Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levoča Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža Lokálne kúreniská
Prešov Prešov Lokálne kúreniská, cestná doprava
Prešov Ľubotice, Veľký Šariš Lokálne kúreniská
Sabinov Brezovica Lokálne kúreniská
Snina Belá nad Cirochou, Snina Lokálne kúreniská

Opatrenia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva – CZT- rekonštrukcia BK Šváby 1, Šváby 2 výstavba kogeneračného zdroja Spravbyt Komfort a.s. Prešov 2014 2014 2 500 000 Rekonštrukcia kotolne bola zrealizovaná, výroba tepla a elektrickej energie za využitia spaľovania plynu.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Vybudovať obslužné zariadenia pre cyklistov – uzamykateľné stojany mesto Prešov Prešov 2013 2019 258 000 Vybudovalo sa 8 uzamykateľných prístreškov na ukladanie bicyklov do stojanov, rozmiestených pri cyklistických ťahoch v rámci mesta.
Zabezpečenie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia križovatky III/068015 s mestskou komunikáciou arm. gen. Svobodu" mesto Prešov Prešov 2013 2013 12 000 Opatrenie bolo zrealizované v októberi 2013, spracovaná PD v stupni DSP, DRS, DP. Cesta III/068015 (ul. Rusínska) bola prekategorizovaná v septembri 2015 na cestu I/20, čím prešla do správy SSC, s cestou bola delimitovaná zároveň predmetn
Vylúčenie nákladnej dopravy z cesty III/068002 ( ul. Solivarská ) v úseku križovatiek s cestou I/68 po križovatku s mestkou komunikáciou arm. gen. Svobodu mesto Prešov Prešov 2013 2020 200 000 Opatrenie bude realizované po ukončení stavieb pre obchvaty mesta Prešova a dobudovania prepojenia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh.
V prípade potreby zabezpečiť čistenie ciest, najmä ulíc: arm.gen. Ľ.Svobodu, Švábska, Bardejovská, Rusínska, Solivarská a čistenie chodníkov Technické služby mesta Prešov a.s. Prešov 2013 2020 0 Opatrenie sa realizuje priebežne.
Čistenie MK po zimnom posype Technické služby mesta Prešov a.s. Prešov 2013 2020 15 000 Opatrenie sa realizuje priebežne s nákladmi cca 15000€/rok.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (LED) M2 Sekčov- Ľubotice mesto Prešov, obec Ľubotice Prešov, Ľubotice 2016 2016 400 000 Opatrenie bolo zrealizované, dopad na dopravu a energie.
Zrealizovať výstavbu severného obchvatu mesta Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Prešov 2015 2020 123 000 000 Výstavba sa realizuje, predpoklad ukončenia prvej etapy do 3/2023. Dĺžka trasy 4300 m. Začiatok výstavby v 7/2019.
Zrealizovať výstavbu diaľnice D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Prešov 2015 2020 356 000 000 D1 Prešov, západ – Prešov, juh v realizácii, dĺžka trasy je 7870 m. Začiatok stavby 6/2017, predpokladané ukončenie 6/2021.
Stavba I/68 Prešov, odbočka Škultétyho - ZVL mesto Prešov Prešov 2013 2017 43 200 000 Výstavba bola ukončená, uvedená do prevádzky.
Pokračovať v ekologizácii MHD v Prešove DPMP a.s. Prešov 2014 2020 12 000 000 Zakúpených bolo a priradených do užívania 25 ks trolejbusov v rokoch 2014-2020 cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
Realizovať koordinované riadenie svetelenej signalizácie v meste mesto Prešov Prešov 2013 2015 24 000 „Zelená vlna“ od križovatky Duklianska - Vajanského po križovatku Levočská – Marka Čulena – Volgogradská – 12/2015.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, M2 Sekčov- Ľubotice VÚC PSK Prešov, Ľubotice 2014 2018 500 000 Úsek cesty bol prekategorizovaný v roku 2012, je v správe VÚC,prevedená úprava povrchu vozovky.
Vypracovať štúdie a analýzy organizácie dopravy a statickej dopravy na Sídl. II., sídl. Sekčov, Táborisko, SDH. mesto Prešov Prešov 2013 2015 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Participovať na zatepľovaní bytových domov v meste, inštalácii solárnych panelov a kotlov na biomasu, inštalácii tepelných čerpadiel a fotovoltických zariadení mesto Prešov Prešov 2013 2020 0 Realizácia prebieha na objektoch mesta Prešov.
