Súdny dvor Európskej únie vyhovel žalobe Európskej komisie voči Slovensku za neplnenie limitov v kvalite ovzdušia

28. 02. 2023

Dňa 9.2.2023 Súdny dvor Európskej únie prijal rozhodnutie, ktorým  vyhovel žalobe Európskej komisie z júna 2021 a rozhodol o tom, že Slovenská republika si nesplnila záväzky v oblasti kvality ovzdušia. Žaloba sa týka nedodržania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v Jelšave a v aglomerácii Košice, ku ktorému došlo v hodnotenom období rokov 2005 – 2019.  

Dymiaci komín
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Konanie pre porušenie povinností v oblasti ochrany ovzdušia začala Európska komisia voči Slovensku už v roku 2009. Konaniu pre znečistenie ovzdušia čelilo alebo stále čelí celkovo 18 z 27 členských krajín Európskej únie. Ochrana ovzdušia patrí medzi priority súčasného vedenia MŽP SR. Aj preto MŽP SR v decembri 2020 spustilo webovú aplikáciu dnesdycham.sk, na ktorej môže verejnosť sledovať kvalitu ovzdušia vo vybraných lokalitách Slovenska. Vo februári bol v Národnej rade SR schválený zákon o ochrane ovzdušia. V legislatívnom procese sú zároveň ďalšie tri návrhy zákonov dôležité pre ochranu ovzdušia na Slovensku – zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a klimatický zákon.

Aby sa Slovensko ako členský štát EÚ vyhlo pokute, musí oznámiť Európskej komisii  opatrenia, ktorými chce dosiahnuť dodržiavanie ustanovení smerníc Európskej únie. V opačnom prípade  môže Európska komisia požiadať Súdny dvor Európskej únie o uloženie sankcií členskému štátu. V prípade, že Súdny dvor Európskej únie rozhodne, že členský štát je povinný zaplatiť pokutu, nezbavuje to členský štát povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Členský štát je teda stále povinný splniť si príslušné povinnosti a zároveň zaplatiť pokutu, rozdelenú na fixný paušál a penále, ktorého výška závisí od rýchlosti splnenia povinnosti.

Ako je vyššie uvedené, žaloba sa týkala obdobia rokov 2005 – 2019. Avšak ani v rokoch 2020 a 2021 sa Slovensku nepodarilo dodržať limitné hodnoty pre znečistenie ovzdušia časticami PM10. V roku 2020 ako problém bola opätovne Jelšava. Platnú 24 hodinovú limitnú hodnotu na ochranu ľudského zdravia  je povolené prekročiť 35 krát v roku, v prípade Jelšavy bolo týchto prekročení 44. V roku 2021 prekročenie bolo zaznamenané na troch monitorovacích staniciach a síce Jelšava – Jesenského (68 prekročení), Banská Bystrica - Štefánikovo nábrežie (38 prekročení) a Veľká Ida – Letná (56 prekročení).

O vplyvoch znečisťujúcich látok na zdravie a o zdrojoch, ktoré ich produkujú  sa môžete dozvedieť na stránke https://dnesdycham.populair.sk/, v sekcii O ovzduší. Súhrnné informácie prináša aj leták „Niečo visí vo vzduchu“, ktorý nájdete na https://www.populair.sk/web-documents/642/letak-nieco-visi-vo-vzduchu.pdf.