Ochrana ovzdušia ako súčasť cieľov udržateľného rozvoja

21. 09. 2022

V dňoch 20. – 26. septembra 2022 prebieha Európsky týždeň udržateľného rozvoja. Popularizuje ciele udržateľného rozvoja a prebiehajúce aktivity na podporu ich plnenia. Ako je ochrana ovzdušia začlenená do uvedených globálnych cieľov a ako pristúpila SR ich napĺňaniu a vyhodnocovaniu na národnej úrovni?

Zdroj: Internet

Európsky týždeň udržateľného rozvoja https://esdw.eu/ je vyhlasovaný v nadväznosti na iniciatívu ministrov životného prostredia Francúzska, Nemecka a Rakúska predstavenú na Rade pre životné prostredie 28. októbra 2014, kde ju privítala Európska komisia a rovnako aj niektoré členské štáty.  Od roku 2015 je pravidelne organizovaný pod koordináciou I štitúte pre riadenie udržateľnosti na Viedenskej univerzite ekonómie a podnikania.

Valným zhromaždením OSN v roku 2015 bol prijatý dokument pod názvom  Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj https://agenda2030.statistics.sk/Agenda2030/wp-content/uploads/2021/08/Rezolucia_70_1_k_Agende_2030_SK.pdf. Obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny. S potrebou ochrany ovzdušia súvisí viacero cieľov, hlavne CIEĽ 3: Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku, CIEĽ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých a CIEĽ 11: Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

Pokrok v dosahovaní cieľov Agendy 2030 sa meria prostredníctvom indikátorov udržateľného rozvoja.  V súčasnosti tento zoznam obsahuje celkovo 248 indikátorov. Údaje k indikátorom sú zverejňované na stránke OSN, informácie za Slovensko je možné nájsť na https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/svk.

Základným implementačným dokumentom Agendy 2030 v Slovenskej republike je vládou SR schválená Víza a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030) https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030/index.html. Definuje konkrétne ciele ako aj potrebné opatrenia na ich dosiahnutie. V prípade zlepšenia kvality ovzdušia ide napríklad o cieľ znížiť množstvá emisií vypúšťaných do ovzdušia do roku 2030 oproti roku 2005: oxidu siričitého o 82 %, oxidov dusíka o 50 %, NMVOC o 32 %, amoniaku o 30 % a prachových častíc PM2,5 o 49 % realizáciou adekvátnych environmentálnych opatrení v rámci všetkých zdrojov znečisťovania (priemysel, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, vykurovanie domácností) a zabezpečiť adekvátne monitorovanie znečisťujúcich látok v ovzduší podporené vznikom nových monitorovacích staníc kvality ovzdušia.

Vláda SR 22. júna 2022 schválila Druhú správu o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27359/1). V tejto správe je možné podrobne sa dočítať o stave plnenia cieľov aj v oblasti ochrany ovzdušia.