V ÚP naďalej vytvárať podmienky pre centrálne vykurovanie s využívaním obnoviteľných zdrojov energie v súlade so schválenou Energetickou koncepciou mesta Prešov. mesto Prešov Prešov 2013 2020 0 Opatrenie sa priebežne sa plní.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zrealizovať rekultiváciu plôch a vegetačné úpravy mesto Prešov Prešov 2013 2015 0 N/A
Zrealizovať výsadbu zelene pre park Keratsini Sekčov. mesto Prešov Prešov 2010 2015 0 I. etapa ukončená v r. 2015
Vypracovať Generel cyklistickej dopravy mesto Prešov Prešov 2013 2013 0 Vypracované v gescii mesta Prešov.
Rozšírenie peších zón, cyklistických trás a oddychových športových areálov mesto Prešov Prešov 2013 2019 704 200 Cyklistická komunikácia ul. Masaryková; cyklochodník ul. Bajkalská; Sekčovská; Mlynský náhon (Kúpeľná – VŠ areál); predĺženie trasy popri rieke Torysa na ulicu Pod Wilec hôrkou; - 3744 m.
Zrealizovať výstavbu cyklochodníka do obce Dulová Ves mesto Prešov Prešov 2013 2019 1 225 000 Vybudovala sa cyklocesta o dĺžke 9000 m.
Určiť plochy verejnej zelene v územnom pláne obce Mesto Prešov Prešov 2014 2016 0 Určené boli 4 plochy verejnej zelene, a zapracované do Územného plánu mesta Prešov v roku 2014.
Vybudovanie cyklistického chodníka(prepojenie sPrešovom od OC MAX-Nižnianska ul.) Mesto Prešov, Obec Ľubotice Prešov, Ľubotice 2014 2020 250 000 Projekt sa zatiaľ nezrealizoval.
Zrealizovať dlhodobú výsadbu líniovej zelene pre Biokoridor Torysa, II. Etapa mesto Prešov Prešov 2013 2015 0 Zrealizované, I. etapa ukončená, II. etapa ukončená v r. 2015.
Vybudovanie chodníka pre peších (prepojenie s Prešovom od OC MAX-Nižnianska ul.) mesto Prešov, obec Ľubotice Prešov, Ľubotice 2014 2020 100 000 Nezrealizované, čaká sa na vhodnú výzvu (súvis s cyklochodníkom).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie III.1.5 Podpora zavádzania efektívnych a ekologických modulových systémov prepravy osôb. Celkový počet schválených projektov z OP Integr. infr. 489. V r. 2017 vyprod. 2574,80 t tuhých emisii, zníženie o 59% oproti 2016. VÚC PSK PSK 2014 2020 0 Dostupnosť k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy - 5 projektov.Verejná osobná doprava - 8 projektov.Nemotorová doprava (predovšetkým cyklistická doprava) - 17 projektov.Prvky zelenej infraštruktúry - 21 projektov.
Opatrenie I.2.1 - Zavádzať a rozširovať dopravné stavebné riešenia prepájajúce motorovú dopravnú infraštruktúrus nemotorovou dopravnou infraštruktúrou vrátane rozširovania samostatnej cyklistickej dopravy VÚC PSK PSK 2014 2020 0
Opatrenie I.2.1 - Podporovať rozvoj elektro mobility VÚC PSK PSK 2014 2020 0
Opatrenie I.2.1 - Zvyšovať atraktivitu a spoľahlivosť verejnej dopravy VÚC PSK PSK 2014 2020 0
Opatrenie I.2.1 - Podporovať rozvoj integrovaných dopravných systémov prepájajúcich rôzne druhy dopravya výstavbu prestupných terminálov VÚC PSK PSK 2014 2020 0
Opatrenie I.2.1 Optimalizácia dopravnej infraštruktúry pre lepšiu obslužnosť územia. Celkový počet schválených projektov z OP Integrovaná infraštruktúra 489. V r. 2017 vyprod. 2574,80 t tuhých emisii, zníženie o 59% oproti 2016. VÚC PSK PSK 2014 2020 0 Dostupnosť k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy - 5 projektov.Verejná osobná doprava - 8 projektov.Nemotorová doprava (predovšetkým cyklistická doprava) - 17 projektov.Prvky zelenej infraštruktúry - 21 projektov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie I.2.3 Modernizácia a dobudovanie ostatnej technickej infraštruktúry vrátaneenergetiky z OZE- zvýšiť využívanie energeticky a ekologicky šetrných technológií a využívanie obnoviteľnýchzdrojov energie; VÚC PSK PSK 2014 2020 0 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - 6 projektov;
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie III.1.2 Riadenie rizík spôsobených zmenou klímy a revitalizácia urbanizovaných oblastí s pozitívnym dopadom na kvalitu ŽP - Minimalizovať produkciu emisií znečisťujúcich látok VÚC PSK PSK 2014 2020 0 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - 226 projektov. Celkový počet projektov z OPKŽP - 459 schválených projektov. V r. 2017 bolo vyprodukovaných 2574,80 t tuhých emisii, zníženie o 59% oproti r. 2016.