Aké práva nám, občanom Slovenskej republiky, priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

28. 08. 2023

Každý z nás  má v zmysle Ústavy SR právo na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane ovzdušia) nadobudol  účinnosť 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú v neskoršom období. Svojimi jednotlivými ustanoveniami prispieva k napĺňaniu uvedeného ústavného práva.

Ilustrácia postavy
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Zákon o ochrane ovzdušia definuje práva občanov Slovenska najmä v oblasti informovanosti, zapojenia sa do procesov tvorby dokumentov, ako aj možností podávania podnetov súvisiacich s ochranou ovzdušia.

Každý má právo byť informovaný o:

- aktuálnom stave a vývoji v kvalite ovzdušia v porovnaní s platnými limitnými a cieľovými hodnotami, indexe kvality ovzdušia a o oblastiach riadenia kvality ovzdušia

- vzniku/skončení smogovej situácie a o odporúčaniach na ochranu zdravia počas trvania smogovej situácie a o vydaných smogových regulačných plánoch

- hodnotení kvality ovzdušia Slovenským hydrometeorologickým ústavom (Správa o kvalite ovzdušia)

- zdrojoch emisií, dodržiavaní emisných limitov a vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy

- opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach ich financovania

- štruktúre a úlohách orgánov zodpovedných za riadenie kvality ovzdušia

- plnení prijatých Programov na zlepšenie kvality ovzdušia vrátane regionálnych a miestnych programov.

Jedným z hlavných nástrojov na poskytovanie uvedených informácií je práve web aplikácia https://dnesdycham.populair.sk/, ktorá bola vyvinutá a je prevádzkovaná v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.  

Účasť verejnosti je veľmi dôležitá pri príprave dokumentov s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia či už na národnej, regionálnej, ale aj lokálnej úrovni. Zákon ustanovuje právo občanov  zapojiť sa do prípravy/pripomienkovania strategických, koncepčných a programových dokumentov (najmä ide o Národný program znižovania emisií, Programy na zlepšenie kvality ovzdušia a regionálne/miestne programy) a zúčastniť sa verejných prerokovaní týchto dokumentov. Ministerstvo životného prostredia SR aktuálne pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023 prostredníctvom formulára prístupného na https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/kvalita-ovzdusia/narodny-program-znizovania-emisii-slovenska-republika/. V etape príprav sú aj Programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), ktoré sú povinné vypracovať Okresné úrady v sídle kraja za zóny (územia krajov)/aglomerácie (územie mesta Bratislava a Košice) s cieľom dosiahnuť a udržať dobrú kvalitu ovzdušia dlhodobo. Povinnosť  vypracovania PZKO definuje zákon o ochrane ovzdušia v prípade, keď bolo zaznamenané prekročenie povolených limitných/cieľových hodnôt a to v lehote  najneskôr do 24 mesiacov od konca roku, v ktorom k prekročeniam došlo. Okresný úrad v sídle kraja má povinnosť návrh PZKO zverejniť a umožniť občanom predkladať ich návrhy a pripomienky. Rovnako má povinnosť zverejniť vyhodnotenie obdržaných pripomienok a informáciu o tom, ako sa s jednotlivými pripomienkami naložilo. Súčasťou procesu príprav PZKO je aj verejné prerokovanie návrhu.

Špecificky definuje zákon o ochrane ovzdušia aj zapojenie verejnosti v procese povoľovania spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Verejnosť má právo v tomto prípade  vyžadovať sprístupnenie žiadostí o povolenie, vydaných súhlasov a povolení, ako aj zúčastniť sa verejných pripomienkovaní a prerokovaní v procese vydania týchto súhlasov a povolení.

Každý občan pri dôvodnom podozrení, že niekto prevádzkuje vykurovacie zariadenie v rozpore so zákazom alebo povinnosťami podľa zákona o ochrane ovzdušia, má právo podať podnet na obec.

Obec má povinnosť s podnetom sa zaoberať. Pri prvom podnete ide o písomné upozornenie z podozrenia na porušovanie povinností a o výkone kontroly na mieste v prípade opakovania podnetu. Pri opakovanom podnete požiada o výkon kontroly na mieste Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo obec môže občanovi v rámci priestupkového konania uložiť pokutu do 5 000 € podľa závažnosti zisteného priestupku.

Zákon je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/146/.