Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Gelnica Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná Lokálne kúreniská
Košice - okolie Debraď, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Rudník, Zlatá Idka, Žarnov, Čečejovce, Drienovec, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Poproč, Štós, Turňa nad Bodvou, Vyšný Medzev Lokálne kúreniská
Rožňava Betliar, Bôrka, Brzotín, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Poloma, Hrhov, Hrušov, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Lipovník, Lúčka, Pača, Plešivec, Rožňava, Rudná, Silická Jablonica, Štítnik Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Krompachy BaP: Krompachy, SNP (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Bystrany, Harichovce, Chrasť nad Hornádom, Krompachy, Markušovce, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vítkovce Lokálne kúreniská

Opatrenia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Dopaľovacia komora od zdroja šachtová pec Kovohuty a.s. Krompachy Krompachy 2014 2015 2 000 000 N/A
Skrápanie vnútroareálových komunikácií Kovohuty a.s. Krompachy Krompachy 2013 2020 1 700 N/A
Zatrávňovanie areálu Kovohuty a.s. Krompachy Krompachy 2013 2020 3 400 N/A
Inštalácia vodnej hmly na peletizácii Kovohuty a.s. Krompachy Krompachy 2013 2014 6 000 Inštalácia vodnej hmly na peletizácii bola zrealizovaná v roku 2014.
Zametacie vozidlo Kovohuty a.s., Zlievareň SEZ, Krompachy a.s. Krompachy 2014 2014 100 000 Využíva sa externé vozidlo.
Kontrola a výmena filtrov ALFA-JET PLUS 490 Zlievareň SEZ, Krompachy a.s. Krompachy 2013 2020 0 Výmena filtrov 1x/3 roky.
Prestavba kotolne SVB SLOBODÁREŇ, Krompachy Krompachy 2013 2020 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zabezpečiť preložku štátnej cesty II/547 SSC Krompachy 2013 2020 0 N/A
Rekonštrukcia cestnej siete Mesto Krompachy SC KSK Krompachy 2013 2016 0 Zrekonštruovaných bolo 21 759 m2 miestnych komunikácií, 2 376 m2 chodníkov a 1 800 m2 verejných priestranstiev.
Nákup čistiacej techniky Mesto Krompachy Krompachy 2013 2020 722 640 N/A
Skrápanie komunikácií Mesto Krompachy, Správa ciest Košického samosprávneho kraja Krompachy 2013 2020 2 700 Mesto Krompachy a Správa ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečovalo v letnom období skrápanie komunikácií minimálne raz v mesiaci.
Odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe Mesto Krompachy SC KSK Krompachy 2013 2020 0 Mesto Krompachy a Správa ciest Košického samosprávneho kraja odstraňuje po zimnej údržbe približne 40 ton inertného posypu ročne.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Podpora centrálneho vykurovania Mesto Krompachy Krompachy 2013 2020 0 N/A
Zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na voľných plochách pri nepriaznivých rozptylových podmienkach Mesto Krompachy Krompachy 2013 2020 0 Zakotvené v príslušnom VZN mesta Krompachy.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výsadba zelene Mesto Krompachy, Krompachy 2013 2020 0 N/A
Zachovať územnú rezervu na preložku štátnej cesty II/547 Mesto Krompachy SC KSK Krompachy 2013 2020 0 Riešené v Územnom pláne mesta Krompachy a Územnom pláne veľkého územného celku Košický kraj.
Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia umiestňovať v dostatočných vzdialenostiach od obytných mestských zón s prihliadnutím na prevládajúce smery vetra Mesto Krompachy, OÚŽP Spišská Nová Ves Krompachy 2013 2014 0 Stavba “Hnedý priemyselný park Krompachy” bola ukončená v roku 2014, s rešpektovaním opatrenia o umiesťovaní nových stacionárnych zdrojov od obytných mestských zón.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia umiestňovať v dostatočných vzdialenostiach od obytných mestských zón s prihliadnutím na prevládajúce smery vetra Mesto Strážske, OÚ Michalovce, SIŽP Mesto Strážske 2013 2021 0 V roku 2016 boli povolené 2 nové veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, s dôrazom k plneniu cieľov opatrenia.
Meranie úrovne znečistenia ovzdušia mesta Strážske na základe požiadavky mesta Slovakia Steel Mills, a.s.; Strážske Mesto Strážske 2013 2014 0 Prevádzka odstavená od roku 2015.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Nákup čistiacej techniky. Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mesto Strážske 2013 2013 660 600 Zakúpené 2 zametacie a 2 kropiace vozy.
Pravidelná údržba cestnej siete. Mestský podnik služieb mesta Strážske, Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mesto Strážske 2013 2021 8 723 Boli zakúpené autá z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom – náklady 16 420 eur. Správou ciest KSK sa zabezpečuje zametanie ciest, rekonštrukcie ciest, zálievky ciest, kosba trvalých trávnych porastov a likvidácia náletových drevín.
Skrápanie komunikácií Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mesto Strážske 2013 2021 630 Opatrenie sa realizuje priebežne každý rok.
Odstraňovanie posypového materiálu po zimnej údržbe. Správa ciest Košického samosprávneho kraja Mesto Strážske 2013 2021 900 Opatrenie sa realizuje. Ročne ide o 15 ton kameniva, bezprostredne po skončení zimnej údržby.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Podpora centrálneho vykurovania Mesto Strážske Mesto Strážske 2013 2021 0 Opatrenie sa realizuje, nakoľko od pôvodnej centrálnej kotolne bolo odpojených celkovo 7 bytových domov s inštalovanými kotlami s palivom na zemný plyn.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zachovať územnú rezervu na preložku štátnej cesty I/18 a mimoúrovňovú križovatku ciest I/18 a I/74. Mesto Strážske, Slovenská správa ciest Mesto Strážske 2013 2021 0 V procese konania.
Výsadba zelene – 2. etapa výsadby v parku - revitalizácia gaštanovej aleje Mesto Strážske Mesto Strážske 2013 2013 0 2. etapa výsadby v parku splnená v roku 2013. V rámci revitalizácie gaštanovej aleje bolo vysadených 49 ks pagaštanov a výsadba pokračuje.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zákaz zneškodňovania odpadov inak ako v súlade s VZN mesta Strážske č. 3/2012 (časť V. § 12 ods. 5) Mesto Strážske Mesto Strážske 2013 2021 0 Opatrenie sa realizuje. Nakladanie s odpadmi rieši nové VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými odpadmi. VZN zakazuje spaľovať komunálny odpad.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Riešenie vysokých emisií CO v Košickom kraji Košický samosprávny kraj Územie Košického samosprávneho kraja 2016 2022 5 000 Opatrenie sa realizuje aj prípravou strategických dokumentov na úrovni kraja /napr.
Projekty ELENA Košický samosprávny kraj Územie Košického samosprávneho kraja 2016 2022 2 500 000 ELENA financuje náklady, týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu ŠU, štúdií energ. efekt., energ. auditu, PD a r