Čo ste (ne)vedeli o benzéne

15. 11. 2021

Benzén si pravdepodobne väčšina z nás skôr spája s učivom na hodinách chémie, ako s látkou rizikovou z hľadiska kvality ovzdušia a ľudského zdravia.

Zdroj: freerangestock.com

Benzén je organická látka používaná ako rozpúšťadlo a základná surovina pre výrobu veľkého množstva chemikálií (liečivá, plasty, výbušniny, kozmetika atď.) Hlavným zdrojom benzénu je automobilová doprava (benzén je súčasťou benzínu). Medzi ďalšie zdroje patrí priemyselná výroba, hutníctvo a spaľovanie odpadu. Veľké množstvo benzénu obsahuje aj cigaretový dym.

Dlhodobá expozícia benzénu vedie u človeka a zvierat k znižovaniu počtu červených krviniek, čo môže viesť až k anémii alebo leukémii (je dokázané, že benzén je látka s karcinogénnymi účinkami). Benzén zvyšuje krvácavosť a oslabuje imunitný systém človeka. Chronická otrava vyvoláva poškodenie pečene, obličiek a úbytok bielych krviniek.

BTEX je akronym pre skupinu prchavých zlúčenín benzén, toluén, ethylbenzén a xylén. Patria medzi volatilné (prchavé) organické látky (VOCs - Volatile Organic Compounds), ktoré sú veľmi toxické pro organizmy. Ich zvýšený výskyt v pôdach a vodách indikuje kontamináciu prírodnými ropnými látkami, prípadne ich priemyselnými produktami. Suma BTEX je používaná ako indikátor stupňa kontaminácie. Existujú krátkodobé a dlhodobé expozičné limity pre benzén na pracovisku, maximálne prípustné koncentrácie benzénu v pitnej vode.

Komunitná expozícia

Ľudia môžu byť vystavení benzénu v životnom prostredí z benzínových výparov, výfukových plynov z automobilov, emisií z niektorých tovární a odpadovej vody z určitých priemyselných odvetví. Benzén sa bežne vyskytuje vo vzduchu v mestských aj vidieckych oblastiach, ale jeho hladiny sú zvyčajne veľmi nízke. Expozícia môže byť vyššia pre ľudí v uzavretých priestoroch s nevetranými výparmi z benzínu, lepidiel, rozpúšťadiel, farieb a umeleckých potrieb. Vyššiu hladinu vzduchu môžu mať aj oblasti s vysokou premávkou, čerpacie stanice a oblasti v blízkosti priemyselných zdrojov. Fajčenie cigariet a pasívne fajčenie sú dôležitými zdrojmi vystavenia benzénu.

Krátkodobé účinky

Vdýchnutie vysokých dávok benzénu môže ovplyvniť nervový systém, môže viesť k ospalosti, závratom, bolestiam hlavy, triaške, zmätenosti a/alebo bezvedomiu. Konzumácia potravín alebo tekutín kontaminovaných vysokými hladinami benzénu môže spôsobiť zvracanie, podráždenie žalúdka, závraty, ospalosť, kŕče a zrýchlený tep. V extrémnych prípadoch môže byť vdýchnutie alebo prehltnutie veľmi vysokých hladín benzénu smrteľné.

Vystavenie benzénovej kvapaline alebo výparom môže podráždiť pokožku, oči a hrdlo. Vystavenie pokožky benzénu môže spôsobiť začervenanie a pľuzgiere.

Dlhodobé účinky

Dlhodobé vystavenie benzénu poškodzuje najmä kostnú dreň, mäkké vnútorné časti kostí, kde sa tvoria nové krvinky.

Výsledkom môže byť:

 • Anémia (nízky počet červených krviniek), ktorá môže spôsobiť, že sa človek cíti slabý a unavený.
 • Nízky počet bielych krviniek, ktorý môže znížiť schopnosť tela bojovať s infekciami a môže byť dokonca život ohrozujúci.
 • Nízky počet krvných doštičiek môže viesť k nadmernej tvorbe modrín a krvácaniu.

Existujú tiež dôkazy, že dlhodobé vystavenie benzénu môže poškodiť reprodukčné orgány. Benzén možno merať v krvi alebo dychu a produkty rozkladu benzénu možno nájsť v moči. Tieto testy dokážu odhaliť iba nedávne vystavenie sa benzénu. Nedokážu predvídať možné účinky na zdravie.

Výskyt ochorení spôsobených priamym vplyvom chemických látok v pracovnom prostredí sa zvyšuje. Pre potreby klinickej praxe pracovného lekárstva sú preto nevyhnutné cielené a spoľahlivé toxikologické analýzy. Zavádzajú sa nové, citlivé a špecifické analytické metódy, ktoré umožňujú tieto látky identifikovať, pravidelne monitorovať, a tak realizovať prevenciu profesionálnych poškodení zdravia. Laboratórne vyšetrenia a biologické expozičné testy (BET) umožňujú dokázať a stanoviť chemické látky v biologickej matrici ako odraz toxickej záťaže pracovného prostredia na ľudský organizmus.

