Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Opatrenia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odprášenie areálových komunikácií, pravidelná údržba technologických zariadení prevádzkovatelia uvedení v PRKO mesto Trnava 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenie, trvá.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odstraňovanie kolíznych úsekov v záujme zlepšovania priepustnosti dopravy mesto Trnvava v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie trvá - dlhodobé.
Rekonštrukcia cesty I/51 na ulici Rybníková -Zelený kríčok-Trstínska mesto Trnava ulice Rybníková - Zelený kríčok - Trstínska 2013 2016 1 245 000 Komunikácia bola preklasifikovaná na miestnu komunikáciu. V roku 2021 prebehne rekonštrukcia nástupišťa Zelený kríčok - dlhodobé opatrenie.
Rekonštrukcia cesty I/51Z na ulici Hospodárska mesto Trnava ulica Hospodárska 2013 2016 0 Komunikácia bola preklasifikovaná na miestnu komunikáciu. Rekonštrukcia cesty nie je plánovaná.
Vybudovanie južného obchvatu cesty I/61 Bratislavská-Nitrianska v kategórii S11, 5/80 Slovenská správa ciest južný obchvat cesty Bratislavská - Nitrianska 2013 2016 0 Opatrenie nebolo vykonané, prebiehajú práce na projektových dokumentáciách - dlhodobé opatrenie.
Dobudovanie severného obchvatu v úseku Trstínska - Modranská Trnavský samosprávny kraj severný obchvat v úseku Trstínska - Modranská 2013 2016 0 Jedná sa o prekládku ciest.Mesto Trnava pre urýchlenie vybudovania komunikácie plánuje v roku 2020 objednať PD pre územné rozhodnutie - dlhodobé opatrenie.
Dobudovanie severného a južného obchvatu I/51 a I/61 na štvorpruh vrátane dobudovania všetkých mimoúrovňových križovaní mesto Trnava, Slovenská správa ciest, TTSK severný a južný obchvat ciest I. triedy 2013 2016 0 Nakoľko dôjde ku križovaniu ciest vo vlastníctve viacerých organizácií musí byť spoluzodpovedná každá z nich, opatrenie trvá.
Prepojenie Spartakovskej ulice s obchvatom a vybudovanie zariadení vybavenosti cestnej dopravy: areálov na parkovanie a údržbu vozidiel autodopravcov v severnej a južnej časti mesta mesto Trnava Spartakovská ulica 2013 2016 0 Časť predĺženia Spartakovskej ulice vybuduje súkromný investor lokality Prúdy -dlhodobé opatrenie.
Vybudovanie komplexnej siete cyklistických trás v meste v zmysle návrhu ÚPN mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Výstavba cyklotrás podľa ÚPN naďalej trvá.
Spracovanie Parkovacej politiky mesta mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2010 2016 0 Práce na parkovacej politike naďalej trvajú.
Ekologická MHD v Trnave ARRIVA Trnava a.s. areál Arriva Trnava 2010 2011 6 297 078 Bolo nakúpených 19 ks nízkopodlažných autobusov na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) a výstavba čerpacej stanice na CNG. Plynofikácia autobusov prispela k zníženie produkcie škodlivých emisií o 95% v porovnaní s pôvodnými autobus
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výstavba parčíka za Daňovým úradom mesto Trnava Trnava, Starohájska ulica za Daňovým úradom 2010 2010 0 Opatrenie zrealizované.
Rozšírenie siete cyklochodníkov - ul. T. Vansovej mesto Trnava Trnava, ul. T. Vansovej 2010 2012 0 Zrealizovaná I. etapa aj II. etapa.
Dobudovanie peších zón a priestorov v meste v zmysle ÚPN Mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2014 2014 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Humanizácia OS Prednádražie II, A. Kubinu, Linčianska mesto Trnava sídliská mesta Trnava - Prednádražie II, A.Kubinu, Linčianska 2013 2016 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Aktualizácia Energetickej koncepcie Mesta Trnava mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2014 2016 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zateplenie BD n/a v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Zateplenie BD n/a v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Pravidelná údržba zariadení a kropenie areálových komunikácií Prevádzkovatelia vybraných zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Čistenie, kropenie a údržba miestnych komunikácií STEFE Trnava, .A.S.A., Trnava a.s., Správa a údržba ciest ,TTSK v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie sa priebežne realizuje. Mesto Trnava má na tieto činnosti zmluvne zabezpečené spoločnosti FCC Trnava s.r.o., a STEFE s.r.o. .
Včasné odstraňovanie zimných posypov z komunikácií STEFE Trnava, A.S.A., Trnava a.s., Správa a údržba ciest, TTSK v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 Opatrenie sa priebežne realizuje. Mesto Trnava má na tieto činnosti zmluvne zabezpečené spoločnosti FCC Trnava s.r.o. a STEFE s.r.o. Trnava.
Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií Mesto Trnava, A.S.A. Trnava a.s., STEFE s.r.o. v areáli správcu 2010 2010 0 Opatrenie bolo zrealizované, mesto Trnava zakúpilo 2 ks zametacej techniky a poskytlo ich zmluvným partnerom na vykonávanie čistenia komunikácií.
Spracovanie informačného letáku mesto Trnava v rámci mesta Trnava 2010 2016 0 N/A
Vypracovanie ÚPN R TTSK Trnavský samosprávny kraj Úrad TTSK pre celý kraj 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenia.
Aktualizácia Miestneho územného systému ekologickej stability mesto Trnava mesto Trnava 2013 2021 0 Opatrenie trvá. Aktualizácia v pláne v roku 2021.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Odprášenie areálových komunikácií, pravidelná údržba technologických zariadení Prevádzkovatelia uvedení v PRKO v rámci mesta Trnava 2013 2016 0 N/A
Cesta I/51 Senica Trstín Slovenská správa ciest Senica - Trstín 2013 2016 0 Opatrenie nebolo zrealizované.
Prepojenie ciest II/50 a III/05116 Trnavský samosprávny kraj územie okresu Senica 2013 2016 0 Dlhodobé opatrenie nebolo zrealizované.
Opravy povrchov Miestnych komunikácií Mesto Senica v rámci mesta Senica 2013 2016 0 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Cyklotrasa - prepojenie Ul. Hurbanova - Čáčov mesto Senica ul. Hurbanova - Čáčov 2013 2016 0 Cyklotrasa - prepojenie Ul. Hurbanova - Čáčov bola len čiastočne zrealizovaná.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie 1.4.1. Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy samosprávny kraj, SAD TTSK 2016 2023 0 Aktivity: vybudovanie integrovaného dopravného systému, budovanie svetelných signalizácií, vrátane nasvietenia prechodov pre chodcov, zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok, dopravné značenie, spomaľovače, rekonštrukcia autobusových staníc, zlepšenie informovanosti obyvateľov kraja. Cieľová hodnota k 31.12.2023: prepravené osoby (122 639 874); linky v mestskej a prímestskej doprave (150); spoje verejnej osobnej dopravy (842 614). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.2. Podpora nemotorovej dopravy mestá, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: prepojenie existujúcich miestnych komunikácií a komunikácií medzi sídlami cyklistickou dopravou (projekty integrovanej dopravy), spracovanie strategických dokumentov pre nemotorovú dopravu, podpora aj iných druhov dopravy (vrátane elektromobility), podpora doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Cieľová hodnota k 31.12.2023: nehodovosť cyklistov v kraji (514); strategické dokumenty pre nemotorovú dopravu (21). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.3. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba mostných objektov kraja samosprávny kraj TTSK 2016 2023 0 Aktivity: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia mostov a lávok. Cieľová hodnota k 31.12.2023: pripravené projekty (53), realizované projekty (9), zrekonštruované mostné objekty (12). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.4. Pravidelná údržba ciest vo vlastníctve TTSK vrátane horského priechodu samosprávny kraj TTSK 2016 2023 0 Aktivity: celoročná údržba ciest a pevných plôch vrátane horského priechodu, výsadba zelených pásov pri cestách II. a III. triedy, budovanie účinných systémov odvodnenia. Cieľová hodnota k 31.12.2023: pripravené projekty (10), realizované projekty (7), udržiavané cesty a upravená zeleň (1 587,18 km). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.2. Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na území TTSK samosprávny kraj TTSK 2016 2023 0 Aktivity: rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy. Cieľová hodnota k 31.12.2023: počet pripravených projektov (54), realizované projekty (34), zrekonštruované ciest II. a III. triedy (286 km). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.7. Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy samosprávny kraj TTSK 2016 2023 0 Aktivity: budovanie a rekonštrukcia spojníc medzi cestami I. a II. triedy, budovanie a rekonštrukcia spojníc medzi diaľnicami a cestami I. triedy. Cieľová hodnota k 31.12.2023: vybudované a zrekonštruované spojnice medzi cestami I. a II. triedy (2), vybudované a zrekonštruované spojnice medzi diaľnicami a cestami I. triedy (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.4. Tvorba miestnych a regionálnych analytických, koncepčných a strategických dokumentov za oblasť dopravy, vrátane propagácie MDV SR TTSK 2016 2023 0 Aktivity: analytické dokumenty zamerané na ekologizáciu dopravy a ďalšie štúdie, analýzy, stratégie, koncepcie a projektové dokumentácie; tvorba propagačných materiálov, webových portálov, mobilných aplikácií pre cyklistickú dopravu. Cieľová hodnota k 31.12.2023: pripravované dokumenty (6), vypracované dokumenty (8), zaktualizované strategické dokumenty (4), web - portály (5), mobilné aplikácie na propagáciu cyklistickej dopravy (4). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.6. Zmiernenie negatívnych dopadov cestnej premávky na obyvateľov miest a obcí a zvýšenie kvality ich života MDVaRR SR TTSK 2016 2023 0 Aktivity: budovanie vonkajších dopravných okruhov, vrátane dopravnej obslužnosti. Cieľová hodnota k 31.12.2023: vonkajšie okruhy a ich dĺžka - počet/km (2/15). