Aktuality

Uzavretá ulicaa v prospech detí

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

18. 09. 2023

Slovensko sa pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po celej Európe tak od 16. do 22. septembra organizujú bohatý a zaujímavý program s cieľom zvyšovať v spoločnosti povedomie o udržateľnej mobilite. Kampaň u nás vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.


Dievčatko s vrtuľkou

Kto sa stal víťazom letnej fotosúťaže „S vrtuľkou na cestách“?

07. 09. 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), koordinovaný Ministerstvom životného prostredia SR, vyhlásil 19. 6. 2023 svoju prvú fotosúťaž. Súťaž zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia a jej zámerom bolo zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na pozitívne i negatívne javy súvisiace s ovzduším. Zapojiť sa mohol každý, kto odfotil vrtuľku na svojich prázdninových cestách a poslal ju do súťaže. Zaslané fotografie boli hodnotené vo verejnom hlasovaní  a odbornou porotou.    


cyklotrasa

Novootvorená výzva na podporu budovania infraštruktúry pre rozvoj cyklodopravy

04. 09. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo dňa 31.8.2023 v poradí druhú výzvu  na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na jej realizáciu je z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenený objem financií v celkovej výške 36 miliónov eur. Výzva je otvorená do 8. januára 2024.


Ilustrácia postavy

Aké práva nám, občanom Slovenskej republiky, priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

28. 08. 2023

Každý z nás  má v zmysle Ústavy SR právo na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane ovzdušia) nadobudol  účinnosť 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú v neskoršom období. Svojimi jednotlivými ustanoveniami prispieva k napĺňaniu uvedeného ústavného práva.


minister ŽP, GR a zástupkyňa GR SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov

15. 08. 2023

Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri  zmene klímy, tak aj  pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.


Logo Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Župa prerozdelila 600-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

07. 08. 2023

Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil vyhlásenú výzvu a zverejnil zoznam úspešných projektov, ktoré získajú financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja, a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam. 


Vodíkový autobus

V Bratislave začali jazdiť prvé vodíkové autobusy

02. 08. 2023

Prvým slovenským dopravcom zabezpečujúcim prevádzku mestskej hromadnej dopravy, ktorý do prevádzky nasadil vodíkové autobusy, je Dopravný podnik mesta Bratislava (DPB). Stalo sa tak 1. augusta 2023. Ide o prvé štyri z celkového plánovaného počtu 40 vodíkových autobusov. DPB tak nadviazal  na úspešné pilotné testovanie vodíkového autobusu v podmienkach mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, ktoré prebehlo koncom roka 2022.


mesto Košice

Projekt využitia geotermálnej energie výrazne zvýši podiel OZE pri výrobe tepla v Košiciach

25. 07. 2023

Cieľom projektu je využiť potenciál geotermálnej energie v Košickej kotline a priviesť teplo z geotermálnych vrtov pri obci Ďurkov do horúcovodnej siete systému centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) v meste Košice do roku 2026. Cieľovou skupinou sú koneční spotrebitelia tepla z SCZT Košice, teda približne 171 tisíc obyvateľov. Projekt je zároveň strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. (MH TH - štátna akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR) v oblasti dekarbonizácie a ukončenia spaľovania uhlia v závode tepláreň Košice. Žiadateľom národného projektu je MH TH a partnerom národného projektu je spoločnosť Geoterm Košice a.s. (väčšinovým vlastníkom spoločnosti je SPP Infrastucture, a.s., v ktorej má 51 % podiel akcií štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel a 49 % podiel akcií patrí energetickej skupine EPH). Realizácia projektu bude podporená z Fondu pre spravodlivú transformáciu (FST).  


obloha

Zapojte sa do prípravy strategických dokumentov ochrany ovzdušia

20. 07. 2023

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023.


Titulka Správy

Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022

10. 07. 2023

1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon). Vo vzťahu k verejnosti svojimi príslušnými časťami zákon prispieva k napĺňaniu ústavného práva na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Jedným z najvýznamnejších praktických nástrojov na informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia  je každoročne vydávaná Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022, za ktorej publikovanie a sprístupnenie je zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav.