Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Opatrenia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
6.7 Investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou BSK BSK 2014 2020 0 Investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou, predovšetkým do programov modernizácie alebo nahrádzania vozových parkov, systémov stimulov pre čistejšiu dopravu, kvalitnejšej infraštruktúry verejnej hromadnej dopravy a podpory alternatívnych foriem dopravy
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
6.6 Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí BSK BSK 2014 2016 0 Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí, okrem iného prostredníctvom udržateľnej mestskej kanalizácie, opatrení na obnovu priepustnosti pôdy, obnovy kontaminovaných miest (environmentálnych záťaží, regenerácia opustených priemyselných lokalít, obnovy kultúrnej infraštruktúry a zníženie miery znečistenia ovzdušia) a obnovy kultúrnej infraštruktúr. Preferovanie budovania veľkokapacitných parkovacích domov pred rozširovaním parkovacích miest s cieľom zachovania podielu zelene v obytných zónach.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
6.4 Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinného využívania zdrojov BSK BSK 2014 2016 0 Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinného využívania zdrojov v sektore odpadu, vodného hospodárstva, ochrany pôd a zníženie miery znečistenia ovzdušia