EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2021

16. 09. 2021

16. septembra 2021 štartuje jubilejný 20-ty ročník najväčšej celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mobility EURÓPSKY TYŽDEŇ MOBILITY (ETM).

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2021
Zdroj: [tan4ikk]©123RF.com

Čo predstavuje kampaň ETM

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu, organizovaná  Európskou komisiou od roku 2002. Koná sa každý rok v termíne od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je  Deň bez áut ( 22. september). Do kampane sa môžu svojim tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest a obce, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie a školy. Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu automobilových prostriedkov – peši, bicyklom či hromadnou dopravou.

Na Slovensku kampaň na národnej úrovni  koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Nad aktuálnym ročníkom kampane prevzal záštitu Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky.

Aká je aktuálna téma kampane?

Výročná téma ETM na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“.  Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa - a celý svet - pociťovali počas pandémie COVID-19. Zároveň sa zamýšľa nad príležitosťami na zmeny vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe. Mestá a mestské samosprávy reagovali na pandémiu kreatívnymi a účinnými opatreniami. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi alebo nulovými emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu. V súlade s tohtoročnou témou „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ sú dané štyri ústredné témy: duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19.

ETM 2021 a Slovensko

Na Slovensku sa k dnešnému dňu (16. 9. 2021) do kampane zapojilo 56 samospráv, ktoré sa rozhodli aj takto podporiť myšlienku udržateľnej mobility. Pripravili pre svojich obyvateľov rôzne podujatia a aktivity, ktoré ich majú presvedčiť o tom, že individuálna doprava sa v moderných mestách už nepovažuje za atraktívnu. Zároveň však môžu prezentovať, aké trvalé opatrenia už zaviedli vo svojich sídlach a aké v krátkej dobe plánujú realizovať preto, aby obyvateľom vytvárali kvalitné, bezpečné a atraktívne podmienky pre pohyb peši, na bicykli, alebo verejnou dopravou. Registrované mestá sa môžu do 30. 9. 2021 zapojiť aj do národnej súťaže o Cenu ETM 2021, ktorú vyhlasuje MŽP SR a SAŽP. Viac o aktivitách zapojených miest a obcí a o podmienkach národnej súťaže sa dozviete na www.eurotm.sk.

Čo predstavujú pojmy doprava, mobilita a udržateľná mobilita

Doprava spája ľudí, kultúry, mestá, krajiny a kontinenty. Predstavuje jeden z hlavných pilierov modernej spoločnosti a ekonomiky, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní životného štýlu. Súčasný dopravný model má  však aj svoju odvrátenú stranu. Individuálna automobilová doprava dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy a mestá už nie sú schopné zabezpečiť dobré podmienky pre prepravu osôb a tovarov. Dopravné zápchy spôsobujú nielen citeľné časové straty, ale aj znečistenie ovzdušia, ktoré znižuje kvalitu života obyvateľov. Doprava má v mestách významný podiel na tvorbe emisií, na svedomí má aj prach, hlukmnožstvo ďalších negatívnych vplyvov. To len potvrdzuje dôležitosť udržateľnej dopravy pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov.

Mobilita predstavuje našu schopnosť premiestňovať sa a cestovať. Ovplyvňuje ju množstvo  faktorov, ako sú napr. sociálno-ekonomické, geografické či dopravné systémy na danom území a pod. Potrebu mobility je možné posudzovať rôznymi spôsobmi. Po prvé - je cestovanie skutočne nevyhnutné a môžeme sa mu vyhnúť? Po druhé – je prostriedok na taký, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu? Napríklad cestovať prostriedkami hromadnej dopravy namiesto súkromného auta.

Udržateľná mobilita znamená bezpečnú dopravu a vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia bezproblémové cestovanie obyvateľov miest a obcí za účelom uspokojovania ich rozličných potrieb a aktivít. Zároveň umožňuje väčší podiel na využívaní verejných (hromadných ) druhov dopravy a redukovanie individuálnej dopravy. Vytvára priestor obyvateľom pre pohyb peši či na bicykli. Nie autá robia mestá mestami, ale ľudia, ktorí v nich žijú.

ETM je aktuálne najrozšírenejšia kampaň na podporu udržateľnej mobility, ktorá už dávno prekročila hranice Európy, nakoľko sa do nej už zapájajú  aj mestá z iných kontinentov. Vytvára širokú platformu na zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi zapojenými sídlami a zrejme aj preto stúpa každý rok počet registrovaných samospráv, organizácií a inštitúcií, ktoré sa tak navzájom môžu inšpirovať, motivovať a vymieňať si cenné skúsenosti.