Situácia:
Bezsmogová
Smogová
Závažná smogová
Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistite informácie o smogovej situácii.
Legenda

 Dodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Nedodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

 • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
 • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

 • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Zóna: Nitriansky kraj

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: PM10

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: O3

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: NO2

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: PM10

Posledná smogová situácia
Začiatok: 19.02.2019 23:00
Koniec: 21.02.2019 06:00

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: SO2

Bezsmogová situácia Znečisťujúca látka: NO2

Čo je to závažná/smogová situácia?

Znečistené ovzdušie v takej miere, že pri krátkodobom vystavení obyvateľstva môže dôjsť k poškodeniu ich zdravia.

Kedy nastane závažná/smogová situácia?

Na monitorovacej stanici sa nameria pre jednu z týchto znečisťujúcich látok: oxid siričitý, oxid dusičitý, prachové častice o priemere 10 µm a prízemný ozón väčšia koncentrácia v ovzduší ako je hodnota informačného alebo výstražného prahu pre tieto látky za podmienky:

Ozón:

 • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
 • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.

PM10:

 • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pre častice PM10 po prekročení informačného prahu 100 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu informačného prahu.
 • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu výstražného prahu.

SO2, NO2:

 • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 500 µg/m3 pre SO2 a 400 µg/m3 pre NO2, vyjadreného ako priemerná hodinová koncentrácia znečisťujúcej látky počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho čo je menšie. Ďalšou podmienkou vyhlásenia smogovej situácie je očakávané pretrvávanie nepriaznivých rozptylových podmienok podľa meteorologickej predpovede počas nasledujúcich 24 hodín.

Kto je ohrozený počas trvania smogovej situácie?

Senzitívne skupiny obyvateľstva: deti, tehotné ženy, starí ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami.

Kto je ohrozený počas trvania závažnej smogovej situácie?

Celá populácia.

Kedy sa pominie závažná/smogová situácia?

Ak koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu a tento stav trvá:

 • súvisle 24 hodín a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín,

alebo

 • najmenej 3 hodiny a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede je takmer vylúčené opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín.

Ako sa dozvieme o vzniku, pretrvávaní alebo ukončení závažnej/smogovej situácie?

Prostredníctvom oznámenia, ktoré vydá SHMÚ do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie. Oznámenie sprostredkuje verejnosti obec bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie na informačnej tabuli, na svojom webovom sídle, v miestnom rozhlase a verejnoprávne médiá (televízia a rádio) do dvoch hodín od ich doručenia. Pri pretrvávaní smogovej situácie verejnoprávne médiá oznamujú túto informáciu min. 2 krát denne, a to najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine.

Čo treba robiť počas závažnej/smogovej situácie?

 • Obmedzte pobyt vonku podľa aktuálnej úrovne kvality ovzdušia (odkaz na podstránku kvalita ovzdušia – úvodná časť).
 • Pri pobyte vonku nevyvíjajte namáhavé fyzické aktivity, ktoré by viedli k zvýšenej intenzite dýchania (fyzické práce, šport a pod.).
 • Obmedzte vetranie, miestnosti, kde sa zdržujete vetrajte krátko a intenzívne na cca 3 – 4 minúty.
 • Zahájte včas a účinne liečbu pri prvých príznakoch onemocnenia dýchacieho ústrojenstva alebo iných zdravotných problémov.