Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Myjava Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava Lokálne kúreniská
Nové Mesto nad Váhom Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce Lokálne kúreniská
Partizánske Hradište Lokálne kúreniská
Považská Bystrica Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča Lokálne kúreniská
Prievidza Prievidza BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) Lokálne kúreniská
Prievidza Bystričany Lokálne kúreniská, priemysel
Prievidza Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany Lokálne kúreniská
Púchov Púchov BaP (2022)
Púchov Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice Lokálne kúreniská
Trenčín Trenčín Cestná doprava, lokálne kúreniská

Opatrenia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Ukončenie prevádzky granulačných kotlov K1, K2 ENO A Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Ukončenie prevádzky bl.č.3 ENO B Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 60 t.
Ukončenie prevádzky bl.č.4 ENO B Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Modernizácia Bl.1,2 ENO B a odsírovacieho zariadenia na dosiahnutie požadovaných emisných limitov platných od 01.01.2016 Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2015 2015 0 Zrealizované - zníženie celkových emisií ENO TZL o 70 t.
Obnova ENO A - 2. Etapa - Výstavba druhého fluidného kotla FK 2 ENO A Slovenské elektrárne a.s., o.z. Elektráreň Nováky Nováky 2014 2015 0 Nezrealizované (vyhodnotené ako nepotrebný investičný projekt).
Technické opatrenia na zníženie emisií TZL Novácke chemické závody a.s. Nováky 2014 2020 0 Opatrenie bolo realizované ako investičná akcia „Modernizácia karbidovej pece č. 1 a č. 2“. V I. etape bola realizovaná modernizácia pece č. 2 v termíne od apríla 2015 do júla 2015.
Rekonštrukcia plynovej kotolne v kultúrnom centre Bojnice, Hurbanovo námestie Mesto Bojnice Bojnice 2013 2013 86 400 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výtlky na miestnych komunikáciách a chodníkoch opravovať, v čo najkratšom čase od ich vzniku Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rekreačná ul. Mesto Bojnice Bojnice 2013 2014 0 Úloha nesplnená, dôvodom bolo nevysporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Budovanie spevnených plôch a komunikácií podľa požiadaviek mesta Bojnice Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti, plynulosť cestnej premávky, zníženie emisií PM10 a SO2.
Presmerovanie dopravy a využívanie veľkokapacitných záchytných parkovísk - výluka časti dopravy z centra mesta Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia komunikácie II/511 v dĺžke 13,7km Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi Prievidza 2013 2016 0 V roku 2021 sa začne I. etapa rekonštrukcie, majiteľovi komunikácie - TSK boli poskytnuté finančné prostriedky.
Vybudovanie spevnených plôch podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 110 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Bezodkladne zabezpečovať opravy miestnych komunikácií Mesto Handlová Handlová 2013 2015 5 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia ul.Potočná Mesto Handlová Handlová 2013 2015 150 000 Zrealizované - plynulosť cestnej premávky, zníženie prašnosti z poškodených cestných plôch s následkom zníženia emisií PM10.
Rekonštrukcia a oprava chodníkov podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 144 860 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 370 000 Zrealizované - plynulosť cestnej premávky, zníženie prašnosti z poškodených cestných plôch s následkom zníženia emisií PM10 a SO2.
Oprava výtlkov na MK a chodníkoch Mesto Nováky Nováky 2013 2016 13 200 Realizácia je vykonávaná v rozsahu finančných prostriedkov.
Rekonštrukcia ul.Ernesta Ottu Mesto Nováky Nováky 2014 2014 150 000 Zrealizované v r. 2014 - zníženie prašnosti.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia ul. Ligetská Mesto Handlová Handlová 2013 2015 250 000 Čiastočná oprava ulice. Momentálne prebieha verejné obstarávanie z dôvodu zvýšených nákladov na obnovu a rozsah prác.
