Čo sa zistilo monitorovaním kvality ovzdušia mobilnou stanicou v meste Brezno?

28. 03. 2024

Na námestí v meste Brezne  bola od vlaňajšieho septembra – teda takmer pol roka –  umiestnená mobilná monitorovacia stanica kvality ovzdušia, prevádzkovaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).  Ako ukázali výsledky, Brezno má hlavne problém so znečistením prachovými časticami, ktoré pochádzajú v najväčšej miere z vykurovania rodinných domov tuhým palivom.

Monitorovacia stanica v Brezne
Zdroj: SAŽP

Na základe modelovania kvality ovzdušia, ktoré zabezpečuje  taktiež SHMÚ, patrí mesto Brezno k rizikovým oblastiam s vysokou pravdepodobnosťou prekračovania platných limitných hodnôt. Cieľom monitorovania bolo overiť tieto závery modelovania a zistiť reálny stav znečistenia ovzdušia.

Na monitorovacej stanici sa merali prachové častice PM10, PM2,5, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. V decembri bolo zaregistrovaných 9 dní s prekročením priemernej dennej koncentrácie vyššej ako 50 µg/m3. Platná legislatíva ochrany ovzdušia na Slovensku stanovuje práve priemernú dennú koncentráciu 50 µg/m3 ako limitnú hodnotu na ochranu ľudského zdravia, ktorá nesmie byť prekročená viac ako 35 krát v príslušnom roku. V rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia iba na dvoch staniciach z celkového počtu 53, bol zaznamenaný vyšší počet prekročení a to na staniciach Jelšava a Plášťovce. Rovnaký počet prekročení bol zaznamenaný aj v januári. Tieto prekročenia ukazujú na problém s lokálnym vykurovaním rodinných domov, ktoré vykurujú tuhým palivom.

Množstvo znečisťujúcich látok produkovaných lokálnymi kúreniskami je ovplyvnené viacerými faktormi. Je dôležité, v čom kúrime (zariadenie), čím kúrime (palivo) a ako kúrime (obsluha). Starý kotol ročne vypustí do ovzdušia približne 50 až 300 kg prachu. Nové kotle sú podstatne kvalitnejšie, a ak sú prevádzkované v súlade s návodom na obsluhu predpísaným výrobcom, za rok vyprodukujú menej ako 15 kg prachu. Najčastejšou chybou je spaľovanie mokrého, surového dreva. Suché drevo sa ľahko spaľuje, preto je spotreba suchého dreva výrazne nižšia v porovnaní so spotrebou mokrého dreva. Na dosiahnutie odporúčanej hranice 20 % obsahu vody v dreve, je nutné sušiť drevo 1 až 2 roky. Dôležitý je aj spôsob zakladania ohňa a prikladania. Viac informácií o tom, ako správne kúriť, sa môžete dozvedieť z materiálov spracovaných v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré sú dostupné na webe projektu https://www.populair.sk/sk/kategorie-dokumentov.

Súhrnné ročné správy o kvalite ovzdušia na Slovensku sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_roc_s.