Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasť riadenia kvality ovzdušia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu zistite informácie o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia.
Legenda

 Dodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Nedodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

  • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
  • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

  • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Zóna: Nitriansky kraj

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zmena dávkovania mletého petrolkoksu pre ŠP č. 3 do páliaceho pásma Calmit s.r.o. Žirany 2014 2015 990 000 Stavba realizovaná v roku 2015.
Zvýšenie skladovej kapacity kusového vápna Calmit s.r.o Žirany 2015 2016 150 000 Stavba realizovaná v roku 2015.
Pravidelný servis a včasné odstraňovanie porúch Calmit s.r.o. Žirany 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Pre zamedzenie sekundárnej prašnosti v letných mesiacoch pravidelne zvlhčovať cestné komunikácie v závode a od závodu až po kostol v Žiranoch Calmit s.r.o. Žirany 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Výrobky odvážať z prevádzky (vápno, vápenec okrem veľkých kusov nad 32 mm) prepravovať v uzatvorených resp. zaplachtovaných automobiloch Calmit s.r.o Žirany 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Podnet na presmerovanie tranzitnej nákladnej kamiónovej dopravy (nad 12 t, vozidlá kategórie N3) v smere od Nových Zámkov, cesta I. tr. Novozámocká, na cestu II tr. Cabajská a následne na rýchl.komunikáciu R1. MsÚ Nitra Nitra 2013 15 0 Spracovaná PD pre umiestnenie dopravného značenia KDI. NSK zamietol možné presmerovanie tranzitnej nákladnej dopravy.
Nákup čistiacich mechanizmov pre kvalitnejšie zabezpečenie čistenia komunikácií MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Zakúpene špeciálne vozidlo MULTICAR M31.
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Nitra v zmysle spracovaného harmonogramu MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie cestného prepojenia cesty I/64 s cestou III tr. Dlhá a ďalej v pokračovaní na privádzač Selenec k rýchl.komunikácií R1 účelom ktorého je odbremenenie centra mesta od časti tranzitujúce MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Projektovaná dokumentácia spracovaná. K realizácii nedošlo. V súčasnosti je schválený Plán udržateľnosti mobility pre OK NSK a mesto Nitra.
Spracovanie štúdie zavedenia inteligentného systému riadenia dopravy MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Realizované v schválenom pláne trvalo udržateľnej mobility.
Postupné budovanie parkovacích plôch a parkovacích domov v obytných súboroch MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Nákup vozidiel s dieslovým motorom spĺňajúce emisné európske limity triedy EURO v počte 2 ks Veolia Transport Nitra a.s. Nitra 2014 2014 0 Splnené.
Cesta I/64 Komárno-hranica-Nitra-Hlohovec-D1 Slovenská správa ciest Nitra 2014 2021 0 Projekt v rámci spracovania technickej štúdie a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Pokračovať vo výmene kotlových jednotiek sídliska Klokočina a Diely MsÚ Nitra Nitra 2013 2021 0 V riešení. Hľadá sa spôsob výmeny za kogeneračné jednotky.
V súhlasoch na uvádzanie MZZO do prevádzky uvádzať okrem iného, že v spaľovacích zariadeniach na tuhé palivá spaľovať iba suché nekontaminované palivo. V tomto zmysle zabezpečovať osvetu medzi obyvateľmi mesta. MsÚ Nitra Nitra 2012 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Určovať plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene v územných plánoch jednotlivých zón mesta Nitra MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Viesť evidenciu pozemkov na území mesta Nitra vhodných pre realizáciu náhradných výsadieb MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Vymedziť minimálnu plochu stavebného pozemku a % zastavanej plochy (minimalizovať spevnené plochy a nahrádzať ich zatrávnenou dlažbou) v ÚPN – ZONA Mesta MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Postupná ďalšia výstavba cyklistických trás až po dobudovanie celistvého úseku trás po nábreží rieky Nitry. Na túto hlavnú os postupne napájať ďalšie úseky. MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ku koncu roka 2016 bolo vybudovaných 12,85 km cyklotrás. V roku 2017 plánovaných ďalších cca 20 km.
Rozšírenie oddychovo – športových areálov (areál bývalých kasární) MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Obstaranie dokumentu starostlivosti o dreviny na území Mesta Nitra, účelom ktorého bude podrobne riešiť zdravotný stav zelene, údržbu zelene a zvyšovanie kvality zelene v meste MsÚ Nitra Nitra 2013 2014 0 Splnené čiastočne.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zatepľovanie, rekonštrukcia a modernizácia objektov v majetku Mesta Nitra za účelom zníženia energetickej náročnosti objektov MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Energetický audit a certifikácia budov v majetku Mesta Nitra bude realizovaný na základe nového projektu MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre Mesto Nitra, vrátane inštalácie úsporných svietidiel MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
Vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Nitra o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zvýhodňovať prevádzkovateľov v závislosti od množstva znečisťujúcej látky MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Ukončené v rámci programu.
V rámci kolaudačného konania prísne vyžadovať predloženie energetického certifikátu kolaudovaného objektu MsÚ Nitra Nitra 2013 2015 0 Splnené.
Informačná kampaň správnom využívaní tuhých palív v individuálnej zástavbe Energetická agentúra v Nitre Nitra 2013 2015 0 Splnené.
Informačná kampaň o možnostiach energetického využívania komunálneho odpadu Energetická agentúra v Nitre Nitra 2013 2015 0 Splnené v rámci dennej poradenskej činnosti.
Spracovanie štúdie k energetickému využívaniu zložiek komunálneho odpadu Energetická agentúra v Nitre Nitra 2013 2015 0 Spracovaná štúdia využiteľnosti odpadov ako obnoviteľných zdrojov energie.