Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022

10. 07. 2023

1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon). Vo vzťahu k verejnosti svojimi príslušnými časťami zákon prispieva k napĺňaniu ústavného práva na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Jedným z najvýznamnejších praktických nástrojov na informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia  je každoročne vydávaná Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022, za ktorej publikovanie a sprístupnenie je zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav.

Titulka Správy
Zdroj: SHMÚ

Z hľadiska dostatočného informovania o kvalite ovzdušia zákon upravuje práva každého občana Slovenskej republiky byť informovaným o:

  • aktuálnom stave a vývoji v kvalite ovzdušia v porovnaní s platnými limitnými a cieľovými hodnotami, indexe kvality ovzdušia a oblastiach riadenia kvality ovzdušia
  • vzniku/skončení smogovej situácie a o odporúčaniach na ochranu zdravia počas trvania smogovej situácie a o vydaných smogových regulačných plánoch
  • zdrojoch emisií, dodržiavaní emisných limitov a vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy
  • opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach ich financovania
  • štruktúre a úlohách orgánov zodpovedných za riadenie kvality ovzdušia
  • plnení prijatých Programov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Každoročne vydávaná Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike sprístupňuje výsledky jednak z monitorovacej siete, ako aj z modelovania. Meranie koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší uskutočňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). V roku 2022 sieť pozostávala z 54 monitorovacích staníc. Problematickými z hľadiska kvality ovzdušia v podmienkach Slovenska sú: častice PM2,5, PM10, benzo(a)pyrén a prízemný ozón.  Prekročenie limitných hodnôt bolo zaznamenané v prípade PM2,5 na troch monitorovacích staniciach kvality ovzdušia: Veľká Ida, Letná; Jelšava, Jesenského a Plášťovce. Na týchto monitorovacích staniciach došlo aj k prekročeniu limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie častíc PM10.

Benzo(a)pyrén a ďalšie polycyklické aromatické uhľovodíky boli v roku 2022 monitorované na 20 staniciach, z toho na 10 staniciach bola prekročená cieľová hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu. Išlo o tieto monitorovacie stanice: Veľká Ida, Letná; Jelšava, Jesenského; Žarnovica, Dolná; Oščadnica; Plášťovce; Krompachy, SNP; Ružomberok, Riadok; Púchov, 1. mája; Žilina, Obežná a Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie.

Cieľovú hodnotu prízemného ozónu prekročili v roku 2022 merania na dvoch staniciach: Bratislava, Jeséniova a Chopok.

Podrobné zhodnotenie kvality ovzdušia vrátane vymedzenia Oblastí riadenia kvality ovzdušia je možné nájsť na https://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/2022_Sprava_o_KO_v_SR_v1.pdf.