.2.2023 Odoslanie meračov do Holandska.
8. týždeň Jarné prázdniny - BA, TT kraj.
9. týždeň Jarné prázdniny - BB, ZA, TN kraj.
10. týždeň Jarné prázdniny - KE, PP kraj.
11. týždeň 13.3.2023 Výsledky meraní z Holandska a ich spracovanie.
14. týždeň 4.4.2023 Online stretnutie so zástupcami škôl k výsledkom merania NO2.
11. – 16. týždeň 14.3.2023 17.4.2023 Spracovanie výsledkov do protokolu.
16. – 17. týždeň 18.4.2023 28.4.2023 Vypracovanie protokolov a ich zaslanie školám.
16. – 17. týždeň 25.4.2023 Oficiálne vyhlásenie súťaže plagátov s posolstvom výzvy.
17. – 19. týždeň 25.4.2023 12.5.2023 Prihlasovanie plagátov do súťaže cez stránku www.dnesdycham.sk
20. – 22. týždeň 16.5.2023 31.5.2023 Hlasovanie verejnosti o najlepší a najkrajší plagát s posolstvom na www.dnesdycham.sk
22. týždeň 29.5.2023 31.5.2023 Sprístupnenie interaktívnej mapy s výsledkami meraní na www.dnesdycham.sk
22. týždeň 29.5.2023 31.5.2023 Online stretnutie so zástupcami škôl k interaktívnej mape a k prezentácii výsledkov meraní.
20. – 26. týždeň 15.5.2023 30.6.2023 Prezentácia výsledkov meraní NO2 na školách pre školy, rodičov a zástupcov územnej samosprávy.
23. týždeň Vyhlásenie výsledkov súťaže plagátov na www.dnesdycham.sk a na facebookových stránkach „Populair“ a „Ministerstvo životného prostredia SR“.
23. týždeň Výstava súťažných plagátov v sídle Ministerstva životného prostredia SR v átriu.
40. týždeň Žiacka konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa pešej chôdze do školy.

V prípade, že ste sa do výzvy nestihli prihlásiť včas a máte záujem o podobné aktivity na školách aj pre Vašich žiakov, sledujte naše webové stránky, máme toho v pláne oveľa viac 🙂

Štatút súťaže (PDF; 0,98 MB)


1 Odbornú porotu tvoria zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského hydrometeorologického ústavu a manažéri kvality ovzdušia za jednotlivé kraje.
2 Nitriansky kraj nie je aktívne zapojený do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.