Realizácia náhradnej výsadby v rámci mesta, v rozsahu cca 50ks drevín Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Realizácie náhradnej výsadby na území mesta v rozsahu 100 - 150ks stromov a 100 - 150m2 krovia Mesto Bojnice Bojnice 2013 2014 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Asfaltovanie nádvoria SAD a odstavných plôch v Prievidzi (pôvodný povrch – staré betónové panely) SAD Prievidza Prievidza 2013 2014 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Výsadba porastov Mesto Nováky Nováky 2013 2016 8 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Viesť evidenciu pozemkov na území mesta Handlová vhodných pre realizáciu náhradných výsadieb Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Vybudovanie chodníkov podľa požiadaviek mesta Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 60 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Správa a údržba verejnej zelene Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Určovať plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene v územných plánoch jednotlivých zón mesta Nováky Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Viesť evidenciu pozemkov na území mesta Nováky vhodných pre realizáciu náhradných výsadieb Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Určovať plochy na dlhodobú výsadbu líniovej zelene v územných plánoch jednotlivých zón mesta Prievidza Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Realizácia náhradnej výsadby v rámci mesta v rozsahu cca 100 ks drevín Mesto Prievidza Prievidza 2013 2014 18 000 Zrealizované: v r.2013 - 16 kusov a v r. 2014 - 63 kusov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Prievidza v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Prievidza Prievidza 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Kropenie ciest Mesto Nováky Nováky 2013 2016 5 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Handlová v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Handlová Handlová 2013 2015 3 000 Zrealizované - zníženie prašnosti
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Handlová Handlová 2013 2015 10 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Handlová Handlová 2013 2015 10 000 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Handlová Handlová 2013 2015 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Účinné a intenzívne čistenie, umývanie a kropenie miestnych komunikácií mesta Nováky v zmysle spracovaného harmonogramu Mesto Nováky Nováky 2013 2016 20 000 Realizácia je vykonávaná v rozsahu finančných prostriedkov mesta.
Odstraňovanie zimných posypov v čo najkratšej dobe po zimnom režime údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Nováky Nováky 2013 2016 11 000 Zimné posypy sú odstraňované v čo najkratšej dobe po ukončení zimnej sezóny.
Preukázateľným spôsobom evidovať množstvo použitého a aj zozbieraného posypového materiálu počas a po zimnej údržbe Mesto Nováky Nováky 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Aplikovať zimné posypy miestnych komunikácií a chodníkov len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest podľa stanovených priorít v zmysle plánu zimnej údržby Mesto Nováky Nováky 2013 2016 18 000 Zimná údržba MK a chodníkov sa realizuje v zmysle schváleného plánu zimnej údržby.
Intenzívne a účinné čistenie, umývanie, kropenie miestnych komunikácií na území mesta v zmysle vypracovaného harmonogramu Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Posypy miestnych komunikácií v rámci zimnej údržby realizovať len v miere potrebnej na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zmysle plánu zimnej údržby mesta Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Posypový materiál aplikovaný na komunikáciách a chodníkoch odstraňovať v čo najkratšom čase po zimnom režime údržby Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Množstvo použitého a zozbieraného posypového materiálu preukázateľne evidovať Mesto Bojnice Bojnice 2013 2016 0 Zrealizované - zníženie prašnosti.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia mestských komunikácií Ul. Západná, K. Šmidkeho, Halašu, Legionárska a Braneckého v meste Trenčín a vybudovanie novej komunikácie na ul. Zelnica Mesto Trenčín Trenčín 2013 2013 156 800 V r.2014-2015 bola realizovaná MK Zelnica.V r. 2016 boli realizované rekonštr. MK na Ul. Západná, Šmidkeho, Halašu. Rekonštr. ulíc Legionárska, Braneckého sa nerealizovala.
Juhovýchodný obchvat – most (kolaudácia) Mesto Trenčín Trenčín 2015 2015 0 Zrealizované - výluka cestnej dopravy z centra mesta a plynulosť premávky, zníženie prašnosti.
Nákup nových autobusov v počte 2ks SAD Trenčín Trenčín 2014 2015 400 000 V r. 2016, SAD Trenčín, nakúpil 31 ks nových prímestských autobusov IVECO BUS-AROSSWAY-EURO 6.
Oprava a rekonštrukcia mestských komunikácií Mesto Trenčín Trenčín 2014 2014 0 Stavebná údržba – opravy MK sú a boli realizované operatívne. V roku 2018 sa rekonštruovali ulice: Janka Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka, Nová, Partizánska, Ulica gen. Svobodu.