Benzén sa v priemysle používa ako rozpúšťadlo v uzavretých technologických procesoch. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) je benzén karcinogénom skupiny 1 (látkou s dostatočne dokázanou karcinogenitou pre človeka) a mutagénom kategórie 2 (pravdepodobný mutagén). Z toxikologického hľadiska je závažný najmä pre účinky na kostnú dreň (leukémia, aplastická anémia). 

Môžem obmedziť vystavenie sa benzénu?

Ak máte obavy z benzénu, existuje niekoľko spôsobov, ako môžete obmedziť svoju expozíciu:

 • Držte sa ďalej od cigaretového dymu. Ak ste fajčiar(ka), skúste prestať.
 • Pokúste sa obmedziť benzínové výpary opatrným čerpaním plynu a používaním čerpacích staníc so systémami rekuperácie pár, ktoré výpary zachytávajú. Zabráňte kontaktu pokožky s benzínom.
 • Obmedzením času, ktorý strávite v blízkosti motorov áut na voľnobehu, Vám pomôže znížiť vystavenie sa výfukovým plynom, ktoré obsahujú benzén (ako aj iné potenciálne škodlivé chemikálie).

Pri akýchkoľvek chemikáliách, ktoré môžu obsahovať benzén, obmedzte alebo zabráňte vdychovaniu výparov z rozpúšťadiel, farieb a umeleckých potrieb, najmä v nevetraných priestoroch.

Prírodné procesy, ktoré produkujú benzén

 • sopky
 • lesné požiare

Výrobky obsahujúce benzén

 • Odstraňovače farieb a lakov
 • Priemyselné rozpúšťadlá
 • Benzín
 • Lepidlá
 • Farby
 • Vosk na nábytok
 • Čistiace prostriedky
 • Riedidlá
 • Atramenty
 • Lepidlá a nátery
 • Gumy
 • Priemyselné čistiace a odmasťovacie prípravky

Činnosti/použitia zahŕňajúce benzén

 • Cestná doprava
 • Spaľovanie uhlia a ropy
 • Maľba a litografia
 • Čistenie nasucho
 • Výroba chemikálií používaných na výrobu plastov, živice, nylónu a syntetických vlákien
 • Výroba niektorých typov mazív, gumy, farbív a čistiacich prostriedkov
 • Farmaceutické lieky
 • Poľnohospodárske chemikálie (pesticídy)
 • Petrochemická výroba
 • Rafinácia ropy
 • Chemická výroba koksu a uhlia
 • Výroba gumových pneumatík
 • Skladovanie benzínu, expedícia a maloobchodná prevádzka
 • Výroba plastov a gumy
 • Výroba obuvi

Povolania, v ktorých môžu byť zamestnanci vystavení benzénu

 • Oceliarski robotníci
 • Tlačiarne
 • Pracovníci v gumárskom priemysle
 • Pracovníci v petrochemickom/chemickom priemysle
 • Výrobcovia obuvi
 • Laboratórni technici
 • Zamestnanci čerpacej stanice

Miesta, kde možno nájsť benzén

 • Vzduch okolo skládok
 • Blízko priemyselných zdrojov
 • Na čerpacích staniciach
 • Kontaminovaná studničná voda v dôsledku úniku benzénu z podzemných skladovacích nádrží alebo miest s nebezpečným odpadom obsahujúcim benzén

Nadmerná expozícia benzénu je spojená s rozvojom nasledujúcich symptómov: ospalosť, závraty, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, bolesti hlavy, tras, zmätenosť a bezvedomie. 

Meracie stanice SHMÚ ako aj meracie stanice spoločnosti Slovnaft, veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, merajú hodinové koncentrácie benzénu, avšak táto karcinogénna látka stále nemá krátkodobý limit.

V smernici 2000/69/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2000 týkajúcej sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší sa uvádza, že „limitné hodnoty stanovené v tejto smernici predstavujú minimálne požiadavky; v súlade s článkom 176 zmluvy si členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia; môžu sa zaviesť najmä prísnejšie opatrenia na ochranu zdravia zvlášť zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú deti a hospitalizovaní pacienti. Členský štát môže požadovať dosiahnutie limitných hodnôt pred dátumami stanovenými touto smernicou. Benzén je ľudský genotoxický karcinogén a neexistuje preň žiaden identifikovateľný prah posudzovania, pod ktorý neexistuje ohrozenie zdravia ľudí.“ 

Piktogram GHS08 pre „Systémové zdravotné riziká“ označuje niekoľko závažných nebezpečenstiev pre vnútorné orgány, napr.:

- Respiračná senzibilizácia - precitlivenosť dýchacích ciest, ktorá sa vyskytne po vdýchnutí látky alebo zmesi

- Nebezpečenstvo vdýchnutia

- Karcinogenita, mutagenita zárodočných buniek alebo reprodukčná toxicita (CMR)

- Toxicita pre špecifický cieľový orgán

H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

 

Viac info na:

http://chemicke-listy.cz/docs/full/2012_04_293-298.pdf (PDF, 409 kB)