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.6. Zlepšenie kvality vozového parku autobusovej dopravy mestá, obce TTSK 2016 2023 0 Aktivity: obnova zastaraného vozového parku. Cieľová hodnota k 31.12.2023: nové ekologické autobusy (4), nové autobusy s plošinou pre imobilných cestujúcich (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.5. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, chodníkov, križovatiek a dopravnej obslužnosti samosprávny kraj, mestá, obce, združenia, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk; budovanie križovatiek a obchvatov, dopravnej obslužnosti. Cieľová hodnota k 31.12.2023: dĺžka zrekonštruovaných, zmodernizovaných a vybudovaných miestnych komunikácií, chodníkov, ulíc, parkovísk a verejných priestranstiev (Cestné komunikácie - vybudované 41 km, zrekonštruované 198 km. Chodníky - vybudované 39 km, zrekonštruované 71 km. Parkoviská - novovytvorené 2 423 miest, zrekonštruované 715 miest). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.3. Podpora železničnej, leteckej a vodnej dopravy samosprávny kraj, mestá, obce, združenia, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: elektrifikácia železničných tratí; rekonštrukcia železničných staníc, budov, prekladísk, dep; výstavba prístavísk, prekladísk, prístupových ciest a objektov pre potreby vodnej dopravy; výstavba, rekonštrukcia budov a príslušného zázemia regionálnych letísk. Cieľová hodnota k 31.12.2023: prepravené osoby leteckou dopravou (22 942), prepravené osoby železničnou dopravou (14 982 321), zrekonštruované úseky železničnej dopravy prechádzajúce TTSK (29), zmodernizované vodné prístavy (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.6.1 Spracovanie strategických dokumentov, štúdií, akčných plánov a miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility samosprávny kraj, mestá, obce TTSK 2016 2023 0 Aktivity: tvorba štúdií, analýz, stratégií, akčných plánov, koncepcií, plány mobility, plány udržateľnej infraštruktúry, plány dopravnej obsluhy. Cieľová hodnota k 31.12.2023: počet pripravovaných dokumentov (64), počet vypracovaných dokumentov (23), počet zaktualizovaných strategických dokumentov (9). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.4.7. Celoročná bezpečná a udržiavaná cestná sieť v kraji samosprávny kraj, mestá, obce TTSK 2016 2023 0 Aktivity: budovanie preferenčných autobusových pruhov; zabezpečenie techniky na udržiavanie ciest; budovanie protihlukových opatrení, účinných systémov odvodnenia. Cieľová hodnota k 31.12.2023: preferenčné autobusové pruhy (1), zakúpenie techniky a strojov na údržbu ciest (10). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 1.3.2. Budovanie a obnova cyklotrás, turistických trás a modernizácia služieb pre užívateľov samosprávny kraj, obce, mestá, združenia, podnikateľské subjekty TTSK 2016 2023 0 Aktivity: budovanie, rekonštrukcia cyklotrás, parkovacích domov pre bicykle, požičovne bicyklov, doplnkovej infraštruktúry; značenie cyklotrás; projektové dokumentácie, štúdie, stratégie, cykloportály. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (78), realizované projekty (70), vybudované cyklotrasy (92 km), zrekonštruované cyklotrasy (49 km), značenie cyklotrás (104). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Opatrenie 3.4.5. Spracovanie koncepcií, dokumentov, zabezpečujúcich informovanosť v environmentálnej oblasti samosprávny kraj, štátna správa, mestá, obce, združenia, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: spracovanie a tvorba štúdií, analýz, stratégií, koncepcií a projektových dokumentácií v environmentálnej oblasti. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (15), realizované projekty (12). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.8. Uplatňovanie nízkouhlíkového hospodárstva samosprávny kraj, obce, mestá, združenia, štátna správa, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: konkurencieschopný región so zavedenými technológiami podporujúcimi nízkouhlíkové hospodárstvo. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (84), realizované projekty (72). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.1. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov samosprávny kraj, štátna správa, obce, mestá, podnikateľský sektor, združenia TTSK 2016 2023 0 Aktivity: zelená energia pre predškolské a školské zariadenia; budovanie a rekonštrukcia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie; budovanie systémov, zabezpečujúcich energetickú efektívnosť. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (2), realizované projekty (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.6. Podpora klastrových činností v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie klastre, samosprávny kraj, mestá TTSK 2016 2023 0 Aktivity: tvorba vhodných podmienok pre rozvoj a činnosť klastrov. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (2), realizované projekty (2), aktivity organizované klastrami v danej oblasti (2). Zdroj finančého zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.2.1 Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a zníženia miery znečistenia ovzdušia štátna správa, mestá, obce, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: znižovanie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; realizácia technických a technologických opatrení, zameraných na znižovanie imisií. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (15), realizované projekty (14). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.4.4. Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov brownfields a vnútroblokov sídlisk s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov v mestách, obciach a mestských oblastiach mestá, obce, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: regenerácia vnútroblokov s vytváraním prvkov verejnej zelene a urbánneho dizajnu, výsadba novej zelene; sanácia objektov so skládkou nebezpečných druhov látok. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (7), realizované projekty (4). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.3. Podpora znižovania závislosti kraja na dovoze energií s cieľom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia využitia obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energií samosprávny kraj, obce, mestá, združenia, štátna správa, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: využitie obnoviteľných zdrojov energie; využitie energie z biomasy a odpadu. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (2), realizované projekty (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.4. Podpora modernizácie, rekonštrukcie a rozširovania infraštruktúry v oblasti energetiky a infraštruktúry pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie samosprávny kraj, obce, mestá, združenia, štátna správa, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry v energetike; rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov; modernizácia, rekonštrukcia a rozširovanie infraštruktúry, využívajúcej biomasu na ďalšie spracovanie. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (2), realizované projekty (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.4.3. Zlepšenie stavu životného prostredia v obciach a mestských oblastiach mestá, obce TTSK 2016 2023 0 Aktivity: budovanie oddychových a rekreačných zón, náučných chodníkov, ekoparkov; nákup techniky na údržbu zelene. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (58), realizované projekty (40). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.6.2. Podpora spoločného plánovania, koordinácie a praktických riešení pre ekologicky priaznivé, nízkouhlíkové a bezpečnejšie dopravné systémy a služby v pohraničí samosprávny kraj, obce, mestá, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: zlepšovanie ekologicky priaznivých, nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov; zvýšenie kapacity cezhraničnej verejnej dopravy; tvorba stratégií, koncepcií, akčných plánov, zameraných na optimálnu organizáciu verejnej dopravy; budovanie a rekonštrukcia cyklotrás; rozvoj cezhraničného inteligentného systému dopravy, vrátane informačného systému pre cestujúcich. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (16), realizované projekty (19), strategické dokumenty zamerané na optimálnu organizáciu verejnej dopravy (3). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.7. Podpora využívania systémov centralizovaného zásobovania teplom mestá, verejná správa, obce, samosprávny kraj TTSK 2016 2023 0 Aktivity: zníženie spotreby vo verejných budovách; budovanie a rekonštrukcia rozvodov tepla; využívanie potenciálu úspor energie; konkurencieschopnosť systémov centralizovaného zásobovania teplom. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (34), realizované projekty (25). Zdroj finančého zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a bytových domov samosprávny kraj, štátna správa, obce, mestá, podnikateľský sektor, združenia TTSK 2016 2023 0 Aktivity: zatepľovanie bytových domov, verejných budov, občianskej vybavenosti, škôl a školských zariadení. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (241), realizované projekty (229). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.5.5. Podpora udržateľného využívania prírodných, surovinových a energetických zdrojov samosprávny kraj, obce, mestá, združenia, štátna správa, podnikateľský sektor TTSK 2016 2023 0 Aktivity: využívanie prírodných, surovinových a energetických neobnoviteľných zdrojov na obnoviteľné; využívanie netradičných a obnoviteľných zdrojov energie. Cieľová hodnota k 31.12.2023: podané projekty (2), realizované projekty (2). Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.
Opatrenie 3.6.3. Rozvoj spoločných cezhraničných iniciatív v oblasti životného prostredia samosprávny kraj, obce, mestá, podnikateľský sektor, štátna správa TTSK 2016 2023 0 Aktivity: ochrana, rekonštrukcia a rozvoj prírodného dedičstva; spoločný prístup k zhodnocovaniu prírodného spoločného dedičstva; skvalitnenie cyklotrás; budovanie kapacít, zameraných na ekoturizmus a dopravu; príprava a realizácie školení; posilnenie štruktúr v oblasti ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov, energetickej efektivity; budovanie zariadení infraštruktúry alternatívnych zdrojov energie; ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov. Cieľová hodnota k 31.12.2023: Zdroj finančného zabezpečenia: EŠIF, vlastné a iné zdroje.