O budovanie cyklotrás je veľký záujem, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dostalo 65 žiadostí

07. 02. 2024

V termíne od 31.8.2023 do 31.1.2024 prebiehala možnosť predkladania projektových zámerov/žiadostí v rámci druhej cyklovýzvy, zameraných na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na realizáciu tejto výzvy je z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenený objem financií vo výške 35 miliónov eur. Celkovo na Ministerstvo dopravy SR  podali samosprávy a jedno združenie obcí žiadosti na výstavbu 191 kilometrov nových cyklotrás dohromady za 80 miliónov eur.

cyklodoprava
Zdroj: Ilustračné foto, SAŽP

Záujem zo strany žiadateľov je teda viac ako dvojnásobný v porovnaní s disponibilnými finančnými prostriedkami na uvedenú výzvu. Poukazuje to na veľký záujem zo strany samosprávnych orgánov podporovať tento druh dopravy. O podporu sa uchádzajú mestá a obce zo všetkých krajov Slovenska. Najviac projektov predložili mestá Bratislava a Trnava. Spolu sa jedná celkovo o 65 projektov. Priemerné náklady na kilometer potenciálnej cyklotrasy sú necelých pol milióna eur.

Projekty majú podporiť zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej preprave pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. O príspevok sa mohli uchádzať samosprávne kraje, mestá, mestské časti a obce v oprávnenom území, ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia miest, mestských častí a obcí, ako aj Železnice Slovenskej republiky.

Ministerstvo dopravy už dnes pripravuje aj tretiu cyklovýzvu, ktorú vyhlási ešte tento rok.

Doprava patrí medzi významných znečisťovateľov ovzdušia. V roku 2021 sa podieľala viac ako 33 % na celkových emisiách oxidov dusíka (NOX). V prípade emisií prachových častíc PM10 tento podiel bol na úrovni 6,2 % a PM2,5  5,7 %. Doprava je aj významným zdrojom emisií ťažkých kovov, napríklad v prípade olova je to približne 10 % z celkových emisií tohto ťažkého kovu. Najväčší podiel na emisiách z dopravy má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových nákladných, ale aj osobných vozidiel. Emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy na mnohých miestach, popri priemyselnej činnosti a vykurovaní, viedli k vyššej koncentrácii škodlivých látok, ako sú povolené limitné hodnoty stanovené pre kvalitu ovzdušia. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležité podporovať rozvoj dopravy tak, aby sa obmedzovala hlavne individuálna automobilová doprava. Ide o podporu verejnej dopravy ale aj cyklodopravy, ktorá okrem rekreačného významu môže postupne zohrávať významnejšiu úlohu aj pri preprave obyvateľov do práce, vybavení si povinností na úradoch,  či pri presune za záujmovými aktivitami.

Viac o doprave vo vzťahu k jej vplyvu na životné prostredie sa môžete dozvedieť aj v publikácii Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími? (2022), dostupnej na https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11701.