Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Cestná doprava, priemysel
Bratislava III Bratislava-Nové Mesto Cestná doprava, priemysel

Opatrenia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Realizácia nultého okruh, vr. mosta cez Dunaj a mimoúrovňových križovatiek s predĺžením Bajkalskej a ul. Svornosti Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 V realizácii opatrenia sa pokračuje aj v roku 2021.
Rekonštrukcia križovatky Prievoz - diaľnica D1 Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Vybudovanie rýchlostnej cesty R7, Ketelec - Bratislava Prievoz Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Realizácia opatrenia pokračuje aj v roku 2021.
Rekonštrukcia diaľnice D1 Viedenská cesta - prístavný most Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Vybudovanie diaľnice D4 Jarovce - Ivanka pri Dunaji sever Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Vybudovanie diaľnice D4 Ivanka pri Dunaji sever - Rača Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 V realizácii aj v roku 2021.
Realizácia križovatky DNV II/505 - štátna hranica SR/RR Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 N/A
Vybudovanie obchvatu v smere Vrakuňa - smer Most pri Bratislave II/572 Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky v r. 2019.
Vybudovanie obchvatu Rusovce - napojenie na diaľnicu D2 Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 V roku 2021 vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.
Zavedenie 5 nových svetelných signalizačných zariadení na križovatkách každoročne Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Zapojenie 2 križovatiek do koordinovaného riadenia signalizácie - tzv. zelená vlna Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Zapojenie 5 križovatiek do koordinovaného riadenia signalizácie - tzv. zelená vlna Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Zapojenie 6 križovatiek na Karloveskej radiále do koordinovaného riadenia svetelnej signalizácie v rámci električkovej mestskej hromadnej dopravy Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Zavedenie televízneho dohľadu na 15 svetelne riadených križovatkách Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie Račianska - Pionierska - pravý pruh Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie Vrakunská, Podunajská, Komárovská Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie Čsl. Tankistov - Bratislavská ul. Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2009 0 Uvedené do prevádzky.
Rozširovanie automatického systému riadenia mestskej cestnej dopravy, tzv. zelené vlny Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Uvedené do prevádzky.
Preferencie MHD na cestnej svetelnej signalizácii Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Uvedené do prevádzky.
Systémové riešenie statickej dopravy v meste, parkovacia politika Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Uvedené do prevádzky.
Budovanie záchytných parkovísk Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky, budovanie záchytných parkovísk bude pokračovať v ďalších rokoch v zmysle schválenej parkovacej politiky hl. m. SR Bratislava.
Zavedenie nízkoemisných zón Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 N/A
Dokončenie prestavby autobusov na palivo zemný plyn Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2006 0 N/A
Dokončenie prestavby autobusov na palivo zemný plyn Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2006 0 Opatrenie bude pokračovať aj v ďalších rokoch po roku 2020.
Prechod na motory spĺňajúce požiadavky emisnej normy EURO 6 Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 60 593 944 N/A
Nákup nových autobusov a električiek Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 58 229 504 Opatrenie bolo realizované nákupom 90 autobusov spolu 47 829 504, - € bez DPH, 18 trolejbusov: 10 400 000,- € bez DPH, nákup 100 autobusov bol realizovaný v roku 2014.
Rekonštrukcia električkovej trate Radlinského - Štefanovičova Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 4 053 217 V prevádzke.
Modernizácia električkových tratí na všetkých radiálach, Vajnorská, Ružinovská, Dúbravsko-Karloveská radiála Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 69 947 638 Skolaudované v roku 2020, projekt bol súčasťou ďalšieho opatrenia.
Vybudovanie petržalskej radiály (realizované po zastávku Jungmannova) Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 69 947 638 Skolaudované, projekt bol súčasťou ďalšieho opatrenia rekonštrukcie a modernizácie električkových tratí na území hl. m. SR Bratislava.
Ďalší rozvoj infraštruktúry koľajovej dopravy napr. predl. Ružinovskej radiály na letisko M.R.Štefánika Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Nerealizované opatrenie, plán realizácie je po roku 2020.
Ďalší rozvoj infraštruktúry trolejbusovej dopravy Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Nerealizované, plán rozširovania trolejových vedení a trolejbusovej dopravy je po roku 2020.
Vybudovanie siete pre bezpečnú cyklistickú dopravu Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Čiastočne zrealizované úseky cyklotrás.
Vybudovanie systému na požičiavanie bicyklov, bikesharing Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 181 756 Bezpečnostná kampaň 56 0400,- € s DPH,budovanie cyklostojísk 85486,70, -€ bez DPH ,budovanie a oprava spevnených plôch 40 229,43,- € s DPH.
Zavedenie integrovanej dopravy Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2018 0 Realizované, zavedenie systému IDS BK - Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja.
Vybudovanie systému dobíjacích staníc pre elektromobily Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2018 0 Realizované, opatrenie bolo financované ZSE - Západoslovenské elektrárne, a.s., Bratislava v kooperácii s Magistrátom hl. m. SR Bratislava.
