Ovzdušie a zdravie na Slovensku v rokoch 2010 – 2020

09. 02. 2022

„Začneme sa pýtať samých seba, ako sme sa tak dlho mohli zmieriť s miliónmi predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia.“

David Attenborough: Život na našej planéte.
Moje svedectvo a vízia do budúcnosti, 2020

Zdroj: Diana Matúšková, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, TRSTENÁ , súťaž Zelený svet, SAŽP 2020

Zhoršená kvalita ovzdušia priamo vplýva na zdravie obyvateľstva a podieľa sa aj na vzniku predčasných úmrtí. Súhrnnú a komplexnú informáciu o vývoji znečistenia ovzdušia látkami, ktoré majú u nás najnegatívnejší vplyv na ľudské zdravie: častice PM10, PM2,5, benozo(a)pyrén (BaP), oxid dusičitý a prízemný ozón, prináša článok autorov v zložení  MICHAL MLADÝ, KATARÍNA PUKANČÍKOVÁ, VERONIKA MINÁRIKOVÁ, BLANKA PAVELEKOVÁ (SHMÚ), ktorý bol publikovaný  v Meteorologickom časopise č. 2/2021. Celý článok si môžete prečítať na https://www.shmu.sk/sk/?page=31.

 Celosvetovo sa znečistenie ovzdušia podieľa na vzniku 6 až 7 miliónov predčasných úmrtí ročne. Ako sme na tom na Slovensku?

Európska environmentálna agentúra (EEA) každý rok publikuje v správe Air quality in Europe (Kvalita ovzdušia v Európe) odhad počtu predčasných úmrtí v európskych krajinách zapríčinených expozíciou obyvateľstva jemnými časticami PM2,5, oxidom dusičitým  a prízemným ozónom, počítaný metodikou Svetovej zdravotníckej organizácie. Najnegatívnejší vplyv na ľudské zdravie z týchto troch znečisťujúcich látok v ovzduší majú jemné častice PM2,5.  EEA odhadla, že v našej krajine v roku 2018 tieto boli príčinou približne 4 900 predčasných úmrtí.

 V rámci zverejneného článku sa môžete dozvedieť o tom, ako sa u nás vyvíjala situácia v znečistení ovzdušia, ako znečisťujúce látky ovplyvňujú zdravie a tiež ako sa aj ostatné uvedené znečisťujúce látky podieľali na vzniku predčasných úmrtí.

Pozmeňme myšlienku Davida Attenborougha z úvodu „Začnime sa pýtať, čo môžeme urobiť, aby nedochádzalo k miliónom predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia“. Pýtajme sa manažérov kvality ovzdušia, ktorí nám poradia ako zmeniť vlastné konanie a ako sa napríklad podieľať na tvorbe Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Vyhľadajte si svojho manažéra kvality ovzdušia na https://www.populair.sk/sk/kontakty.