Oprava a rekonštrukcia mestských komunikácií Mesto Trenčín Trenčín 2014 2014 0 V r. 2016 boli realizované rekonštr. MK na ul. Osloboditeľov, M. Bela, Pod komárky, J. Zemana, Šoltésova, Poľnohospodárska, Hricku, Gen.Svobodu, Novomeského, Odbojárov, Pod čerešňami, Olbrachtov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Vybudovanie nových kotolní v ZŠ a MŠ Na dolinách na zemný plyn (odpojenie od centrálnej kotolne a montáž nových kondenzačných kotlov) Mesto Trenčín Trenčín 2013 2013 207 000 Zrealizované - zníženie emisií.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH -Aktivita 2.1.2 Podpora regionálnej a miestnej mobility prostredníctvom investícií do cestnej siete TSK TSK 2013 2023 0 Aktivita zameraná na zlepšenie súčasného stavu cestnej siete,posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T. Aktivita zahŕňa investície do rekonštrukcií diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. II. a III. triedy a miestnych komunikácií, budovanie, rekonštrukcia mostov, chodníkov a súvisiacej infraštruktúry. V rámci budovania cestnej siete je prioritou budovanie rýchlostnej komunikácie R2 od križovatky s D1 smer Bánovce n/B, Prievidza, Handlová až do Košíc. Dĺžka súvislej opravy ciest: 37 km (2016) / 33 km (2017) / 45 km (2018) / 58 km (2019) / 51 km (2020). Plocha súvislej opravy ciest: 223 707 m2 (2017) / 306 615 m2 (2018) / 373 640 m2 (2019) / 336 769 m2 (2020). Zdroj financovania: IROP / spolufinancovanie.
Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH -Aktivita 2.1.3 Konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy TSK TSK 2013 2023 0 Počet nahradených autobusov v MHD a PHD: 6 (2016), 20 (2020) - zdroje dopravcu. Počet nových autobusov SAD Trenčín: 15 (2017), 25 (2018), 0 (2019), 20 (2020) - zdroje dopravcu. Počet nových autobusov SAD Prievidza: 40 (2017), 0 (2018), 0 (2019), 6 ekologických autobusov (2020) - IROP. Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok: 2 MNvV (2016), 3 (2020). IDS - Integrovaný dopravný systém (v realzácii od 2016) - v aktuálne možných podmienkach TSK.
Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH -Aktivita 2.1.4 Podpora nemotorovej dopravy TSK TSK 2013 2023 0 Dĺžka zrealizovaných cyklotrás: 2,6 km (2016) cyklochodník Myjava, cyklochodník Bojnice / 5 km (2017) / 12,55 km (2018-2019) Horná Streda - MNNV (3 723 840 € vlastné zdroje TSK), PU - Nosická priehrada (3 023 610 € vlastné zdroje TSK) / 32,6 km (2020) TN - Nemšová (2 570 000 € EFRR, ŠR SR, TSK - spolufinancovanie - Interreg V-A SK-CZ) , TN - NMNV (4 340 000 € EFRR, ŠR SR, TSK - spolufinancovanie - IROP). Zriadená pozícia cyklokoordinátora pre územie kraja (2016). Drobná cyklistická infraštruktúra - cyklostojany, cyklostanovištia...
Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH -Aktivita 2.1.5. Podpora železničnej, leteckej a vodnej dopravy TSK TSK 2013 2023 0 Popis aktivity – Aktivita zahŕňa projekt modernizácie železničnej trate Bratislava – Žilina cez územie TSK ako aj podporu ďalším úsekom železničných tratí na území kraja, ďalej podporu budovania leteckej infraštruktúry a vodnú prepravu po rieke Váh.
Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH - Aktivita 2.1.1 Príprava strategických rozvojových dokumentov pre oblasť dopravy TSK TSK 2017 2020 459 336 Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. Finančný zdroj: IROP / spolufinancovanie.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie 5. 1 UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - Aktivita 5.1.4 Zlepšenie stavu životného prostredia v mestských oblastiach TSK TSK 2013 2023 0 V rámci tejto aktivity ide najmä o zlepšenie kvality ovzdušia a sanáciu lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). Oblasť ochrany ovzdušia zahŕňa opatrenia zamerané na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä technické a technologickéopatrenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Na kvalitu ovzdušia však vplýva celý rad faktorov ako napr. doprava, cezhraničný prenos, prašnosť z pôdy a nespevnených plôch, zo stavebnej činnosti a pod. V oblasti environmentálnych záťaží je hlavných cieľom aktivity zamedziť prípadnému ohrozeniu zdravia miestnych obyvateľov prostredníctvom sanácie v oblasti environmentálnych záťaží.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Op.5.4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH - Aktivita 5.4.6.: Podpora využívania vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple TSK TSK 2013 2023 0 Z dôvodu udržania a zvýšenia podielu dodaného tepla vyrobeného vysokoúčinnou kombinovanou výrobou je potrebné podporiť rozvoj efektívnych systémov CZT v súvislosti s plnením cieľov a požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. V rámci uvedenej aktivity budú preto podporované najmä opatrenia zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Aktivita má za cieľ rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.
