Benzo(a)pyrén v ovzduší. Čo spôsobuje, odkiaľ pochádza a aké sú možnosti zníženia jeho koncentrácií?

14. 02. 2023

Najväčší problém znečistenia ovzdušia Slovenska v súčasnosti – benzo(a)pyrén – znečisťujúca látka, ktorá má karcinogénne (rakovinotvorné) a mutagénne (spôsobujúce zmeny na genetickej úrovni) účinky. Človek je mu vystavovaný predovšetkým prostredníctvom dýchacej a tráviacej sústavy, možný je aj prenos cez pokožku. Má schopnosť akumulácie v živých organizmoch a pôde. Jeho účinok je karcinogénny aj na zvieratá. Viac ako  polovica staníc, na ktorých prebehlo hodnotenie koncentrácií tejto znečisťujúcej látky v roku 2021 zaznamenala prekročenie stanovenej cieľovej hodnoty. Približne 80 % celkových emisií benzo(a)pyrénu na Slovensku pochádza z vykurovania domácností.

Informačný deň k správnemu vykurovaniu
Zdroj: SAŽP

Benzo(a)pyrén (BaP) patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (tzv. PAHs). Je to skupina látok s výraznými negatívnymi účinkami na zdravie, ale aj na ekosystémy. PAHs sú produkované takmer výhradne v rámci spaľovacích procesov. BaP je produktom nedokonalého spaľovania pri teplotách 300 až 600 °C. Medzi jeho najvýznamnejšie zdroje preto patrí spaľovanie tuhých palív v kotloch s nižším výkonom, predovšetkým v domácich kúreniskách.

Od začiatku merania BaP u nás sa každoročne vyskytujú prekročenia cieľovej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu (1 ng.m-3) na viacerých monitorovacích staniciach. V roku 2021 bola táto hodnota prekročená na 9 zo 16 staníc, na ktorých bola úroveň BaP hodnotená. Išlo o stanice: Veľká Ida, Letná; Jelšava, Jesenského; Ružomberok,  Riadok; Krompachy, SNP; Žarnovica, Dolná; Žilina Obežná; Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie; Banská Bystrica, Zelená; Prievidza, Malonecpalská.

Ako už bolo uvedené, medzi najvýznamnejšie zdroje BaP patrí vykurovanie, čomu zodpovedá aj sezónny priebeh znečistenia ovzdušia touto znečisťujúcou látkou. Svoje maximum zvyčajne dosahuje v mesiacoch december, január, február – teda v hlavnej vykurovacej sezóne. Výnimkou je stanica Veľká Ida, Letná, ktorá je priemyselnou stanicou, kde sú vysoké koncentrácie BaP merané celoročne a toto znečistenie je spojené aj s priemyselnými procesmi ako je výroba koksu.

Viac informácií o monitorovaní a modelovaní koncentrácií BaP, ako aj o zdrojoch jeho emisií sa môžete dočítať v článku kolektívu autorov Slovenského hydrometeorologického ústavu, publikovaného v Meteorologickom časopise 2/2022 https://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/1674803629_MC_2022_2.pdf.

Aj Vy môžete prispieť k znižovaniu týchto negatívnych zistení. Ako? Na správnu cestu Vás navedú viaceré výstupy projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia zamerané na rady ako správne kúriť, ktoré sú dostupné na stránke projektu http://www.populair.sk. Pripomeňme si hlavne „desatoro správneho kuriča“.

https://www.populair.sk/web-documents/201/desatero-sk.jpg