Životné prostredie v Programovom vyhlásení vlády SR

04. 07. 2023

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12.6.2023 schválila programové vyhlásenie. Starostlivosti o životné prostredie sa venuje vo viacerých častiach. Hlavne ide o časť „Prechod k zelenej ekonomike ako príležitosť“, s ochranou životného prostredia sú previazané aj ďalšie  – najmä časti vzťahujúce sa k poľnohospodárstvu a energetike.

Vlajka SR
Zdroj: https://pixabay.com/

Prechod k zelenej ekonomike ako príležitosť

Vláda vníma prechod na bezuhlíkovú ekonomiku ako impulz pre inovácie a modernizáciu ekonomiky a celej spoločnosti. Prináša príležitosti v oblasti inovácií, dôraz na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, obehové hospodárstvo a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Spoločne majú potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny, vytvárať investičné príležitosti a pracovné miesta, podporovať vedu a výskum.

Dlhodobo udržateľný ekonomický rast a zdravé životné prostredie sú východiskom všetkých zmien orientovaných na budúcnosť. Budeme sa aktívne podieľať na zelenej transformácii a využijeme všetky dostupné príležitosti pre dosahovanie týchto cieľov. Spolupráca s partnermi doma a v zahraničí, intenzívne využívanie dát a analýz, sú základnými piliermi.

Krátkodobé priority

Fungujúce, zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo. Vláda považuje za potrebné odštartovať prípravu strategického rozvoja obehového hospodárstva v horizonte 10 - 15 rokov. Stabilita a predvídateľnosť prostredia sú kľúčové, keďže vytvárajú podmienky pre lepšie prepojenie domácností, štátneho a súkromného sektora a zároveň pomáhajú tvoriť „zelené“ pracovné miesta a investície.

Zelená investíciám. Cieľom je zrýchlenie čerpania európskych a domácich finančných prostriedkov a urýchlenie plnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Kľúčovou úlohou je pripraviť adekvátne podmienky pre dočerpanie eurofondov 2014-2020, pre implementáciu Programu Slovensko 2021 - 2027 či pre zefektívnenie využívania Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu.

Spoločné bohatstvo. Vláda považuje za dôležité zabezpečiť efektívnu účasť verejnosti pri rozhodovaní v otázkach súvisiacich so životným prostredím, zvýšiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti a vytvoriť podmienky pre posilnenie environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Strednodobé priority

Adaptácia na budúcnosť. Vláda sa bude usilovať vytvoriť lepšie podmienky pre implementáciu opatrení zmierňujúcich vplyvy klimatickej zmeny s cieľom chrániť spoločnosť a životné prostredie. Ambíciou je zintenzívniť a zefektívniť aktívny dialóg a podniknúť kroky k naštartovaniu odbornej celonárodnej diskusie o dekarbonizácii. Zvýšená pozornosť bude venovaná ochrane vôd, biodiverzity, kvality ovzdušia, vzácnych ekosystémov, prostrediu v mestách a obciach a v neposlednom rade ochrane pred povodňami. Budúce kroky by mali zohľadňovať globálne klimatické ciele a efektívne využívanie výnosov z obchodovania s emisnými kvótami na klimatické účely. Vláda bude pokračovať aj vo finalizácii návrhu klimatického zákona.

Ochrana zdravia ľudí. Vláda považuje za nevyhnutné zvýšiť úsilie pri eliminácii negatívnych vplyvov znečistenia a environmentálnych záťaží na obyvateľov a životné prostredie. Podnikne kroky k zrýchleniu ich odstraňovania. Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť implementácii opatrení chrániacich zdroje pitnej vody.

Zdravá a odolná krajina, ochrana prírody a biodiverzity. Vláda sa sústredí na pokračovanie reformy ochrany prírody s dôrazom na zonáciu národných parkov a na starostlivosť o chránené územia. Cieľom sú transparentnejšie a predvídateľné podmienky pre vlastníkov, dotknuté obce, návštevníkov, podnikateľské subjekty a ďalších užívateľov ekosystémových služieb. Pokrok v tejto oblasti je príležitosťou pre rozvoj obcí a celých regiónov.

Transformácia ekonomiky je nemožná bez udržateľného pôdohospodárstva

Pôda ako základný predpoklad každej ekonomickej činnosti. Vláda považuje pôdu a vodu za národné bohatstvo. Bude pokračovať v opatreniach proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy. Podporí výstavbu v opustených areáloch bývalých poľnohospodárskych objektov a bude pokračovať v zavádzaní povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy, s výnimkou výstavby nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.

Od lacnej pracovnej sily k znalostnej a inovatívnej ekonomike. Od energetickej závislosti k čistej a cenovo dostupnej energii

Energetická transformácia krajiny pre udržateľný rast. Cieľom vlády bude zosúladiť ambície v oblasti klimatických zmien a špecifiká slovenskej energetiky, hospodárstva a cenovej dostupnosti energií. Pre novú vládu pripravíme návrh opatrení a záväzkov ako podklad pre aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu (NECP) do podoby, ktorú je Slovenská republika povinná vypracovať v súlade s európskou legislatívou. Súčasťou aktualizácie plánu budú aj alternatívy energetickej transformácie krajiny s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť, cenovú dostupnosť energií, konkurencieschopnosť priemyslu a podnikateľského sektoru a zároveň dlhodobú bezpečnosť dodávok energií.

Celé znenie Programového vyhlásenia vlády SR je dostupné na https://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-2023/.