Aktuality

Mesto Nitra v súťaži ENVIROMESTO 2021 ocenené v oblasti „Ochrana ovzdušia“

21. 02. 2022

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. 18.2.2022 si z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja prevzali ocenenia víťazné mestá v štyroch oblastiach: ochrana ovzdušia, adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy, ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra a prechod na zelené hospodárstvo. Za oblasť „Ochrana ovzdušia“ sa víťazným stalo mesto Nitra.


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Dubnica nad Váhom

15. 02. 2022

V rámci riešenia projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia bol dňa 26.1.2022 zrealizovaný ďalší zo série workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov s rozhodovacou právomocou vo vzťahu k ochrane ovzdušia. Opäť sa tak vytvoril priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a prezentáciu riešení, ktoré sa môžu stať inšpiráciou a podnetom pre realizáciu aktivít s cieľom zabezpečiť čisté ovzdušie pre obyvateľov našich miest a obcí.


Ovzdušie a zdravie na Slovensku v rokoch 2010 – 2020

09. 02. 2022

„Začneme sa pýtať samých seba, ako sme sa tak dlho mohli zmieriť s miliónmi predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia.“

David Attenborough: Život na našej planéte.
Moje svedectvo a vízia do budúcnosti, 2020


Znečisťujúce látky z vykurovania domácností prispeli v priebehu mesiaca január 2022 k vzniku dvoch smogových situácií

31. 01. 2022

V januári 2022 bolo zaznamenané výrazné zhoršenie kvality ovzdušia, ktoré vyústilo do vyhlásenia  dvoch smogových  situácií. Išlo o lokality Jelšava a Veľká Ida. V oboch prípadoch sa na nich významnou mierou podieľalo vykurovanie domácností tuhým palivom.


SAŽP spustila informačný web k obnove rodinných domov

24. 01. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia spustila novú webovú stránku  s cieľom postupne poskytnúť všetky potrebné informácie k obnove rodinných domov realizovanej s využitím finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.


Od marca prichádza zákaz parkovania na chodníkoch a zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov

17. 01. 2022

Situácia z pohľadu chodcov či cyklistov, často aj rodičov s kočiarom je na chodníkoch v mestách, hlavne na sídliskách a v obytných zónach, zložitá. Nehovoriac o tom, že kvôli nesprávnemu parkovaniu na chodníku musia chodci obchádzať vozidlá niekedy aj na cestnú komunikáciu. Potreba parkovacích miest je každým rokom viac kritická, nakoľko počet osobných vozidiel narastá a obytné zóny nie sú dimenzované na súčasné počty vozidiel.


Využite ďalšie sprístupnené materiály o kvalite ovzdušia

10. 01. 2022

Podpora informovania verejnosti o stave a ochrane ovzdušia je jednou zo základných úloh projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia.