Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasť riadenia kvality ovzdušia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu zistite informácie o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia.
Legenda

 Dodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Nedodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

  • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
  • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

  • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Zóna: Trnavský kraj

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odprášenie areálových komunikácií, pravidelná údržba technologických zariadení prevádzkovatelia uvedení v PRKO mesto Trnava 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenie, trvá.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odstraňovanie kolíznych úsekov v záujme zlepšovania priepustnosti dopravy mesto Trnvava v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie trvá - dlhodobé.
Rekonštrukcia cesty I/51 na ulici Rybníková -Zelený kríčok-Trstínska mesto Trnava ulice Rybníková - Zelený kríčok - Trstínska 2013 2016 1 245 000 Komunikácia bola preklasifikovaná na miestnu komunikáciu. V roku 2021 prebehne rekonštrukcia nástupišťa Zelený kríčok - dlhodobé opatrenie.
Rekonštrukcia cesty I/51Z na ulici Hospodárska mesto Trnava ulica Hospodárska 2013 2016 0 Komunikácia bola preklasifikovaná na miestnu komunikáciu. Rekonštrukcia cesty nie je plánovaná.
Vybudovanie južného obchvatu cesty I/61 Bratislavská-Nitrianska v kategórii S11, 5/80 Slovenská správa ciest južný obchvat cesty Bratislavská - Nitrianska 2013 2016 0 Opatrenie nebolo vykonané, prebiehajú práce na projektových dokumentáciách - dlhodobé opatrenie.
Dobudovanie severného obchvatu v úseku Trstínska - Modranská Trnavský samosprávny kraj severný obchvat v úseku Trstínska - Modranská 2013 2016 0 Jedná sa o prekládku ciest.Mesto Trnava pre urýchlenie vybudovania komunikácie plánuje v roku 2020 objednať PD pre územné rozhodnutie - dlhodobé opatrenie.
Dobudovanie severného a južného obchvatu I/51 a I/61 na štvorpruh vrátane dobudovania všetkých mimoúrovňových križovaní mesto Trnava, Slovenská správa ciest, TTSK severný a južný obchvat ciest I. triedy 2013 2016 0 Nakoľko dôjde ku križovaniu ciest vo vlastníctve viacerých organizácií musí byť spoluzodpovedná každá z nich, opatrenie trvá.
Prepojenie Spartakovskej ulice s obchvatom a vybudovanie zariadení vybavenosti cestnej dopravy: areálov na parkovanie a údržbu vozidiel autodopravcov v severnej a južnej časti mesta mesto Trnava Spartakovská ulica 2013 2016 0 Časť predĺženia Spartakovskej ulice vybuduje súkromný investor lokality Prúdy -dlhodobé opatrenie.
Vybudovanie komplexnej siete cyklistických trás v meste v zmysle návrhu ÚPN mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Výstavba cyklotrás podľa ÚPN naďalej trvá.
Spracovanie Parkovacej politiky mesta mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2010 2016 0 Práce na parkovacej politike naďalej trvajú.
Ekologická MHD v Trnave ARRIVA Trnava a.s. areál Arriva Trnava 2010 2011 6 297 078 Bolo nakúpených 19 ks nízkopodlažných autobusov na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) a výstavba čerpacej stanice na CNG. Plynofikácia autobusov prispela k zníženie produkcie škodlivých emisií o 95% v porovnaní s pôvodnými autobus
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výstavba parčíka za Daňovým úradom mesto Trnava Trnava, Starohájska ulica za Daňovým úradom 2010 2010 0 Opatrenie zrealizované.
Rozšírenie siete cyklochodníkov - ul. T. Vansovej mesto Trnava Trnava, ul. T. Vansovej 2010 2012 0 Zrealizovaná I. etapa aj II. etapa.
Dobudovanie peších zón a priestorov v meste v zmysle ÚPN Mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2014 2014 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Humanizácia OS Prednádražie II, A. Kubinu, Linčianska mesto Trnava sídliská mesta Trnava - Prednádražie II, A.Kubinu, Linčianska 2013 2016 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Aktualizácia Energetickej koncepcie Mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2014 2016 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zateplenie BD n/a v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Zateplenie BD n/a v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Pravidelná údržba zariadení a kropenie areálových komunikácií Prevádzkovatelia vybraných zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Čistenie, kropenie a údržba miestnych komunikácií STEFE Trnava, .A.S.A., Trnava a.s., Správa a údržba ciest ,TTSK v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie sa priebežne realizuje. Mesto Trnava má na tieto činnosti zmluvne zabezpečené spoločnosti FCC Trnava s.r.o., a STEFE s.r.o. .
Včasné odstraňovanie zimných posypov z komunikácií STEFE Trnava, A.S.A., Trnava a.s., Správa a údržba ciest, TTSK v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie sa priebežne realizuje. Mesto Trnava má na tieto činnosti zmluvne zabezpečené spoločnosti FCC Trnava s.r.o. a STEFE s.r.o. Trnava.
Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií Mesto Trnava, A.S.A. Trnava a.s., STEFE s.r.o. v areáli správcu 2010 2010 0 Opatrenie bolo zrealizované, mesto Trnava zakúpilo 2 ks zametacej techniky a poskytlo ich zmluvným partnerom na vykonávanie čistenia komunikácií.
Spracovanie informačného letáku mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2010 2016 0 N/A
Vypracovanie ÚPN R TTSK Trnavský samosprávny kraj Úrad TTSK pre celý kraj 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenia.
Aktualizácia Miestneho územného systému ekologickej stability mesto Trnava mesto Trnava 2013 2021 0 Opatrenie trvá. Aktualizácia v pláne v roku 2021.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odprášenie areálových komunikácií, pravidelná údržba technologických zariadení Prevádzkovatelia uvedení v PRKO v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Cesta I/51 Senica Trstín Slovenská správa ciest Senica - Trstín 2013 2016 0 Opatrenie nebolo zrealizované.
Prepojenie ciest II/50 a III/05116 Trnavský samosprávny kraj územie okresu Senica 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenie nebolo zrealizované.
Opravy povrchov Miestnych komunikácií Mesto Senica v rámci mesta Senica 2013 2016 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Cyklotrasa - prepojenie Ul. Hurbanova - Čáčov mesto Senica ul. Hurbanova - Čáčov 2013 2016 0 Cyklotrasa - prepojenie Ul. Hurbanova - Čáčov bola len čiastočne zrealizovaná.ZÓNA TRNAVSKÝ KRAJ

  • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Senica Stiahnuť
  • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Trnavy Stiahnuť