Op.5.4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH - Aktivita 5.4.5.: Podpora nízkouhlíkových stratégií TSK TSK 2013 2023 0 Aktivita má za cieľ podporovať obce a iné verejné subjekty, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu ŽP, čo je základným predpokladom systematického znižovania emisií skleníkových plynov so zohľadnením regionálnych a lokálnych podmienok v súlade so smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Zvyšovanie informovanosti všetkých cieľových skupín v tejto oblasti je ďalšou prioritou tejto aktivity. Mesto Nováky vydalo 01/2021 Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Nováky.
Op.6.5 PROPAGÁCIA EFEKTÍV. VYUŽÍVANIA ZDROJOV V POĽNOHOS., POTRAV. A LES. HOSPODÁRSTVE - Aktivita 6.5.2 Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín TSK TSK 2013 2023 0 Aktivita je zameraná na investície do podpory a obnovy zastaraných technológií s nižšou energetickou náročnosťoua obnovy budov, kedďže TSK (a celé Slovensko) je mimoriadne náročným krajom na spotrebu energie v priemyselnom sektore. Je preto potrebné stanoviť adekvátne opatrenia týkajúce sa spotreby energie. Značné rezervy v úsporách energie v pôdohospodárstve sú najmä v zateplení budov, lepšom využívaní technologických a skladových kapacít a pod.
Op.6.5 PROPAGÁCIA EFEKTÍV. VYUŽÍVANIA ZDROJOV V POĽNOHOS., POTRAV. A LES. HOSPODÁRSTVE - Aktivita 6.5.3 Uľahčenie dodávok a využívania OZE, vedľaj. produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky TSK TSK 2013 2023 0 Aktivita je zameraná na podporu zariadení produkujúcich čisté formy energie, ktoré využívajú biomasu (najmä odpadovú), ktorá pochádza z vlastnej činnosti, keďže Slovenská republika sa zaviazala do roku 2020 dosiahnuť podiel 14 % energie z obnoviteľných zdrojov.
Op.6.5 PROPAGÁCIA EFEKTÍV. VYUŽÍVANIA ZDROJOV V POĽNOHOS., POTRAV. A LES. HOSPODÁRSTVE - Aktivita 6.5.4 Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku zpoľnohospodárstva TSK TSK 2013 2023 0 Hlavným cieľom aktivity je zníženie emisií z poľnohospodárstva a boj proti klimatickým zmenám. Je treba podporovať investície zamerané na odstraňovanie organických hnojív a exkrementov hospodárskych zvierat. Taktiež je potrebné znížiť produkciu skleníkových plynov prostredníctvom agroenvironmentálnych schém (znižovanie spotreby hnojív, herbicídov).
Op.5.4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH - Aktivita 5.4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov TSK TSK 2013 2023 0 Aktivita je zameraná na podporu perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich OZE, čím sa zvýši výroba tepla a elektriny z OZE. Použité OZE technológie pri kompletných energetických obnovách budov: napr. SPŠ E. Belluša Trenčín - 1.etapa, Gymnázium Partizánske.
Op.5.4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH -Aktivita 5.4.2 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe kraja TSK TSK 2013 2023 0 Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe: 22,5 %. Aktivita je zameraná na 1. výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. 2. výstavbu zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu 122, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd; 3. inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE.
Op.5.4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH -Aktivita 5.4.4.: Podpora energet.efektívnosti, inteligent.riadenia energie a využívania energie z OZE vo verej.infraštruktúrach, vrátane verej.budov... TSK TSK 2013 2023 0 Počet renovovaných verejných budov:Energetická obnova vrátane vykurovacích zariadení, zateplenie: 3 (OPKŽP), 2 (EF), 4 (IROP) ukončené: Gymnázium Partizánske (OPKŽP), SPŠ E. Belluša Trenčín - 1.etapa (OKKŽP), SŠŠ Trenčín (EF) / v realizácii: Obchodná akadémia v Prievidzi (OPKŽP), Hornonitrianske centrum vzdelania Prievidza (EF), SOŠ OaS Trenčín (IROP), SPŠ strojnícka Považská Bystrica (IROP), SOŠ Handlová (IROP), SOŠ Pruské (IROP). Výmena okien/dverí: 1 (EF), 3 (IROP), 1 (dotácia MŠVVaŠ) ukončené: SOŠ Stará Turá (EF), Gymnázium Púchov (dotácia MŠVVaŠ) / v realizácii: SPŠ DCA (IROP), SŠ Nováky (IROP), DSS Adamovské Kochanovce (IROP). Zdroj financovania: OPKŽP, IROP, ŠR, vlastné zdroje.