Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasť riadenia kvality ovzdušia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu zistite informácie o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia.
Legenda

 Dodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Nedodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

  • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
  • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

  • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Zóna: Trenčiansky kraj

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia mestských komunikácií Ul. Západná, K. Šmidkeho, Halašu, Legionárska a Braneckého v meste Trenčín a vybudovanie novej komunikácie na ul. Zelnica Mesto Trenčín Trenčín 2013 2013 156 800 V r.2014-2015 bola realizovaná MK Zelnica.V r. 2016 boli realizované rekonštr. MK na Ul. Západná, Šmidkeho, Halašu. Rekonštr. ulíc Legionárska, Braneckého sa nerealizovala.
Juhovýchodný obchvat – most (kolaudácia) Mesto Trenčín Trenčín 2015 2015 0 Zrealizované - výluka cestnej dopravy z centra mesta a plynulosť premávky, zníženie prašnosti.
Nákup nových autobusov v počte 2ks SAD Trenčín Trenčín 2014 2015 400 000 V r. 2016, SAD Trenčín, nakúpil 31 ks nových prímestských autobusov IVECO BUS-AROSSWAY-EURO 6.
Oprava a rekonštrukcia mestských komunikácií Mesto Trenčín Trenčín 2014 2014 0 Stavebná údržba – opravy MK sú a boli realizované operatívne. V roku 2018 sa rekonštruovali ulice: Janka Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka, Nová, Partizánska, Ulica gen. Svobodu.
Oprava a rekonštrukcia mestských komunikácií Mesto Trenčín Trenčín 2014 2014 0 V r. 2016 boli realizované rekonštr. MK na ul. Osloboditeľov, M. Bela, Pod komárky, J. Zemana, Šoltésova, Poľnohospodárska, Hricku, Gen.Svobodu, Novomeského, Odbojárov, Pod čerešňami, Olbrachtov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Vybudovanie nových kotolní v ZŠ a MŠ Na dolinách na zemný plyn (odpojenie od centrálnej kotolne a montáž nových kondenzačných kotlov) Mesto Trenčín Trenčín 2013 2013 207 000 Zrealizované - zníženie emisií.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Ukončenie prevádzky granulačných kotlov K1, K2 ENO A Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Ukončenie prevádzky bl.č.3 ENO B Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 60 t.
Ukončenie prevádzky bl.č.4 ENO B Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Modernizácia Bl.1,2 ENO B a odsírovacieho zariadenia na dosiahnutie požadovaných emisných limitov platných od 01.01.2016 Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Obnova ENO A - 2. Etapa - Výstavba druhého fluidného kotla FK 2 ENO A Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2014 2015 0 Nezrealizované (vyhodnotené ako nepotrebný investičný projekt).
Technické opatrenia na zníženie emisií TZL Novácke chemické závody a.s. Nováky 2014 2020 0 Opatrenie bolo realizované ako investičná akcia „Modernizácia karbidovej pece č. 1 a č. 2“. V I. etape bola realizovaná modernizácia pece č. 2 v termíne od apríla 2015 do júla 2015.
Rekonštrukcia plynovej kotolne v kultúrnom centre Bojnice, Hurbanovo námestie Mesto Bojnice Bojnice 2013 2013 86 400 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výtlky na miestnych komunikáciách a chodníkoch opravovať, v čo najkratšom čase od ich vzniku Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rekreačná ul. Mesto Bojnice Bojnice 2013 2014 0 Úloha nesplnená, dôvodom bolo nevysporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Budovanie spevnených plôch a komunikácií podľa požiadaviek mesta Bojnice Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti, plynulosť cestnej premávky, zníženie emisií PM10 a SO2.
Presmerovanie dopravy a využívanie veľkokapacitných záchytných parkovísk - výluka časti dopravy z centra mesta Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia komunikácie II/511 v dĺžke 13,7km Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi Prievidza 2013 2016 0 V roku 2021 sa začne I. etapa rekonštrukcie, majiteľovi komunikácie - TSK boli poskytnuté finančné prostriedky.
Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 110 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Bezodkladne zabezpečovať opravy miestnych komunikácií Mesto Handlová Handlová 2013 2015 5 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia ul.Potočná Mesto Handlová Handlová 2013 2015 150 000 Zrealizované - plynulosť cestnej premávky, zníženie prašnosti z poškodených cestných plôch s následkom zníženia emisií PM10.
Rekonštrukcia a oprava chodníkov podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 144 860 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 370 000 Zrealizované - plynulosť cestnej premávky, zníženie prašnosti z poškodených cestných plôch s následkom zníženia emisií PM10 a SO2.
Oprava výtlkov na MK a chodníkoch Mesto Nováky Nováky 2013 2016 13 200 Realizácia je vykonávaná v rozsahu finančných prostriedkov.
Rekonštrukcia ul.Ernesta Ottu Mesto Nováky Nováky 2014 2014 150 000 Zrealizované v r. 2014 - zníženie prašnosti.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia ul. Ligetská Mesto Handlová Handlová 2013 2015 250 000 Čiastočná oprava ulice. Momentálne prebieha verejné obstarávanie z dôvodu zvýšených nákladov na obnovu a rozsah prác.
Realizácia náhradnej výsadby v rámci mesta, v rozsahu cca 50ks drevín Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Realizácie náhradnej výsadby na území mesta v rozsahu 100 - 150ks stromov a 100 - 150m2 krovia Mesto Bojnice Bojnice 2013 2014 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Asfaltovanie nádvoria SAD a odstavných plôch v Prievidzi (pôvodný povrch – staré betónové panely) SAD Prievidza Prievidza 2013 2014 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Výsadba porastov Mesto Nováky Nováky 2013 2016 8 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Viesť evidenciu pozemkov na území mesta Handlová vhodných pre realizáciu náhradných výsadieb Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Vybudovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 60 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Správa a údržba verejnej zelene Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Určovať plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene v územných plánoch jednotlivých zón mesta Nováky Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Viesť evidenciu pozemkov na území mesta Nováky vhodných pre realizáciu náhradných výsadieb Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Určovať plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene v územných plánoch jednotlivých zón mesta Prievidza Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Realizácia náhradnej výsadby v rámci mesta v rozsahu cca 100 ks drevín Mesto Prievidza Prievidza 2013 2014 18 000 Zrealizované: v r.2013 - 16 kusov a v r. 2014 - 63 kusov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Prievidza v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Kropenie ciest Mesto Nováky Nováky 2013 2016 5 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Handlová v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Handlová Handlová 2013 2015 3 000 Zrealizované - zníženie prašnosti
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Handlová Handlová 2013 2015 10 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Handlová Handlová 2013 2015 10 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Nováky v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Nováky Nováky 2013 2016 20 000 Realizácia je vykonávaná v rozsahu finančných prostriedkov mesta.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Nováky Nováky 2013 2016 11 000 Zimné posypy sú odstraňované v čo najkratšej dobe po ukončení zimnej sezóny.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Nováky Nováky 2013 2016 18 000 Zimná údržba MK a chodníkov sa realizuje v zmysle schváleného plánu zimnej údržby.
Intenzívne a účinné čistenie, umývanie, kropenie miestnych komunikácií na území mesta v zmysle vypracovaného harmonogramu Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Posypy miestnych komunikácií v rámci zimnej údržby realizovať len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zmysle plánu zimnej údržby mesta Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Posypový materiál aplikovaný na komunikáciách a chodníkoch odstraňovať v čo najkratšom čase po zimnom režime údržby Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Množstvo použitého a zozbieraného posypového materiálu preukázateľne evidovať Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.