Plánované riešenia dopravy vo Vysokých Tatrách zlepšia aj kvalitu ovzdušia

04. 03. 2024

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Vysoké Tatry a podtatranskými mestami a obcami Poprad, Kežmarok, Štrba a ďalšie v súčasnosti pracuje na príprave strategického dokumentu  Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry. Tento dokument si kladie za cieľ odľahčiť dopravu v Tatrách a smerovať ju do podhoria, znížiť individuálnu dopravu a podporiť využitie verejnej dopravy.

Vysoké Tatry
Zdroj: Ilustračné foto, https://unplash.com/

Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry rieši dopravu komplexne. Definuje priority, identifikuje opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie v krátkodobom, strednodobom i dlhodobejšom časovom horizonte. Smeruje k tomu, aby sa pre tatranský región zabezpečila kvalitná a moderná doprava, a to posilnením verejnej dopravy, redukovaním individuálnej automobilovej dopravy a zavádzaním smart riešení.

Pomocou analýz aktuálneho stavu a trendov vývoja sa definujú potreby regiónu v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie rokov 2030, 2040 a 2050. Zámerom je prostredníctvom posilnenia autobusovej a železničnej dopravy, limitovania individuálnej automobilovej  a budovania záchytných parkovísk znížiť dopravné zaťaženie Vysokých Tatier. Postupne sa predpokladá zavádzanie inteligentných dopravných systémov, ktoré budú zdrojom presných dát hlavne pre samosprávne orgány.  

Predpokladá sa výrazné obmedzenie priameho vstupu osobných automobilov. Pomocou nich by sa do Tatier mali dostať iba domáci, pracujúci, či ľudia využívajúci služby. Multifunkčné dopravné terminály by sa mali vybudovať v Tatranskej Štrbe, Novej Lesnej, Eurocampe, Tatranskej Kotline a Podbanskom.

Súčasťou dokumentu je aj plánovaná nová parkovacia politika v centre Tatier, ktorá bude vytvorená a  fungovať bude na princípe rezidenčného parkovania a rezervačnom princípe. Za účelom návrhu vhodných parkovacích plôch bola zriadená pracovná skupina za účasti aj zástupcov Správy TANAP.

V budúcnosti by malo dôjsť aj k úprave železničných tratí pre skrátenie jazdných dôb a zvýšenie prepravných kapacít, rovnako by mali byť vytvorené aj nové železničné zastávky. Rovnako by mala byť posilnená moderná, spoľahlivá autobusová doprava s minimalizovaným vplyvom na životné prostredie.

Návrh plánu ako aj Správu o hodnotení jeho vplyvov na životné prostredie je možné nájsť na https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-