Aktuality

Zdieľaný bicykel

Obľúbený systém zdieľaných bicyklov pod značkou BikeKIA sa po zime opäť vracia do ulíc Žiliny

13. 03. 2023

Žilinský bikesharing bude fungovať už piaty rok. Obyvatelia a návštevníci mesta si budú môcť od 27. marca požičať 145 bicyklov na 30 stanovištiach. Obdobne ako to bolo v uplynulom období, aj v tomto roku zostáva pre užívateľov bezplatný vďaka Nadácii Kia Slovakia pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla.


Bardejov námestie

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dotačné programy. Súčasťou podpory je aj životné prostredie.

07. 03. 2023

Dotácie sú zamerané na podporu viacerých oblastí. Patria medzi ne kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, zdravotníctvo ale ja životné prostredie. Ide o dotácie poskytované z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Termín na predkladanie projektov je do konca marca 2023.


Dymiaci komín

Súdny dvor Európskej únie vyhovel žalobe Európskej komisie voči Slovensku za neplnenie limitov v kvalite ovzdušia

28. 02. 2023

Dňa 9.2.2023 Súdny dvor Európskej únie prijal rozhodnutie, ktorým  vyhovel žalobe Európskej komisie z júna 2021 a rozhodol o tom, že Slovenská republika si nesplnila záväzky v oblasti kvality ovzdušia. Žaloba sa týka nedodržania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v Jelšave a v aglomerácii Košice, ku ktorému došlo v hodnotenom období rokov 2005 – 2019.  


modrá obloha s oblakmi

Nový zákon o ochrane ovzdušia bol schválený

20. 02. 2023

Dňa 17. februára 2023 bol v Národnej rade SR schválený nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý prezidentka SR pani Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie. V novopredloženom návrhu bola akceptovaná aj jej pripomienka. Nahradí tak doteraz platný zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.


Informačný deň k správnemu vykurovaniu

Benzo(a)pyrén v ovzduší. Čo spôsobuje, odkiaľ pochádza a aké sú možnosti zníženia jeho koncentrácií?

14. 02. 2023

Najväčší problém znečistenia ovzdušia Slovenska v súčasnosti – benzo(a)pyrén – znečisťujúca látka, ktorá má karcinogénne (rakovinotvorné) a mutagénne (spôsobujúce zmeny na genetickej úrovni) účinky. Človek je mu vystavovaný predovšetkým prostredníctvom dýchacej a tráviacej sústavy, možný je aj prenos cez pokožku. Má schopnosť akumulácie v živých organizmoch a pôde. Jeho účinok je karcinogénny aj na zvieratá. Viac ako  polovica staníc, na ktorých prebehlo hodnotenie koncentrácií tejto znečisťujúcej látky v roku 2021 zaznamenala prekročenie stanovenej cieľovej hodnoty. Približne 80 % celkových emisií benzo(a)pyrénu na Slovensku pochádza z vykurovania domácností.


Dračí dub v Lozorne

Hlasujte za európsky strom roka a podporte zástupcu Slovenska, ktorým je Dub letný – Dračí dub v Lozorne

07. 02. 2023

Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 v nadväznosti na obľúbenú anketu Strom roka, ktorú organizujú jednotlivé štáty. Na Slovensku je jej organizátorom Nadácia Ekopolis. Medzinárodnú súťaž má na starosti Environmental Partnership Association (EPA). O titul sa uchádza aj Slovenský strom roka 2022 Dub letný – Dračí dub v Lozorne.


Slnko, oblaky

Prečo je historicky prvý zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii dôležitý z hľadiska zlepšovania kvality ovzdušia

31. 01. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii (klimatický zákon), ktorý reaguje na  potrebu zintenzívnenia úsilia v boji so zmenou klímy a s negatívnymi dôsledkami s ňou spojenými. Definuje ciele, nastavuje mechanizmus plnenia povinností, ktoré pre našu krajinu vyplývajú z príslušných medzinárodných i európskych dokumentov a definuje úlohy príslušných subjektov.


žiarovka, stromy, oblaky

Bezplatné energetické poradenstvo pomôže znížiť náklady ale aj negatívne vplyvy na životné prostredie

23. 01. 2023

Energetickí konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v priebehu mesiaca januára poskytujú bezplatné konzultácie, ako využívať energiu úsporne a znížiť účty za kúrenie, teplú vodu a elektrinu. Ušetrením energie, ktorú netreba vyrobiť, nevznikajú znečisťujúce látky, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie – hlavne ovzdušie. Roadshow so ŽIŤ ENERGIOU začala 20. januára 2023 v Prešove a končí 29. januára 2023 v Bratislave.


Výstupy projektu populair.sk

Projekt „LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia“ významne podporuje plnenie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR

17. 01. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29.12.2022 prerokovala Národnú správu o stave implementácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V). Správa vyhodnocuje stav plnenia aktivít zameraných na minimalizovanie rizík pochádzajúcich zo životného prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. Aktivity sú odpočtované za obdobie od septembra 2020 do augusta 2022.


Vodíkový autobus

Prvý 12-metrový mestský vodíkový autobus na Slovensku dorazil do hlavného mesta

10. 01. 2023

Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa pripravuje na prevádzku prvej flotily mestských autobusov s vodíkovým pohonom na Slovensku. Na niekoľko dní si preto koncom roka 2022 vyskúšal prevádzku rovnakého modelu vodíkového autobusu, aký očakáva vo svojom vozidlovom parku už v roku 2023.