Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Opatrenia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín Tepláreň Košice, a.s Košice - Tepláreň Košice, a.s 2014 2015 0 Opatrenie bolo zrealizované denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín.
Skrápanie prístupových komunikácií spoločnosti k jednotlivým závodom Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice 2013 2020 79 665 Plní sa pravidelne v suchom období.
Postrek haldového materiálu Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 19 916 Urobený val z trosky a nasadené stromy.
Výstavba granulačného kotla K7 a RaM kotla K6 U.S.Steel Košice, s.r.o. Košice - U.S.Steel Košice, s.r.o 2017 2018 0 K7 splnené do 03/2017, K6 do 07/2018.
Výmena elektrofiltrov na odlievarni Vysokej pece č. 2 a 3 za látkového filtre typu EFP U.S.Steel Košice, s.r.o. Košice - U.S.Steel Košice, s.r.o 2014 2016 0 TZL na VP2 z 29,1 mg/m3 v r. 2014 na 2,1 mg/m3 v r. 2016, VP3 z 41,8 mg/m3 v r. 2014 na 2,6 mg/m3 v r. 2016.
Vyčistenie a oprava potrubia odsávania prachu technologických uzlov, zabezpečenie výmeny filtrových vriec Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice 2013 2020 13 278 Došlo k sprísneniu podmienok a skrápanie prebieha už na vstupe na požadovanú vlhkosť 8 – 12 %.
Odstránenie nánosov prachu zo striech a stien objektov, z krytov pásov Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice 2013 2020 33 194 Opatrenie sa plní pravidelne na zníženie prašnosti v suchom období.
Zníženie prašnosti pri jednotlivých výrobných procesoch na minimum Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice 2013 2020 0 Opatrenie bolo zrealizované a došlo k zníženiu prašnosti.
Linka na prípravu zmesí – trvale vlhčenie vstupnej zmesi na potlačenie prašnosti Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice 2013 2020 0 Došlo k sprísneniu podmienok a skrápanie prebieha už na vstupe na požadovanú vlhkosť 8 – 12 %
Vybudovanie bariéry Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice, Veľká Ida 2013 2020 0 Medzi zmiešavacou linkou a obcou Veľká Ida bola vybudovaná 12 m vysoká bariéra.
Výsadba zelene Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Od roku 2016 je vlastníkom spoločnosť Phoenix Services Slovensko Košice, Veľká Ida 2013 2020 0 V okolí areálu a v blízkosti obce Veľká Ida bolo vysadených 400 ks stromov.
Modernizácia odprášenia prípravne na DZ Refrako – výroba magnéziových výrobkov RMS, a.s. Košice - DZ Refrako Košice 2014 2015 0 Vylepšená násypka na zásobníku starej prípravne – zníženie sekundárnej prašnosti. Realizované primerané opatrenia v rámci údržby zariadení (kompletne boli prečistené odťahové potrubia).
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia cestnej komunikácie podľa schváleného harmonogramu Mesto Košice Košice 2013 2015 7 200 000 Súvislé opravy asfaltového krytu a opravy výtlkov po zimnej údržbe.
Výstavba rýchlostnej komunikácie R2 NDS a.s. Bratislava Košice 2020 2021 0 Realizuje sa príprava dokumentácie.
Príprava modernizácie a výmeny koľají pre električkovú dopravu Mesto Košice Košice 2013 2020 87 000 000 Výmena koľají Železničná stanica – Kuzmányho v dĺžke 2,9 km; Výmena koľají Štúrova – kruhový objazd – Tr. SNP – Nám.Maratónu Mieru.
Zníženie emisií modernizáciou MHD Mesto Košice Košice 2014 2015 47 817 000 Zrýchlenie električkovej prepravy: v roku 2014 bolo obstaraných 7 ks električiek Vari LF 2Plus v celkovej výške 10 143 000. V roku 2015 bolo obstaraných 26 ks električiek Vario LF 2Plus v celkovej výške 37 674 000 €.
Zníženie emisií modernizáciou MHD Mesto Košice Košice 2013 2014 0 V roku 2013 bolo obstaraných 80 ks autobusov SOR na naftový pohon. V roku 2014 bolo obstaraných 42 ks autobusov SOR na naftový pohon a 5 ks elektrobusov SOR.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Skrápanie komunikácií Mesto Košice Košice 2013 2015 75 000 Strojné zametanie a zmývanie 800 km, Kropenie Hlavná – Kováčska – Mäsiarska – Uršulínska – Františkánska – Zvonárska, cca 20 krát za rok. Za rok 2013-2015: 75000.
Skrápanie komunikácií Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Košice, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 Opatrenie sa realizuje minimálne raz za mesiac v suchom období, za účelom zníženia prašnosti. Skrápanie 6 260 € a nákup čistiacej techniky 1445 280 €.
Skrápanie komunikácií Obce Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 Obec Haniska realizuje opatrenia v suchom období, Obec Sokoľany realizuje opatrenia podľa potreby, Obec Veľká Ida zabezpečuje práce prostredníctvom spoločnosti Phoenix Services Slovensko, Obec Bočiar to nezabezpečuje, nakoľko nemá fin.zd
Plynofikácia, modernizácia / výstavba spaľovní, zníženie tepelných strát - rekonštrukcia distribučnej siete, podpora centrálneho vykurovania Mesto Košice, SPP a.s Košice, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 N/A
Zatepľovanie, podpora inštalácie solárnych panelov a kotlov na biomasu, inštalácie tepelných čerpadiel Domácnosti, majitelia objektov Košice, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Dobudovať a skvalitňovať sieť cyklistických komunikácii Mesto Košice Košice 2013 2015 700 000 Realizácia - prevažne opravy existujúcich cyklistických komunikácií v dĺžke 30 km.
Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia umiestňovať v dostatočných vzdialenostiach od obytných mestských zón s prihliadnutím na prevládajúce smery vetra Mesto Košice OÚ Košice OÚ Košice – okolie Košice 2013 2020 0 N/A
Výsadba zelene Mesto Košice Košice 2013 2015 0 V rokoch 2013 - 2015: Stromy listnaté: 675 ks, Stromy ihličnaté: 398 ks, Kry ihličnaté: 2393 ks, Kry listnaté: 66562 ks, Kry popínavé: 860 ks.
Výsadba zelene Obce Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 Obec Bočiar vysadila 100 ks stromčekov; Obec Sokoľany vysadila v r. 2013 a 2014 30 ks stromov; Obec Veľká Ida vysadila okrasné kry a listnaté stromy v obecnom parku.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe NDS, SSÚR Košice Košice 2013 2016 0 Opatrenie sa realizuje každoročne bezprostredne po skončení zimnej údržby.
Odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe Mesto Košice Košice 2013 2020 1 391 772 Opatrenie sa realizuje každoročne bezprostredne po skončení zimnej údržby.
Odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Košice, Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 Odstránenie kameniva cca 20 ton ročne.
Odstraňovanie posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe Obce Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida 2013 2020 0 Obec Bočiar - údržba komunikácii zabezpečená každoročne; Obce Haniska a Sokoľany odstraňujú zimný posyp bezprostredne po zimnej údržbe; Obec Veľká Ida zabezpečuje práce prostredníctvom spoločnosti Phoenix Services Slovensko, s.r.o