Kvalitnejšia príprava programov na zlepšenie kvality ovzdušia s využitím nového modelovacieho nástroja ATMO-PLAN

27. 06. 2022

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú povinné okresné úrady v sídle kraja vypracovať program na zlepšenie kvality ovzdušia v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú tieto hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program. Jedným z nástrojov na podporu prípravy týchto programov je aj on-line modelovací nástroj kvality ovzdušia ATMO-PLAN, vyvinutý Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Kvalitnejšia príprava programov na zlepšenie kvality ovzdušia s využitím nového modelovacieho nástroja ATMO-PLAN
Zdroj: Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia

Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. V súčasnosti prebiehajú pod koordináciou okresných úradov v sídle kraja práce na vypracovaní nových programov riadenia kvality ovzdušia (PZKO), ktorých prijatie sa predpokladá do konca tohto roka. S prehľadom opatrení ako aj ich plnení z doposiaľ prijatých PZKO sa môže verejnosť oboznámiť na https://dnesdycham.populair.sk/.

Práce na prípravách PZKO prebiehajú podľa jednotných metodických postupov v súlade s požiadavkami definovanými v právnych predpisoch. Aplikácia ATMO-PLAN je nástroj, ktorý umožňuje podporu prípravy a implementácie PZKO. Obsahuje aj možnosti návrhu a hodnotenia nízkoemisných zón z hľadiska kvality ovzdušia za  vylúčenia vybraných skupín vozidiel podľa typu, emisnej triedy a paliva. Práve vytváranie nízkoemisných zón sa v nových PZKO môže stať významnou formou ako regulovať nadmerné znečistenie ovzdušia spojené s dopravou.

Manažéri kvality ovzdušia, ktorých sieť vznikla v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (https://www.populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia), sú úzko zapojení do príprav nových PZKO a absolvovali úvodné školenie s cieľom získať základné informácie o fungovaní ATMO-PLANu a možnosťami jeho využitia v rámci týchto príprav.

Tento modelovací nástroj nájde uplatnenie aj v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/sk/eia), kedy umožní objektivizovať predpokladané hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia formou rozptylových štúdií. Podporuje modelovanie koncentrácií PM10, PM2.5, NO2 a vlastnej látky modelovanej ako inertný plyn. Výpočet koncentrácií je založený na zadefinovanom scenári, ktorý je možné upravovať podľa potrieb buď pridaním nových zdrojov alebo úpravou technických a fyzikálnych parametrov už implementovaných zdrojov.

Základné vstupy pre výpočet sú:

  • pozaďové koncentrácie získané regresno-interpolačným modelom RIO v kombinácii s modelom AtmoStreet,
  • meteorológia z modelu ALADIN s rozlíšením 4,5 x 4,5 km, 
  • emisie z dopravných zdrojov získané modelom FASTRACE
  • priemyselné zdroje spracované z prístupných databáz emisných zdrojov (NEIS).

Simulácia je realizovaná za pomoci disperzného modelu IFDM.

Po ukončení výpočtu si užívateľ môže výstupy prezrieť v prehľadných webových mapách priamo v aplikácii a stiahnuť si podrobnejšie dáta o simulácii vo formáte tiff a ASCII.

Aplikáciu môžu používať len registrovaní užívatelia zo Slovenska. Užívatelia by mali mať základné poznatky o rozptyle znečisťujúcich látok v ovzduší, prípadne skúsenosti s využitím iných rozptylových modelov.

Pre záujemcov z radov odbornej verejnosti pripravilo SHMÚ školenia vo forme bezplatných workshopov. O termínoch ich konania je možné informovať sa priamo na SHMÚ http://www.shmu.sk.