Aktuality

Plagát ku kampani Do práce na bicykli

Začal sa desiaty ročník kampane Do práce na bicykli

25. 04. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo v poradí už desiaty ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Tohtoročným motívom je Tvoja cesta, tvoja voľba. Motto poukazuje na fakt, že voľba dopravného prostriedku je na každom z nás. Môžeme sa rozhodnúť, či zvolíme do práce prepravu autom, alebo sa rozhodneme pre environmentálne priaznivejšiu formu dopravy – verejnú dopravu, bicykel, alebo pôjdeme jednoducho pešo. Zníženie počtu osobných automobilov v mestách sa prejaví v znížení emisií znečisťujúcich látok a zlepšení kvality ovzdušia.


Trolejbus v doprave

Kroky k zefektívneniu verejnej osobnej dopravy

18. 04. 2023

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády SR návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (návrh zákona). Úloha prijať návrh zákona vyplýva z prijatého Plánu obnovy a odolnosti SR a jeho prijatie patrí medzi jeden z míľnikov reformy v rámci komponentu 3 – Udržateľná mobilita.  Vláda SR tento návrh prijala na svojom rokovaní dňa 14.4.2023.


Peniaze a rastlina

Výhodné úvery od Environmentálneho fondu pre podporu kvality ovzdušia

11. 04. 2023

Environmentálny fond pripravil nové úvery pre samosprávy, ktoré môžu ako oprávnení žiadatelia čerpať na podporu kapitálových riešení s dopadom na zlepšenie kvality ovzdušia. Ide o podporu aktivít ako sú napríklad rekonštrukcia/modernizácia budov, revitalizácia a výstavba parkov, kúpa elektromobilov na úžitkové účely, rekonštrukcia verejného osvetlenia, osvetlenie škôl a iné.


horiaci porast

Štátna ochrana prírody SR upozorňuje, že jarné vypaľovanie trávy je nelegálne a nebezpečné

04. 04. 2023

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakteristické enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarmi dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode, k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi, ako aj k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd.


Logo Obnov dom

Zverejnená bola nová výzva k dotáciám na obnovu rodinných domov

28. 03. 2023

Včera (27.3.2023) bola zverejnená nová výzva na obnovu rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla 2023. Uzavretie výzvy bude 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní v poradí desaťtisícej žiadosti – podľa toho, čo nastane skôr. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 190 mil. EUR.


Auto v daždi

Zajtra si pripomenieme Svetový deň vody. Ako téma vody súvisí s ovzduším?

21. 03. 2023

Svetový deň vody je vyhlasovaný Organizáciou Spojených národov a pripadá na 22. marca. Čistá voda, obdobne ako čistý vzduch, sú základnými podmienkami pre existenciu života na Zemi, vrátane človeka. Znečistené ovzdušie hlavne zlúčeninami síry a dusíka spôsobuje okysľovanie prostredia (acidifikáciu) – či už vody alebo pôdy. Toto okysľovanie negatívne vplýva na vodné ekosystémy, spôsobuje odumieranie lesnej vegetácie, zhoršovanie kvality podzemných vôd a pôdy, ale aj škody na budovách a pamiatkach.


Zdieľaný bicykel

Obľúbený systém zdieľaných bicyklov pod značkou BikeKIA sa po zime opäť vracia do ulíc Žiliny

13. 03. 2023

Žilinský bikesharing bude fungovať už piaty rok. Obyvatelia a návštevníci mesta si budú môcť od 27. marca požičať 145 bicyklov na 30 stanovištiach. Obdobne ako to bolo v uplynulom období, aj v tomto roku zostáva pre užívateľov bezplatný vďaka Nadácii Kia Slovakia pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla.


Bardejov námestie

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dotačné programy. Súčasťou podpory je aj životné prostredie.

07. 03. 2023

Dotácie sú zamerané na podporu viacerých oblastí. Patria medzi ne kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, zdravotníctvo ale ja životné prostredie. Ide o dotácie poskytované z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Termín na predkladanie projektov je do konca marca 2023.


Dymiaci komín

Súdny dvor Európskej únie vyhovel žalobe Európskej komisie voči Slovensku za neplnenie limitov v kvalite ovzdušia

28. 02. 2023

Dňa 9.2.2023 Súdny dvor Európskej únie prijal rozhodnutie, ktorým  vyhovel žalobe Európskej komisie z júna 2021 a rozhodol o tom, že Slovenská republika si nesplnila záväzky v oblasti kvality ovzdušia. Žaloba sa týka nedodržania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v Jelšave a v aglomerácii Košice, ku ktorému došlo v hodnotenom období rokov 2005 – 2019.  


modrá obloha s oblakmi

Nový zákon o ochrane ovzdušia bol schválený

20. 02. 2023

Dňa 17. februára 2023 bol v Národnej rade SR schválený nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý prezidentka SR pani Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie. V novopredloženom návrhu bola akceptovaná aj jej pripomienka. Nahradí tak doteraz platný zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.