Rekonštrukcia križovatky Podunajská, Dvojkrížna, Ráztočná Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Rozšírenie križovatky Tomášikova-Ružinovská Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Skoulaudované, uvedené do prevádzky.
Rekonštrukcia križovatky Slovnaftská - Kazanská, rozšírenie jazdného pruhu Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Prístavná ul. - rozšírenie vjazdu na rondel o 1 jazdný pruh v smere z Petržalky Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Vybudovanie mimoúrovňovej križovatky Galvaniho - Vrakunská nad železnicou Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Nerealizované.
Predĺženie Saratovskej ul./Dúbravka na 4-pruh vrátane predĺženia el. trate po cestu H/505 Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Nerealizované
Vybudovanie východného obchvatu Bratislava - Vajnory Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 V realizácii/2020, neukončené.
Premostenie Dunaja v Bratislave - Most Košická-Apollo most Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2005 2009 0 Skolaudované, uvedené do prevádzky.
Zavedenie integrovanej dopravy v oblasti hlavného mesta Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava, zóna Bratislavský samosprávny kraj 2005 2009 0 Integrovaný dopravný systém BSK uvedený do praxe.
Revitalizácia cestných komunikácií Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2016 2020 0 Pravidelná revitalizácia cestných komunikácií podľa schváleného harmonogramu.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Hlavné mesto SR Bratislava a príslušné mestské časti upravia územný plán s cieľom podpory centrálnych vykurovaní s využitím OZE Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2008 0 Realizované, opatrenia tohto typu boli zakomponované do strategického dokumentu pre hl. m. SR Bratislava - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislava na roky 2010-2020 s výhľadom do roku 2023.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Určiť plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2004 2008 0 Čiastočne realizované, opatrenia tohto typu budú pokračovať aj po roku 2006.
Minimalizovať spevnené plochy pri výstavbe a nahrádzať ich zatrávnenou dlažbou Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2004 2008 0 Čiastočne realizované, opatrenia tohto typu budú pokračovať aj po roku 2008.
Riešenie lokalizácie ochrannej a izolačnej zelene pri líniových dopravných stavbách v rámci územného plánu Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2020 0 Realizované, opatrenia tohto typu budú pokračovať aj po roku 2020, výsadba 20 ks stromov v r.2018 : 10 516,80,- € s DPH.
Vybudovanie novej pešej zóny Petržalské korzo - 17282 m2 spevnených plôch pre peších a cyklistov a 3970 m2 plochy novej zelene Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2008 0 Realizované, rekultivačné práce územia budú pokračovať aj po roku 2008.
Spracovanie štúdií, projektových dokumentácií a následné zabezpečenie financovania a postupnej realizácie novej výsadby zelene Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2004 2008 0 Realizované, opatrenia tohto typu budú pokračovať aj po roku 2008.
Zriadenie peších zón v zóne Pribinova a River Park Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava, m. č. Petržalka 2004 2008 0 Realizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zateplenie a výmena okien na ZŠ Odborárska, Česká, Riazanská, Za Kasárňou,materská škola Šancová, Rešetkova, Osadná, Letná, mestská časť Bratislava-Nové Mesto Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2017 2022 0 Realizované, opatrenie je pre zlepšenie energetickej efektívnosti.
Vybudovanie rekuperačnej jednotky pri budovaní komunit. centra Ovručská, mestská časť Bratislava-Nové Mesto Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2017 2022 0 Realizované, opatrenie je zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti budovy, rekuperačná jednotka na zachytávanie odpadového tepla.
Podpora inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych panelov a kotlov na biomasu Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2017 2022 0 Realizované, opatrenie je zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti budovy.
Informačná kampaň pre čistejšie ovzdušia, zníženie emisií z lokálnych kúrenísk Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2017 2022 0 Realizované, tzv. mäkké opatrenie, osvetová činnosť, opatrenie bude pokračovať aj po roku 2022.
Dôsledná kontrola nakladania s odpadom zo zemných prác Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2020 0 Realizované každoročne, opatrenie je charakterom aj čistenie ciest.
Intenzívne čistenie, umývanie a kropenie komunikácií v meste Bratislava Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava 2004 2008 0 Realizované každoročne.
Odstraňovanie posypov po zime, kropenie ciest v letnom období Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2018 1 257 863 Realizované každoročne v Aglomerácii hl. m. SR Bratislava aj v zóne Bratislavský samosprávny kraj, v r.2017: 984 231,30 -,€ vrátane DPH(cyklickosť umývania ciest 5x týždenne v centre mesta, 3xtýždenne zvyšok ), v r. 2018 : 273 631,2
Odstraňovanie prašnosti na stavebných plochách, kropenie areálov stavieb, dôsledné čistenie áut odchádzajúcich Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2020 0 Realizované každoročne.
Zákaz stavebnej činnosti spôsobujúcej prašnosť za nevhodných meteorologických podmienok Magistrát hl. m. SR Bratislava Aglomerácia územie hl. m. SR Bratislava a zóna Bratislavský samosprávny kraj 2016 2020 0 Realizované pri stavebnej činnosti na území zóny a aglomerácie.