Nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podporí dosiahnutie cieľov zlepšenia kvality ovzdušia

30. 05. 2022

Pred našou krajinou stoja náročné úlohy na ceste k zabezpečeniu  čistého ovzdušia. Ide o zníženie množstva emisií do roku 2030 oproti roku 2005 a síce v prípade oxidu siričitého o 82 %, oxidov dusíka o 50 %, nemetánových prchavých organických zlúčenín o 32 %, amoniaku o 30 % a PM2,5 o 49 %. Pomôcť dosiahnuť tieto ciele by mal aj nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podporí dosiahnutie cieľov zlepšenia kvality ovzdušia
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Vláda SR dňa 26.5.2022 schválila návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zákon) predložený  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Zákon má za cieľ vytvoriť účinný ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí", deklarovaných v  Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030 resp. v Národnom programe znižovania emisií.

Výška poplatkov v zmysle v súčasnosti platného zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je nízka a nezohľadňuje infláciu. Navrhovaná právna úprava zvyšuje sadzby základných poplatkov tak, aby vo významnejšej miere motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií. Navrhuje sa postupné zvyšovanie sadzby poplatkov a síce  v priebehu piatich rokov pomocou nábehového kompenzačného koeficientu sa poplatok zdvojnásobí a do roku 2030 sa znova zdvojnásobí. Po roku 2031 sa navrhuje každoročné navyšovanie poplatkov prispôsobené výške inflácie.

Mení sa aj špecifikácia  subjektov, ktoré budú povinné poplatky platiť a síce zvyšuje sa hranica minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti, z doterajších 34 eur na 500 eur. Uvedeným opatrením sa zníži počet poplatníkov, čo odbremení malé a niektoré stredné podniky a dosiahne sa, že poplatky budú platiť významní znečisťovatelia ovzdušia.
Zároveň sa navrhuje upustenie od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, aby nedochádzalo k dvojitému spoplatňovaniu „fosílneho uhlíka“.
V prípade malých zdrojov znečistenia ovzdušia samosprávne orgány získajú právomoc rozhodnúť všeobecne záväzným nariadením o zavedení poplatkov v danom meste či obci.

Po schválení Národnou radou SR nadobudne zákon účinnosť od 1. januára 2023.

Vládou schválený návrh nájdete na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27273/1